Turistik TesisSatılıkOtel

Toplam 15 kayıt bulundu.
Marmaris,De Denize Yakın Satılık 11 Oda Otel Çok Acil Yüzme Havuzlu
ACİL
Emlak No: 1032
SatılıkOtel
₺ 2.250.000
denize yakın satılık 11 oda otel havuz var bar var kapalı alanı var deposu var orman içerisinde küçük butik otel acil satılık
12 350m²
Marmaris Armutalan Mevkiinde 60 Oda Satılık Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1033
SatılıkOtel
$ 3.000.000
361-70 Arası 1.600m²
Marmaris,Ten Denize Sıfır Satılık 5 Yıldızlı Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1034
SatılıkOtel
€ 50.000.000
EMLAK SÖZLÜĞÜ ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir. ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad. ANAHTAR TESLİM: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli. ANTRE: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş. AKAR: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk. ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür. ARSA: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir. AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır. B BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent. BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer. BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir. BANLİYÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi. C CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili. CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir. CEPHE: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir. CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. D DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir. DEVRE MÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir. DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2. DUBLEKS: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. E EKSPERTİZ: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi. EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir. EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir. EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır. F FERAĞ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem. FRANSIZ BALKONU: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere. FERAGAT: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. G GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği. GAYRİMENKUL: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir. GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir. GİYDİRME CEPHE: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar. GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü. H HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir. HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir. HACİZ: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulması. HİSSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir. HİSSE: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir. HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir. İ İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir. İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması. İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir. İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir. İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. İLAM: Mahkeme kararı demektir. İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir. K KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi. KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır. KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir. KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir. KOORDİNELİ ÇAP: Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir. KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi. KAT MÜLKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi. KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. KROKİ: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi. L LEBİDERYA: Kesintisiz deniz manzaralı daire. LÜKS: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olması. M MAHZURLU: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan. MENKUL: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır. MERKEZİ ISITMA: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi. MERKEZİ YERDE: Bina ya da konutun, bulunduğu semt veya kentin merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın olması. MÖBLELİ: İçinde eşyası bulunan daire. MUHDESAT: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir. MÜSTAKİL TAPU: Tek mülk için verilen tapu. N NAZIM PLANI: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan. NİZAM: Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır. NEV'İ: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır. O ORMAN KADASTROSU: Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya bağlanması işlemidir. ORTAK YERLER: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. OTOMASYON: Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmasıdır. Ö ÖLÇEK: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran. ÖN BAHÇE DERİNLİĞİ: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. ÖN CEPHE: Yapının yola bakan yüzü. P PAFTA: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri. PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. PLAN: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir. R RESTORASYON: Aslını bozmadan onarma. RAKABE: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. RESMİ SENET: Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir. S SAHİBİNDEN: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması. SANDIK ODASI: Genellikle penceresi olmayan, evdeki fazla eşyaların konulabileceği küçük oda. SELAMLIK: Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. SERVİS GİRİŞİ: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş. SIFIRDA: Yeni bitmiş ev, daire; hiç kimse tarafından kullanılmamış. SOSYAL ALTYAPI: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad. STÜDYO: Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda. Ş ŞALE: İsviçre çobanlarının kulübelerine ya da dağ evlerine verilen ad. ŞİRVAN: Çatı arasında bulunan basık oda. ŞAHSİ HAKLAR: Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, hâkimiyet imkânı sağlayan bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır. ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. T TAVANARASI: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk. TEKNİK ALTYAPI: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen ad. TERAS: 1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam. TOPLU KONUT: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim. TAPU: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir TEMELLÜK: Mülk edinme, mülk alma. TEMLİK: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek. TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. U UYGULAMA İMAR PLANI: Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. UYRUK: Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak. V VAKIF: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir. VAKIF TAVİZ BEDELİ: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. VEFA HAKKI: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir. VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. Y YALI: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk. YASAL MAL REJİMİ: Edinilmiş mallara katılma rejimidir. YENİ ARAZİ OLUŞUMU: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir. YENİLEME: Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde düzeltmeler yapılması işlemidir. YERLEŞİM YERİ: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. İkametgah. YETKİ BELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir. YEVMİYE: Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve numarası denir. YIKMA RUHSATI: Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin; yıkma izni. YOLA TERK: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir. YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Z ZABIT DEFTERİ: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. ZAMANAŞIMI: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir. ZİLYETLİK: Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. ZİRAİ İPOTEK: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI: (DASK) Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır. مسرد للعقارات الجزيرة: المجتمع الطرود وتحيط بها الشوارع العامة والشوارع والطرق, القنوات, محلات, تيارات, البحيرات, البحر, الطبيعية والاصطناعية الحدود ، المساحية عمل حدود منطقة أو دولة السكك الحديدية الأرض تسمى جزيرة المساحية. وتخضع الأطراف المتعاقدة للترتيب الرسمي للسندات الإذنية التي ترد منها البيانات المتبادلة. البنية التحتية: الاسم المعطى لجميع المرافق مثل المياه والكهرباء والمجاري والطرق. تسليم المفتاح: يجب على المتعاقد أن يستوفي شكل العقد الذي ينص على أن جميع مواد البناء ومهارته في العمل وأن يسلم إلى المالك بكامله. مدخل المدخل الأول دخل قسم من مبنى أو شقة. akar: property that provides income by learning. البنية التحتية: السكن الأعمال أو غيرها من المباني والمناطق المستخدمة لدعم مياه الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء والغاز والاتصالات والعلاج هو الهيكل كله. قطعة أرض: تفصل حدود البلدية ومنطقة موجافير أو المناطق التي بنيت في القرية مع خطط كمنطقة سكنية (بناء) عن أجزاء الأرض التي تسمى قطعة أرض. الحقوق الحقيقية: هي الحقوق التي تعطي سيطرة مباشرة على البضائع ويمكن بالتالي تقديمها ضد الجميع. الأرض: هي جزء من الأرض ذات الحدود الأفقية والرأسية ، التي تحدد حدودها بالوسائل المناسبة. ب المادة المستقلة: تخضع كل مادة من هذه المواد للملكية المستقلة وفقا لأحكام قانون الشقق المشتركة للمبنى. BAHÇEKENT: الأقمار الصناعية المدينة وتحيط بها قطعة من الأراضي المخصصة للزراعة ، وتهدف إلى توفير حياة مناسبة الصحية و ظروف الراحة. شرفة: خارج الطوابق العليا من مبنى ، الجبهة والجانب من parapet محاط بالمكان. إعلان: لتنوير والمعرفة في حالة تأهب خاصة الأطراف الثالثة إلى عمود من سجل أعمال العقارات التي يظهر القانوني مصير المؤشرات. الضواحي: وحدة سكنية تقع على مقربة مباشرة من مدينة رئيسية. o التنفيذ الإلزامي: تحصيل دين لم يتم الوفاء به أو لم يتم سداده عن طريق مديرية التنفيذ. بيع الإلزامي: معاملة في الممتلكات غير المنقولة العائدة للمدين حق امتياز أو رهن سجل يباع من خلال الإدارة التنفيذية أو الدائن الإدارة العامة بغرض جمع الديون وهي مسجلة باسم العطاء المشتري. الواجهة: كل وجه من وجوه المبنى ، خاصة الوجه العكسي. نوع tashihi: بتغيير طبيعة العقار المسجل في سجل الأراضي ، يسمى طابع آخر ليكون مسجلا في سجل الأراضي. تغيير الجنس: تصبح غير المنقولة التي بنيت أو structureless structureless حين من الوقت من جنس والكروم والحدائق ، وما إلى ذلك ، في حين أن الأراضي والمباني ، أو بناء الأرض ، بينما الكروم والبساتين حالة مماثلة لتحويل رسم خريطة الأرض التسجيل في هذه العملية. e الشقة: كل من المباني تحت سقف واحد يسمى أكثر من قسم واحد. ويسمى المكان الذي ينقل إلى ملاك عموميين آخرين في وقت معين يستخدمه أشخاص في دوائر معينة. acre: the width and length of an old floor size of forty cubits, approximately 1000 m2. دوبلكس: منزل من طابقين في الطابق الثاني مع سلم من الداخل. e التقييم: عمل تقييم مخطط أو هيكل وفقا لمعايير معينة. الممتلكات العقارية: يطلق على كلمة "الممتلكات والممتلكات" الاسم الأوسط للسلع غير المنقولة مثل المنازل والأراضي وكروم العنب والحدائق والحقول والأراضي. إعلان الملكية: الشخص والمؤسسات والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بإثبات أنها مملوكة للبنس يسمى المستند مقابل الإيصال. مثال: مقارنة سعر بيع أو تأجير مبنى أو مسكن بما شابهه. f FERAĞ: نقل حق الملكية إلى شخص آخر وقطع العلاقة ؛ هذا العمل الرسمية الصفقة في الفعل. الشرفة الفرنسية: نافذة مع بلوستراد في الجبهة ، التي تذهب إلى أسفل إلى الأرض وتفتح مثل الباب. التنازل: التنازل عن حق أو دون مقابل. g gabari: the maximum high of a building to be build by the municipality. العقارات: الأرض ، الأرض ، القسم المستقل ، مثل الأشياء التي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر ، ثابتة في مكانها. ولذلك ، تسمى أيضا الممتلكات غير المنقولة. وتسمى الأحياء الفقيرة هياكل هاربة مؤقتة تصنع على أراضي الكنوز دون إذن ودون سلطة في وقت قصير جدا. الحائط الساتر: في هيكل متعدد الطوابق, الجدار الخارجي مع معظم النوافذ التي لا تزال الماضي خشبية معلقة على هذه أو الأعمدة لا يمكن أن يكون الناقل. المبلغ الإجمالي: هو نوع من العقود يستند إلى المبدأ القائل بأنه ينبغي بناء منشأة بناء لمقاول مقابل مبلغ محدد متفق عليه منذ البداية. h ليان: يطلق عليه اسم "شهيره" من أجل حل الخشونة الناجمة عن الأعمال المتنازع عليها. خريطة: مقياس الرسم يوضح توزيع الجغرافيا الظواهر على خطة. حق الملكية: مصادرة أموال المدين أو شهره أو ممتلكاته من قبل وكالة الإنفاذ لسداد دين. سند ذي حصة: يسمى المستند الذي يملكه أكثر من شخص واحد. النصيب: النصيب المقابل لجزء من الملكية الكاملة لممتلكات غير منقولة. وفي حالة الملكية المشتركة والفرعية ، يكون لكل مالك نصيب من الممتلكات غير المنقولة. (أ) حصة تواهد: إذا حصل شخص له حصة في ممتلكات غير منقولة على حصة جديدة من نفس الممتلكات غير المنقولة ، فإن الحصة التي أخذت بعد الحصة السابقة تجمع وتسجل في سجل السندات. أنا ... الإفلاس: يتم تحويل عقارات مسجلة في سجل السندات إلى أكثر من طرد واحد. تقسيم المناطق إلى مناطق: غسل المباني أو الأجزاء غير القانونية التي أضيفت بصورة غير قانونية إلى المباني وفقا لقواعد تقسيم المناطق. الحق في حقوق الارتفاق: يدعى الحق في النقل من عقارين إلى مرفق آخر. الحق في الانتفاع: يسمى الحق في الاستفادة من إرادة التركة. رهن عقاري: عملية تسجيل الممتلكات غير المنقولة مع العمود ذي الصلة من سجل الأراضي مع الفائدة ، إن وجدت ، التي ستحصل عليها بقدر مقدار الدين في حالة إثبات العقار كضمان لقرض أو دين يحتمل أن ينشأ. يعني قرار المحكمة إنهاء الفرعية: إنهاء الملكية في حالة الفرعية التي شكلتها الميراث أو لأسباب أخرى ، هو عملية نقل إلى أحد المساهمين (ملكية مشتركة) الأساس. n السجل العقاري: جميع أنواع الأراضي والممتلكات ، والمساحة ، والحدود ، والقيم للإشارة إلى العمل المتعلق بالربط بالخطة. 