Turistik TesisSatılık

Toplam 28 kayıt bulundu.
Marmaris Acil Satılık Kelepir Apart Otel 60 Oda
SATILDI
Emlak No: 1005
SatılıkApart Otel
₺ 8.500.000
marmaris merkez satılık otel acil kelepir fiyat 60 oda yüzme havuzu bar içi restore edilmiş masrafsız denize yakın apart otel hotel 
341-50 Arası 1.536m²
Denize Sıfır Satılık Butik Otel Yacht Club 12000 M2 Arsa Üzerine Kurulu
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1030
SatılıkButik Otel
$ 10.000.000
ARSA, ARAZİ,TARLA,BAHÇE,BAĞ ALIRKEN DİKKAT Öncelikle satın alacağınız arsanın imar durumuna dikkat etmeniz gerekiyor.İmar planının güncelliği, üst ölçekli planlarla uyumlu olması, amacınıza uygun imar planına sahip olması imar planına konan şartlar ve kısıtlamalarilk dikkat etmeniz gerekenler olarak öne çıkıyor.Eğer halihazırda imar planı olan bir yerden satın alma gerçekleştirecekseniz işiniz nispeten kolay ve risksiz. Gerekli planları inceleyerek parsel almak işinize gelebilir. Ancak imar planı olmayan bir arazi satın alacaksanız işler biraz karmaşık. Öncelikle, arazinin kadastral yola cephesi olması zorunluluğu var, eğer cephesi yoksa yapılaşmaya uygun olmuyor. Kadastral yoldan cephe almak için uygulanacak yöntem ise şöyle: Yola cephesi olan bir başka parsel ile önce birleştirme, sonra 5000 metrekare büyüklük ve mevcut kadastral yola 25 metre cephe şartını sağlayacak şekilde ayırma yapmak gerekmektedir. Kadastral yola cephesi olan araziler için ise 5000 metrekareyi aşan yerlerde en fazla 250 metrekare, 5000 metrekarenin altında olan yerlerde ise %5 yapılaşma sınırı bulunmaktadır.” Şeklinde cevap verdi. “Köy merkezlerine yakın yerlere arazi alırken spekülasyonların etkisi altında kalmamaya dikkat edin.Yapılaşmaya açılacak diye yüksek fiyatlara satılan tarlaların yapılaşmaya kapalı alanlarda, sit alanlarında ya da su havzalarında olma riski her zaman mevcut. Büyükşehirler için plan onaylama yetkisi, büyükşehir belediyesindedir. Belediyeden imar planı geçmemiş araziler için spekülasyonlar sizi yanıltmasın. Köyde sürekli oturanlar için sadece muhtardan izin almak yeterli olduğundan, köyler mahalle olsa bile yapılar iskan belgesi ve inşaat ruhsatına sahip olmayabilir.” şeklinde bilgilendirdi. 1- Satın alınacak arsanın mutlaka tapu ve çap fotokopisini alın. Belediye imar müdürlüğü harita servisinden arsanın çapını ve imar durumunu alın. Çap belgesinin yeni tarihli olmasına dikkat edin. 2- Tapunun bir kişiye mi ait olduğunu yoksa hisseli mi olduğunu ilgili tapu ve sicil müdürlüğünden araştırın. Hisseli tapular da diğer hisseler ile ilgili bir kısıntılı durum olup olmadığını tapu sicilinden araştırın. 3- Tapu kaydında herhangi bir kısıtlama ve satışına engel bir durum olup olmadığını araştırın. Kısıtlama arsanın alım satımını veya irtifak hakları kullanımını engelleyebilir. 4-Arsanın bulunduğu belediye imar müdürlüğünde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar uygulama planlarında hangi özelliklere (konut arsası, ticari, sanayi arsası, tarla vs.) sahip olduğunu araştırın. 5- İnşaat alanının ne kadar olacağı, emsal (taban alanı kullanım miktarı)ve Hmax(maksimum inşa edilebilecek bina yüksekliği) gibi verileri kontrol edin. İnşaat yoğunluğu fazla olan arsalar daha değerlidir. 6- İnşaat ruhsat tarihinin yeni olup olmadığını ve ruhsatın geçerliliğini Belediye imar müdürlüğü ruhsat servisinden araştırın. 7- Gecekondu bölgelerinde alacağınız arsaları işgalden nasıl koruyacağınızın planını yapın. 8- Arsanın bulunduğu civarda planlanan büyük yatırımları (metro, raylı sistem, yeni arter, yol, hastane gibi,) araştırın. Gelecekte yaşam yoğunluğunun artması beklenen bölgelerdeki arsa yatırımları gelecek vaat eder. 9- Geometrik olarak kare arsaları tercih edin. Ama arsa dikdörtgen ise bunun kalın bir dikdörtgen olması inşaat yapmayı kolaylaştırır. Yamuk ve yuvarlak arsalardan uzak durun. 10- Zemin kodlarına dikkat edin. İstanbul’da özellikle kodun altındaki bodrum katları emsale dâhil edilmez. Bu durumda inşaat yoğunluğu 2,5 olsa bile bodrumlar sayesinde %1‘lik daha inşaat alanı kazanılmış olur. 11- Arazilerin jeolojik yapısına dikkat edilmelidir. Toprağı kayan arazilerin yatırım ürünü olması zordur. PLOT,LAND,FIELD, GARDEN, VINEYARD WHILE RECEIVING ATTENTION First of all, you need to pay attention to the development status of the land you will buy.The timeliness of the zoning plan, the fact that it is compatible with the upper-scale plans, and that it has a zoning plan that is appropriate for your purpose, the terms and restrictions set out in the zoning plan stand out as the first things to be considered.If you're going to make a purchase from a location that already has a zoning plan, your business is relatively easy