13-حقوق الارتفاق: بالنسبة للأجزاء المستقلة من مبنى واحد أو أكثر يجري بناؤها على قطعة أرض ، الحق في الارتفاق الذي يقرره مالك تلك القطعة أو أصحابها وفقا لموضوع ملكية الأرض. يعني خرسانة غير معززة ، خشب أو أدوبي. اتفاق الحد الأدنى للحكم: شكل بين الأطراف ، شكل وحدات (نسبة مئوية)دون دفع ثمن مديرية سجل السندات في شكل سند. القطر المنسق: خريطة مساحية على إحداثيات الطرود ذات الصلة تسمى فيزيكايا. مالك الأرض: شخص خاص أو قانوني له الحق في السكن المشترك. الشقق المشتركة: شخص أو أكثر يكون له جزء محدد من الهيكل. ويسمى مشروع قانون الأراضي ، والقسم المستقل ، وحقوق الارتفاق المنفصلة والدائمة ، والكتب الكبيرة الحجم التي يمكن أن تؤسس عليها الحقوق. الرسم: رسم منطقة أو الطرود في التقريبي الشكل إلى موضعها ، مما يدل أيضا على الهياكل والمرافق على ذلك. l ليبيديريا: شقة ذات منظر بحري غير متقطع. فاخرة: بصرف النظر عن العناصر الأساسية للشقة ، فهي مجهزة بمزيد من التفاصيل من أجل الراحة. m downcast: not consident to any transaction or application. الأوراق المالية: تنقل ، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر. التدفئة المركزية: نظام تدفئة لأجزاء مختلفة من المبنى بواسطة الماء الساخن أو البخار المشحون من مركز بواسطة الأنابيب ، أو بواسطة الهواء الساخن المشحون بالقنوات. في وسط الموقع: المبنى أو بالقرب من الجزء المركزي من المدينة أو المنطقة التي يقع ؛ بازار الاحد و مركبات النقل. شقة فيها مقالات يقصد بالمدسات بناء أو شجرة على أرض تعود ملكيتها إلى مالك أرض آخر. سجل الأراضي المنفصلة: سجل الأراضي الصادر للممتلكات الوحيدة. n خطة نظم: خطة مرسومة على خرائط مدينة وتبين أشكال استخدام قطع الأرض والأنواع الرئيسية من المناطق ، أي الشكل الذي ستتخذه المدينة في المستقبل. NIZAM: ترتيب المباني يتم فرز جنبا إلى جنب ؛ هناك قطعة أرض بينهما في المنفصلة نزام ؛ الجدران المجاورة نزام شائعة. نوع ، جنس ، فازفي. ويكتب ما إذا كان للعقارات في أسرة نيفي الموجودة في سجلات الأراضي ارتباط بمؤسسة. هو الغابات السجل العقاري: الدولة الغابات الكيانات القانونية العامة المنتمين إلى الغابات, الغابات الخاصة و جميع أنواع الممتلكات غير المنقولة الواقعة في والمتاخمة هذه الغابات تحديدها و تحديد الحدود المشتركة بين الغابة عملية الاتصال الخريطة. الأماكن المشتركة: في المباني ذات الارتفاق الأرضي أو الشقق السكنية ، تسمى الأماكن المستخدمة للحماية والاستخدام المشترك أو المنفعة خارج الأقسام المستقلة أماكن مشتركة. التشغيل الآلي: نقل سجلات الأراضي والمعلومات المساحية إلى بيئة الحاسوب عن طريق تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين بمساعدة الحواسيب. هو المقياس نسبة بين أطوال بوصة a خريطة أو رسم و الإيطالية. عمق الحديقة الأمامية: أقرب مسافة حادة من الوجه الأمامي للمبنى إلى الحدود الأمامية لطرده. الواجهة الأمامية: وجه الهيكل الذي يواجه الطريق. p pafta: 1. ورقة رسمت على المشروع. 2. كل من القطع المنفصلة التي تشكل الخرائط الكبيرة طرد: قطعة أرض منفصلة ومحدودة لغرض معين ، كل جزء من أجزاء الجزيرة. الخطة: إنها رسم عين طائر لمكان معين على مقياس. r الترميم: التصليح بدون إزعاج الأصلي. ملكية جافة ، ملكية عارية الفعل الرسمي: إنشاء و نقل الملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى بخلاف الممتلكات ، هو عقد رسمي صادر عن موظف في مديرية تسجيل الأراضي و موقعة من قبل الأطراف و الشهود إذا لزم الأمر ، معتمدة من قبل المدير مع التوقيع والختم. s من المالك: بيع أو تأجير ملكية مباشرة من قبل المالك ، دون أي وسيلة بينهما. غرفة الصدر: غرفة صغيرة بدون نوافذ ، حيث يمكن وضع الأشياء الفائضة في المنزل. تحية: الجزء حيث كان الرجال في القصور الكبيرة وحيث كان الضيوف الذكور يؤخذون. СЛОВАРЬ НЕДВИЖИМОСТИ Остров: сообщество участков, окруженных природными и искусственными границами, такими как общественная улица, улица, дорога, канал, дуга, ручей, озеро, море, с границей кадастровой рабочей зоны или государственной железной дорогой, называется островом кадастра. Договор: это называется процессом, при котором стороны подвергаются официальному размещению векселей, в которых принимаются взаимные заявления. Инфраструктура: имя, данное всем объектам, таким как вода, электричество, канализация, дорога. "Под ключ": форма контракта, которая предусматривает, что вся техника и работа структуры покрываются подрядчиком и доставляются владельцу в полном объеме. Вход: вход в первую введенную часть здания или квартиры. Течет: имущество, приносящее доход за счет сдачи в аренду. Инфраструктура: обитель представляет собой комплекс зданий, состоящих из сточных вод, дорог, электричества, воды, газа, телекоммуникаций и очистки, которые поддерживают здания и районы, используемые для бизнеса или других целей. Декретный участок: участки земли, расположенные в местах, разделенных на жилые (строительные) участки с планами, сделанными в границах муниципального и моджавирского районов или деревенских резиденций, называются земельными участками. Те же права: это права, которые позволяют людям напрямую доминировать над вещами и, следовательно, могут быть выдвинуты против всех. Земля: участок земли с горизонтальными и вертикальными границами, границы которых обозначены достаточными средствами. B Независимый раздел: каждый из разделов, которые являются предметом независимой собственности в соответствии с положениями Закона о кондоминиуме структуры. Садоводство: спутниковый город, окруженный частью почвы, предназначенной для сельского хозяйства, предназначенной для обеспечения жизни, подходящей для условий здоровья и комфорта. Балкон: место, выходящее наружу с верхних этажей здания, спереди и сбоку, окруженное перилами. Декларация: это обозначения, указывающие на правовой статус и судьбу недвижимого имущества, совершенного в специальной колонке в журнале дела, с целью освещения, информирования и предупреждения третьих лиц. Пригородный: поселок, расположенный в непосредственной близости от большого города. C Принудительное исполнение: взыскание неисполненного или непогашенного долга через исполнительное управление. Принудительная продажа: недвижимое имущество, принадлежащее заемщику с залогом или ипотечным оформлением, продано через исполнительный директорат или канал государственного управления кредитора с целью взыскания долга, процесс регистрации от имени покупателя тендера. Фасад: каждая из сторон здания, особенно лицевая сторона. Род ТАШИХИ: изменение характера недвижимого имущества, зарегистрированного в регистре титула, называется регистрацией в регистре титула другого характера. Декомпозиция рода: процесс, который производится в НАФТА и земельный кадастр, чтобы превратить его в состояние виноградника, сада и так далее, в то время как неструктурный род недвижимого имущества, в то время как неструктурированный или неструктурированный, в то время как построенный, виноградник, сад и так далее, в то время как участок и земля, земля и земля или виноградник, в то время как построен. D Круг: под одной крышей в структурах называется Каждый из нескольких секций. Свойство схемы: называется пространством, которое передается другим владельцам людей в определенное время с использованием людей в определенных схемах. АКР: древняя мера земли с шириной и высотой сорока локтей, около 1000 м2. Дуплекс: двухэтажный жилой дом, который ведет на второй этаж по внутренней лестнице. E Оценка: работа по оценке сюжета или структуры по определенным критериям. Недвижимость: слово "недвижимость", состоящее из имущества и имущества, называется средним декретом несущих товаров, таких как дом, земля, виноградник, сад, поле и земля. Заявление о недвижимости: лицо, учреждение и муниципалитеты, к которым они привязаны в своем регионе, доказывая, что они владеют копейками, называются документом, выданным в качестве квитанции. Прецедент: цена продажи или аренды здания или жилья сравнивается с аналогичными. F Фераг: передача права собственности кому-то другому и прекращение отношений; официальная сделка, сделанная в документе для этой работы. Французский балкон: окно с перилами спереди, обращенное к обивке и открывающееся как дверь. Отказ от ответственности: отказ от права или бесплатно. G ГАБАРИ:максимальная высота здания, которая должна быть сделана муниципалитетом. Недвижимость: земля-это вещи, которые не могут быть перемещены с места на место, такие как участок, независимый участок, который остается неподвижным на месте.декомпозиция Таким образом, недвижимое имущество также называется. Трущобы: на казначейских землях называются импровизированными незаконными структурами, которые производятся без разрешения и без разрешения за очень короткий промежуток времени. Облицовочный фасад: в многоэтажной структуре большинство остекленных наружных стен, которые проходят мимо полов, висят на них или колоннах, не могут быть несущими. Единовременный: тип контракта, основанный на принципе, по которому строительный бизнес должен быть построен подрядчику в обмен на фиксированную сумму, согласованную с самого начала. H Выкупа: для разрешения шероховатости, возникающей из спорных дел, называется Шере. Карта: масштабный рисунок, показывающий распределение фактов географии на плане. Выкуп: конфискация денег, месяцев или имущества должника исполнительным органом для выплаты пособия. Акционерное право: документ, принадлежащий более чем одному человеку, называется. Доля: это доля, соответствующая части полной собственности на недвижимое имущество. В Совместном и дочернем имуществе каждый из поместий имеет некоторую долю недвижимого имущества. Удержание акций: если кто-то, у кого есть доля в недвижимом имуществе, приобретает новую долю на одном и том же недвижимом имуществе, это означает, что предыдущая доля, полученная после слияния, будет зарегистрирована в регистре дела. Я Раскрытие информации: недвижимое имущество, зарегистрированное в журнале "Дело", должно быть превращено в более чем одну посылку. Прощение за зонирование: отмывание незаконных структур или секций, прикрепленных к беглым структурам в соответствии с правилами зонирования. Сервитут: называется объектом права перехода от двух объектов недвижимости к другим. Право на ИНТИФАЦИЮ: это называется правом на использование воли риэлтора. Ипотека: если в качестве гарантии на кредит или долг, который может возникнуть июле, вы получите столько же, сколько сумма долга, если таковая имеется, это процесс регистрации недвижимости в соответствующей колонке реестра земельного кадастра с процентами. Илам: это означает решение суда. Прекращение дочерней компании: прекращение собственности в дочерней компании, состоящей из наследства или других причин, является процессом перехода на акционерный капитал (совместное имущество). K Кадастр: работа по определению и привязке всех видов Земли и имущества, его площади, границ и ценностей к плану. Сервитут: для независимых частей одной или нескольких структур, которые должны быть сделаны и сделаны в будущем, чтобы быть предметом кондоминиума на участке, это сервитут, установленный декретом или общим имуществом участка, согласно контору кондоминиума. Кагир: железобетон означает не древесину или глинобитный. Соглашение об оплате пола: форма между сторонами, форма формы (процент) является формой обеспечения в соответствии с делом управления регистрацией дела, не платя декретную цену. Скоординированный диаметр: он называется везикулой, где координаты соответствующей посылки находятся на кадастровой стойке. Кондоминиум: частное или юридическое лицо, имеющее право на кондоминиум. Кондоминиум: один или несколько человек могут иметь определенную часть структуры. Бревно: негабаритные тетради, на которых написаны права, которые могут быть установлены на них, с Землей, независимой секцией, отдельными и постоянными сервитутами, называются бревнами. Эскиз: приблизительный рисунок на подложке, чтобы показать структуру и объекты на участке или посылке. L ЛЕБИДЕРИЯ: квартира с беспрепятственным видом на море. Роскошь: квартира оснащена более подробной информацией, ориентированной на комфорт, за исключением самых основных предметов. M Неуместно: не способствует любой операции или практике. Ценные бумаги: перемещаются, которые могут быть перемещены из одного места в другое. Центральное отопление: система обогрева различных частей здания горячей водой или паром, отправленным через трубы из центра, или горячим воздухом, отправленным через каналы. Центральное место: здание или резиденция, район, в котором он расположен, или часть города, которая считается центром; базар, воскресенье и транспорт рядом. Мебель: квартира с вещами в ней. МУХДЕСАТ: это означает структуру или дерево, которое находится на земле, принадлежащей кому-то другому от землевладельца. Отдельный титул: титул, выданный за единственное имущество. N План Назима: план, нарисованный на картах города и обозначающий основные типы территорий с использованием частей Земли, то есть формат, который город получит в будущем. Низам: порядок расположения зданий бок о бок; в деконструированном низамме между ними есть участок земли; в соседнем низаме стены являются общими. Невский: тип, род, васфи. Нев, найденный в документах дела, записывается, имеет ли имущество отношение к фундаменту. Он Лесной кадастр: это процесс определения и определения общих границ государственных лесов, лесов, принадлежащих государственным юридическим лицам, частным лесам и лесам всех видов недвижимого имущества, находящихся внутри и рядом с этими лесами. Общие места: места, которые формируют, защищают и совместно используют или используют за пределами независимых секций в зданиях, построенных на высоте этажа или кондоминиуме, называются местами общего пользования. Автоматизация: передача информации о праве собственности и кадастре на компьютерную среду-это предоставление всех услуг гражданам с помощью компьютера. Он Масштаб: соотношение между длинами, видимыми на карте или чертеже, и фактическими длинами, которые они декомпилируют. Глубина переднего сада: самое близкое крутое расстояние от передней части здания до передней границы его участка. Передний фасад: лицо структуры, обращенное к дороге. P ПАФТА: 1. Проект нарисован на листе. 2. Каждая из отдельных частей, которая создает большие карты. Посылка: часть земли, разделенная и ограниченная для определенной цели, каждая из частей острова. План: это рисунок с высоты птичьего полета в масштабе определенного места. R Восстановление: ремонт, не нарушая сути. РАКАБЕ: сухая собственность, голая собственность. Официальный акт: это официальное соглашение, заключенное должностным лицом, ответственным за установление и передачу прав на недвижимое имущество или в натуральной форме, отличных от собственности, и подписанное сторонами и свидетелями, если это необходимо, с подписью и печатью директора. S От владельца: декретное право собственности на продажу или аренду непосредственно владельцем, без какого-либо посредника. Комната для ящиков: маленькая комната, в которой обычно нет окон, где можно разместить лишние предметы в доме. Приветствие: часть, в которой раньше были мужчины в больших особняках, а также гости-мужчины.  
5101 Ve Üzeri 12.000m²
İçmeler Bölgesinde Denize Sıfır Satılık 60 Odalı Otel Marmaris
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1037
SatılıkOtel
$ 7.000.000
Marmaris Hakkında Antik ve modern günümüz şık ve geleneksel liman yelken her türlü patlamaları Marmaris'te birleştirir. Bu Riviera stil Resort Palm Fred Promenade ve modern bir Marina yanı sıra meşgul plajları ve su sporları vardır. Eski şehrin Kapalıçarşı ile shopaholics için bir cennet, ve gece hayatı seçimi sonsuz. Bu kozmopolit tatil iyi özel yatlar ve balıkçı tekneleri çalışan ev sahipliği Marina nedeniyle, zengin ve ünlü için lokasyon kurulmuştur. Şehir merkezinin büyük bir kısmı trafiğe kapalı olup pazar ve çarşılarla doludur. Marmaris, küçük pansiyonlardan lüks 5 yıldızlı otellere kadar geniş konaklama imkanı sunmaktadır. Birçok otelin özel plajları ve yüzme havuzları vardır. İklimi kış aylarında çok hafif, ilkbahar ve sonbahar mükemmel bir tatil havası sağlar. Temmuz ve Ağustos 42 derece santigrat kadar çok sıcak olabilir. Sağlık mükemmel. Ahu Hetman Hastanesi İngilizce konuşan çok deneyimli doktorlar var. Özel bir hastane ve sigorta kanıtı isteyecekler. Diş hekimleri modern ve iyi donanımlı. Eczaneler reçetesiz sayaç üzerinde en çok uyuşturucu satmak ve pharmacist küçük rahatsızlıklar size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. PLAJ Uzun dar kum ve shingle Plajı güneşe tapanlarla meşgul., ayrıca daha aktif olmanın keyfini eğer çeşitli su aktiviteleri keyfini çıkarabilirsiniz. Plajlar boyunca bir sürü restuarant ve bar var. ALIŞVERİŞ Marmaris'te alışveriş kendi başına bir deneyim. Deri eşya, altın, halı ve giyim ve çok makul fiyatlı. Pazar ziyaretçiler için bir zorunluluktur, Cuma günü büyük bir açık hava pazarı da var fiyatların çarşıdan daha ucuz olduğu yerde! GECE HAYATI Marmaris'teki gece hayatı çok çeşitlidir ve kozmopolit. Her tarifin yüzlerce bar ve gece kulübü var. Dünyaca ünlü bar Sokağı bar ve gece kulüpleri birbiri ardına oluşur. Müzik zevkiniz ne olursa olsun sabah 4'e kadar burada bulabilirsiniz. Marmaris Over Marmaris Oude en moderne moderne moderne chique en traditionele haven combineert alle soorten zeilen uitbarstingen in Marmaris. Dit Riviera stijl Resort heeft palm Fred Promenade en een moderne jachthaven, evenals drukke stranden en watersporten. Met de Grote Bazaar van de Oude Stad is een toevluchtsoord voor shopaholics, en de keuze van het nachtleven is eindeloos. Dit kosmopolitische resort is goed gevestigd op de locatie voor de rijken en beroemdheden, als gevolg van de jachthaven die de thuisbasis is voor het runnen van particuliere jachten en vissersboten. Veel van het stadscentrum is gesloten voor het verkeer en is vol met zondag en bazaars. Marmaris biedt ruime accommodatie, variërend van kleine hostels tot luxe 5-sterren hotels. Veel hotels hebben Private stranden en zwembaden. Het klimaat is zeer mild in de winter, met het voorjaar en de herfst die een uitstekende vakantie weer. Juli en augustus kunnen zo heet zijn als 42 graden Celsius. De gezondheid is uitstekend. Ahu Hetman ziekenhuis heeft veel ervaren artsen die Engels spreken. Ze willen een privé-ziekenhuis en bewijs van verzekering. Tandartsen zijn modern en goed uitgerust. Apotheken verkopen de meeste medicijnen zonder recept en de apotheker helpt u graag met kleine kwalen. STRAND Het lange smalle zand en shingle beach zijn druk met zonaanbidders., u kunt ook genieten van diverse wateractiviteiten als u meer actief bent. Er zijn veel restuarants en bars langs de stranden. WINKELCENTRUM Winkelen in Marmaris is een belevenis op zich. Lederwaren, goud, tapijten en kleding en is zeer redelijk geprijsd. Zondag vrijdag is een must voor bezoekers, er is ook een grote open-lucht markt waar de prijzen goedkoper zijn dan de bazaar! NACHTLEVEN Het nachtleven in Marmaris is zeer gevarieerd en kosmopolitisch. Elk recept heeft honderden bars en nachtclubs. De wereldberoemde barstraat bestaat uit bars en nachtclubs De een na de ander. Wat je ook van muziek houdt, je kunt het hier tot 4 uur vinden. Marmaris Über Marmaris Alte und moderne moderne chic und traditionelle Hafen kombiniert alle Arten von Segeln platzt in Marmaris. Dieses Resort im Riviera-Stil verfügt über palm Fred Promenade und einen modernen Yachthafen sowie geschäftige Strände und Wassersport. Mit dem großen Basar der Altstadt ist eine Oase für shopaholics, und die Wahl des Nachtlebens ist endlos. Dieses Kosmopolitische resort ist gut in der Lage für die reichen und berühmten etabliert, aufgrund der Marina, die Heimat von privaten Yachten und Fischerbooten ist. Ein Großteil der Innenstadt ist für den Verkehr gesperrt und ist voll von Sonntag und Basaren. Marmaris bietet geräumige Unterkünfte von kleinen hostels bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-hotels. Viele hotels haben private Strände und Schwimmbäder. Sein Klima ist im winter sehr mild, mit Frühling und Herbst bietet ein ausgezeichnetes urlaubswetter. Juli und August könnten bis zu 42 Grad heiß sein. Die Gesundheit ist ausgezeichnet. Ahu Hetman Krankenhaus, hat viele erfahrene ärzte, die Englisch sprechen. Sie wollen ein privates Krankenhaus und einen Versicherungsnachweis. Zahnärzte sind modern und gut ausgestattet. Apotheken verkaufen die meisten Medikamente ohne Rezept über den Tresen und Apotheker hilft Ihnen gerne bei kleineren Beschwerden. STRAND Der lange schmale sand-und Kiesstrand ist mit Sonnenanbetern besetzt., Sie können auch verschiedene Wasseraktivitäten genießen, wenn Sie aktiver sind. Es gibt viele restuarants und bars entlang der Strände. SHOPPING Einkaufen in Marmaris ist ein Erlebnis für sich. Lederwaren, gold, Teppiche und Kleidung und ist sehr preiswert. Sonntag Freitag ist ein muss für Besucher, es gibt auch einen großen open-air-Markt wo die Preise sind billiger als der Basar! NACHTLEBEN Das Nachtleben in Marmaris ist sehr vielfältig und weltoffen. Jedes Rezept hat Hunderte von bars und Diskotheken. Die weltberühmte Bar Street besteht aus bars und Nachtclubs nacheinander. Was auch immer Ihr Musikgeschmack ist, Sie finden ihn hier bis 4 Uhr morgens. Marmaris О Мармарисе Древний и современный современный стильный и традиционный порт сочетает в себе взрывы всех видов парусного спорта в Мармарисе. Этот курортный отель Riviera style располагает набережной Палм-Фред и современной пристанью для яхт, а также оживленными пляжами и водными видами спорта. Это рай для шопоголиков с Гранд-Базаром старого города, и выбор ночной жизни бесконечен. Этот космополитический курорт был хорошо расположен в месте для богатых и известных, из-за пристани для яхт, которая является домом для частных яхт и рыбацких лодок. Большая часть центра города закрыта для движения и заполнена воскресеньями и базарами. Мармарис предлагает просторные номера от небольших хостелов до роскошных 5-звездочных отелей. Во многих отелях есть частные пляжи и бассейны. Климат очень мягкий зимой, весна и осень обеспечивают отличную праздничную атмосферу. Июль Август и август могут быть очень теплыми до 42 градусов по Цельсию. Здоровье отличное. Аху Гетман больница имеет очень опытных врачей, говорящих по-английски. Им понадобится частная больница и страховое доказательство. Стоматологи современные и хорошо оборудованы. Аптеки продают большинство лекарств на внебиржевом счетчике, и фармацевт будет рад помочь вам с незначительными недугами. ПЛЯЖ Длинный узкий песок и пляж гальки заняты поклонниками солнца., вы также можете наслаждаться различными водными видами деятельности, если вы можете наслаждаться более активным. На пляжах много ресторанов и баров. ТОРГОВЛЯ Шоппинг в Мармарисе-это собственный опыт. Кожаные изделия, золото, ковер и одежда и очень разумные цены. Пятница воскресенье является обязательным для посетителей, в пятницу также есть большой рынок под открытым небом где цены дешевле базара! НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Ночная жизнь в Мармарисе очень разнообразна и космополитична. Каждый рецепт имеет сотни баров и ночных клубов. Всемирно известный бар-стрит состоит из баров и ночных клубов один за другим. Независимо от вашего музыкального вкуса, вы можете найти его здесь до 4 утра. Мармарис عن مارماريس الميناءالقديمالحديثالقدمالمحدثالأنيق والتقليديجمع بين كل أنواع الإنفجارات البحرية في مارماريس. منتجع "ريفييرا" هذا به متنزه "بالم فريد" و "مارينا" حديثة بالإضافة إلى الشواطئ المزدحمة و رياضة المياه مع السوق الكبير للمدينة القديمة هو ملاذ للمتسوقين ، واختيار الحياة الليلية لا نهاية له. هذا المنتجع العالمي مستقر جيدا في موقع الأغنياء والمشاهير ، بسبب مارينا الذي هو موطن لتشغيل اليخوت الخاصة وقوارب الصيد. ومعظم مراكز المدينة مغلقة أمام حركة المرور ومليئة بالأحد وبازارات. مارماريس تقدم مساكن واسعة تتراوح بين بيوت صغيرة والفنادق الفاخرة 5 نجوم. ولدى العديد من الفنادق شواطئ خاصة وبرك سباحة. ومناخها معتدل جدا في الشتاء ، حيث يوفر الربيع والخريف طقسا ممتازا للعطلات. يوليو وأغسطس يمكن أن يكون حار مثل 42 درجة مئوية. الصحة ممتازة. مستشفى (آهو هيتمان) لديه العديد من الأطباء ذوي الخبرة الذين يتحدثون الإنجليزية سيريدون مستشفى خاص ودليل على التأمين أطباء الأسنان عصريون ومجهزون جيدا الصيدليات تبيع أكثر الأدوية على المنضدة بدون وصفة طبية والصيدلي سيكون سعيد لمساعدتك بالأمراض البسيطة. الشاطئ الرمال الطويلة الضيقة وشاطئ (شينغل)مشغولان بعبادة الشمس, يمكنك أيضا الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المائية إذا كنت تستمتع بكونك أكثر نشاطا. هناك الكثير من المسترجعات والحانات على طول الشواطئ. التسوق التسوق في مارماريس هو تجربة في حد ذاتها. السلع الجلدية والذهب والسجاد والملابس بأسعار معقولة جدا. يوم الأحد يوم الجمعة يجب أن يكون للزوار ، وهناك أيضا سوق كبيرة في الهواء الطلق حيث الأسعار أرخص من السوق! nightlife حياة الليل في مارماريس متنوعة جدا وعالمية. كل وصفة لها مئات الحانات والنوادي الليلية. the world-famous bar street consists of bars and nights one after the other. مهما كان ذوقك للموسيقى يمكنك أن تجده هنا حتى الرابعة صباحا marmaris About Marmaris Ancient and modern modern day chic and traditional port combines all kinds of sailing bursts in Marmaris. This Riviera style Resort has palm Fred Promenade and a modern Marina, as well as busy beaches and water sports. With the Grand Bazaar of the Old City is a haven for shopaholics, and the choice of nightlife is endless. This Cosmopolitan resort is well established in the location for the rich and famous, due to the Marina which is home to running private yachts and fishing boats. Much of the city centre is closed to traffic and is full of Sunday and bazaars. Marmaris offers spacious accommodation ranging from small hostels to luxury 5-star hotels. Many hotels have private beaches and swimming pools. Its climate is very mild in winter, with spring and autumn providing an excellent holiday weather. July and August could be as hot as 42 degrees Celsius. The health is excellent. Ahu Hetman Hospital has many experienced doctors who speak English. They'll want a private hospital and proof of insurance. Dentists are modern and well equipped. Pharmacies sell the most drugs over the counter without a prescription and pharmacist will be happy to help you with minor ailments. BEACH The long narrow sand and shingle beach are busy with sun worshippers., you can also enjoy various water activities if you enjoy being more active. There are lots of restuarants and bars along the beaches. SHOPPING Shopping in Marmaris is an experience in its own right. Leather goods, gold, carpets and clothing and is very reasonably priced. Sunday Friday is a must for visitors, there's also a large open-air market where prices are cheaper than the bazaar! NIGHTLIFE The nightlife in Marmaris is very varied and cosmopolitan. Each recipe has hundreds of bars and nightclubs. The world-famous Bar Street consists of bars and nightclubs one after the other. Whatever your taste for music, you can find it here until 4 a.m. Marmaris
361-70 Arası 1.900m²
Marmaris Merkezinde Denize Sıfır Satılık Butik Otel 45 Oda
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1038
SatılıkOtel
€ 5.000.000
Arsa yatırımında dikkat edilmesi gerekenler Arsa yatırımı ülkemiz nüfusunun tamamına yakını için yegane yatırım aracıdır. Bazı yatırımcı kişiler, çalıştığı yıllarda, emeklilik yıllarını düşünerek ikamet amaçlı arsa alırken kimi insanımız ileri ki yıllarda değer arz edebilecek bölgelerde arsa alıp lokasyonun değer kazandığı zaman satmak veya inşaat firmalarına kat karşılığı inşaata vermek suretiyle bir kazanç elde ederler. Arsa yatırımı için dikkat edilmesi gerekenler bireysel yatırımcılar için farklı ticari firmalar için farklılıklar arz etmektedir. Biz arsa yatırımını “Arsa Araştırma Süreci” ve “Resmi işlemler Süreci” olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Arsa Araştırma Süreci Bilindiği üzere günümüzde pek çok yatırım aracı mevcut. Bankaların vadeli mevduat hesapları, repo, özel veya kamu şirketlerinin hisse senetleri ve yine özel veya kamu şirketlerinin ihraç ettiği tahvilleri bu yatırım araçlarından bazıları. Özellikle Anadolu insanının yatırım alışkanlığına baktığımızda en revaçta olan yatırım aracının altın olduğu görülür. Dövizin bir yatırım aracı olarak görüldüğü bir zamanı yaşamış olsak ta yaşadığımız ekonomik krizlerde yaşanılan zararlar dövize olan güveni sarsmıştır. Bu yatırım araçları ayrı bir yazının konusu, o yüzden bunu ayrı bir yazıda detaylı bir şekilde ele alacağız. Yatırımda arsanın yerine bakacak olursak; yukarıda bahsetmiş olduğum yatırım araçlarının pek çoğu halkımız tarafından benimsenmeyen, daha çok o yatırım araçları hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından tercih edilen yatırım araçlarıdır. Anadolu insanının elindeki küçük meblağ paraları değerlendirme yöntemi ağırlıkla altından yana olmuş, daha büyük tasarruf sahibi kişiler ise arsa alarak gelecek yılları için yatırım sağlamıştır. Arsa halkımız için her zaman en iyi getiri sağlayan bir yatırım aracı olmasının yanı sıra üç temel ihtiyaçtan biri olan barınma ihtiyacı için,çalışma hayatının ilerleyen yıllarında veya emeklilik zamanında üzerine ev yapmak için arsa alımı geçmiş yıllarda daha fazla olmuştur. Ülke ekonomisinin gelişimine binaen gelişen gayrimenkul sektörü daha ağırlıkla yatırım amacıyla arsa alım taleplerini artırmıştır. Şimdi yatırım amacıyla arsa alımı yapmak için öncelikle hangi kıstaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Sırasıyla bi göz atalım. Arsa alımını, elindeki parasal tasarrufunu daha iyi bir getiri kazanmak amacıyla yapan yatırımcılar öncelikle yatırımının geri dönüşüm sürelerini göz önüne almalıdırlar. Yani aldığı arsanın kendisine ne kadar zamanda ve ne kadar getiri sağlamasını istediklerini belirlemelidirler. Arsa yatırımını, kısa ve uzun vadeli gayrimenkul yatırımı olarak değerlendirmek gerekir. Kısa vadeli gayrimenkul yatırımı, bir yıla kadar yapılan yatırımı kapsar. Uzun vadeli gayrimenkul yatırımı bir yıl üstü yatırımlar için geçerlidir. Arsa alırken öncelikle amaca yönelik lokasyon belirlenmelidir. Arsa yatırımda kısa vadede kazanç sağlamak için gayrimenkul yatırım ve gelişim bölgeleri dikkate alınmalıdır. Devlet projeleri yapılacak olan bölgeler bu aşamada en önemli kıstastır. Devlet tarafından projelendirilmiş köprü, otoyol veya ticari amaçlı yatırımlar o bölgeye kısa zamanda özel yatırımları beraberinde getireceği için kısa vadede yatırım için ideal bölgelerdir. Devlet veya özel sektör ağırlıklı gelişen ticari bölgeler sağlayacağı iş istihdamından dolayı konut ihtiyacını da doğuracağı için bu bölgelerde arsa yatırım bölgelerimiz arasında yer almalıdır. Arsa yatırımda dikkate alınabilecek bir diğer konu ise gelişen Turizm bölgeleridir. Bir bölgenin doğal varlığına göre talep edilen veya rağbet gören bölgeler, gerek devlet gerek ise özel sektör yatırımlarını beraberinde getirecektir. Gelişen turizm bölgeleri yabancı turist sağlıyor olması açısından önemli bir ekonomik değer olmasının yanı sıra günü birlik turizm için de tercih edilen bir lokasyon ise kesinlikle yatırıma için değerlendirilmesi gerekir. Resmi İşlemler Süreci Arsa yatırımınında ki amacınıza göre yatırım bölgenizi belirledikten sonra, arsa yatırımdaki nihai amacınıza göre lokal bölgeler belirlemelisiniz. Yatırım için ayrılan bütçeye göre ve m2 aralıklarına göre parseller belirlenmeli ve ilgili tapu müdürlüğünden arsanın imar durumu bilgileri alınmalıdır. Tapuda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ilgili arsanın tek parsel veya hisseli olup olmadığıdır. Müstakil parsel, içerisinde birden fazla hisse sahibi olmayan tek kişiye ait, sınırları belirlenmiş arsadır. Hisseli parseller ise bir ada içerisinde hak sahiplerinin sahip olduğu m2 oranları belirli olmakla birlikte ada içerisinde tam yeri belirli olamayan, ifrazı yapılmamış arsadır. Eğer ihtiyacınıza cevap veren arsa hisseli ise elbette alınabilir ama burada dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta var. Satılığa konu olan hisse tapusunun ada parsel numaraları ve tapuda yazılı isim tapu müdürlüğünde kontrol edilmeli, satışa konu arsayı satan kişinin kendisi mi yoksa yetkili üçüncü bir kişi mi olduğu öğrenilmeli ve mağdur olmamak için tapu sahibiyle bağı netleştirilmelidir. Belirlenen arsanın ilgili belediye imar müdürlüğünde araştırması yapılması gerekir. Arsanın imar durumu, yakınından veya yanından geçen yol olup olmadığı, dere koruma bölgesi olup olmadığı, projelendirilmiş yol varsa yola terk m2 lerinin ne kadar olacağı ve net imara müsade edilecek arsa payının ne olacağı gibi konuların, yatırımın zararla sonuçlanmaması için önceden araştırılması gereken hususlardan biridir. Bahsetmiş olduğumuz incelemeler neticesinde arsa yatırım kararı verebilir veya vazgeçebilirsiniz. Hisseli veya müstakil imarlı arsaların haricinde tarla vasfında olan arsalarda satışa konu olabilir. Belki tarla vasfında olan o arsa ihtiyacınıza cevap veriyor olabilir. Tarla vasfında arsa almakta elbette yine bir yatırımdır ama biraz daha uzun vadeli bir yatırım olduğunu bilmek gerekir. Bölgenin gelişimine paralele olarak tarla vasfında ki arsaya imar verilebilir. Son olarak şunu belirtmekte yarar var. Arsa yatırımı hakkında veya gelişen lokasyonlar hakkında bilgi sahibi değilseniz, yatırım kararı verirken hata yapmanız mümkün veya spekülasyonlara aldanmanız kaçınılmazdır. O yüzden arsa ve gayrimenkul yatırımında ehil kişilerden yardım almak size fazlasıyla kazandıracaktır
341-50 Arası 750m²
Marmaris Merkezinde Denize Sıfır Satılık 5 Yıldızlı Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1039
SatılıkOtel
$ 50.000.000
HİZMETLERİMİZ Biz gezgin ve teklif Marmaris özgürlüğüne inanıyoruz nerede tamamen ücretsiz tatil sırasında hissedebilirsiniz.. Aynı zamanda size önce, sırasında ve sonra kalmak için yardıma ihtiyacınız olabilir anlıyorum. Marmaris ofisi'ndeki personelimiz, yerel etkinlikler ve ilgi yerleri konusunda dostane tavsiyelerde bulunacaktır ve tabii ki herhangi bir zorlukla karşılaşmanıza yardımcı olacaktır. Tüm ayarlamaların sorunsuz çalışmasını sağlamak ve kalışınızın keyfini çıkarmanıza yardımcı olmak için buradayız . Biz de tam bir Emlak Yönetim hizmeti çalıştırın. Eğer sadece bir ev satın almış ya da yakın gelecekte biz İngiltere'de eve rahatlarken mülkünüze bakabilirsiniz vardır. Biz ve mülkünüze düzenli ziyaretler yapmak hatta faturalarınızı ödemek veya yerel temas yoluyla bakım düzenleyebilirsiniz. Ayrıca uzun vadeli ya da kısa vadeli tatil sağlar üzerinde emlak kiralayabilirsiniz. Marmaris imar emlak satış sonrası mükemmel bir hizmet sunuyor ve size yardımcı olabilir aşağıdaki herhangi bir: Banka hesabı açıyorum. Yardımcı programları bağlı veya adını değiştirdi. Kablolu televizyonunuzun çalıştırılması Klima/ısıtma tesisatı. Bilgisayarını bağlıyorum. Emlak Yönetimi. Her türlü tamirat. İç tasarım ve dekorasyon. Yüzme havuzu inşa ediyoruz. Bir araba satın almak veya araba kiralama (günlük / haftalık). Bir tekne satın almak veya bir tekne kiralama (günlük veya haftalık). Sana mobilya alışverişi yapıyorum. Mimarlar ve inşaatçılar tasarımınıza yeni bir özellik tam inşa etmek için. Sigorta Paketi. Eğer size ihtiyacınız olmayacak hafta içinde mülkünüzü kiralamak istiyorsanız, biz aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz: Kira / ödeme hizmetleri toplayın. Temiz ve misafirler için hazır olun. Çamaşır yıkanmış ve ütülenmiş. Haftalık temizlik. Çay, kahve, şeker, süt, bisküvi ve su içeren hoş geldiniz paketi . Havaalanından alın, varışta hoş geldiniz. Tatil Tavsiyesi. 24 saat yardım.
5101 Ve Üzeri 13.000m²
Marmaris Merkezinde 100 Oda Satılık  Havuzlu Otel
ÖNE ÇIKAN
Emlak No: 1053
SatılıkOtel
$ 10.000.000
denize sıfır satılık otel apart motel pansiyon deniz manzaralı odalar masrafsız bakımlı çok güzel otel satılık
391-100 Arası 2.000m²
Marmaris,Den 18 Km Uzaklıkta Hisarönü Körfezinde 24 Oda  Otel Satılık
ACİL
Emlak No: 1055
SatılıkOtel
$ 550.000
marmaris merkezinden 18 km uzaklıkta hisarönü körfezinde denize 150 metre mesafede 24 oda satılık otel
21-30 Arası 2.000m²
Marmaris Merkezinde Denize Yakın Satılık 70 Oda Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1056
SatılıkOtel
$ 5.000.000
marmaris merkez satılık otel şehir oteli denize yakın masrafsız 70 oda mükemmel otel
361-70 Arası 1.000m²
Marmaris Merkezinde Satılık 18 Oda Otel Denize Yakın
ÖNE ÇIKAN
Emlak No: 1057
SatılıkOtel
€ 1.000.000
marmaris merkez satılık acil otel 18 0da masrafsız  denize yakın apart otel motel pansiyon satılık 
216-20 Arası 700m²
Marmaris Merkezinde 80 Oda Satılık Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1062
SatılıkOtel
€ 7.500.000
marmaris merkez satılık otel 80 oda denize yakın 
381-90 Arası 1.000m²
Marmaris Merkezinde Satılık 50 Odalı Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1063
SatılıkOtel
€ 3.000.000
351-60 Arası 1.250m²
Toplam 2 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.
12

Menü