and risk-free. It may be up to you to get a parcel by examining the necessary plans. But things are a bit complicated if you're going to buy land that doesn't have a zoning plan. First of all, the land has to be the front of cadastral road, if there is not a front is not suitable for construction. The method to take the frontage from Cadastral road is as follows: first merge with another parcel with the front of the road, then 5000 square meters in size and 25 meters to the current Cadastral road to provide the condition of the frontage must be separated. For lands with a cadastral road front, there is a maximum construction limit of 250 square meters in places exceeding 5000 square meters and 5% in places below 5000 square meters.” That responded. He said: “Be careful not to be under the influence of speculation when buying land near village centres.There is always the risk that the fields sold at high prices will be opened for construction in closed areas, sites or watersheds. The authority to approve the plan for the major cities is in the Metropolitan Municipality. Don't be fooled by speculation about land that hasn't passed a municipal development plan. Since it is sufficient for the residents of the village to obtain permission from the headman only, even if the villages are neighbourhoods, the buildings may not have a residence permit and construction permit.” in the form of informed. 1-purchase of the land must be photocopy of the title deed and diameter. Get the diameter and zoning status of the land from the municipal zoning Directorate map service. Make sure that the diameter document is newly dated. 2-investigate whether the deed belongs to a person or is a shareholder from the relevant land registry office. If there is a distressed situation with the other shares in the deed registry investigate. 3-investigate whether there are any restrictions and obstacles to the sale of the Land Registry. The restriction may prevent the purchase or use of easement rights. 4-which properties (residential land, commercial, industrial land, field, etc.) in 1/1000 and 1/5000 scale zoning application plans in the municipal zoning Directorate where the land is located) investigate what you have. 5-Check data such as how much of the construction site will be, precedent (amount of floor space usage)and Hmax(maximum building height that can be built). Construction density is more valuable than land. 6-investigate whether the construction license date is new and the validity of the license from the municipal zoning Directorate License Service. 7-plan how to protect the land in the slum areas from invasion. 8-investigate the major investments (such as metro, Rail, new arteries, roads, hospitals, etc.) that are planned in the vicinity of the land. Land investments in areas where the density of life is expected to increase in the future are promising. 9 - prefer geometrically square plots. But if the plot is rectangular, it makes it easier to construct a thick rectangle. Stay away from trapezoidal and round plots. 10-beware of ground codes. In Istanbul, basement floors under the code in particular are not included in the emsale. In this case, even if the construction density is 2.5, 1% more construction area will be acquired thanks to basements. 11-the geological structure of the land should be considered. Land floating land is difficult to be an investment product. УЧАСТОК, ЗЕМЛЯ, ПОЛЕ, САД, ВИНОГРАДНИК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВНИМАНИЯ Прежде всего, вам нужно обратить внимание на статус развития Земли, которую вы купите.Своевременность плана зонирования, тот факт, что он совместим с планами верхнего уровня, и что он имеет план зонирования, который подходит для вашей цели, условия и ограничения, изложенные в плане зонирования, выделяются в качестве первых вещей, которые следует учитывать.Если вы собираетесь совершить покупку в месте, где уже есть план зонирования, ваш бизнес относительно прост и безрискованен. Это может быть до вас, чтобы получить посылку, изучив необходимые планы. Но все немного сложно, если вы собираетесь купить землю, которая не имеет плана зонирования. Прежде всего, земля должна быть фасадом кадастровой дороги, если нет фасада, не пригодного для строительства. Метод для того чтобы принять фасад от кадастровой дороги следующим образом: сперва слейте с другим участком с фронтом дороги, тогда 5000 квадратных метров в размере и 25 метров к настоящей кадастровой дороге для того чтобы обеспечить условие фасада необходимо отделить. Для земель с кадастровым дорожным фронтом существует максимальный предел строительства 250 квадратных метров в местах, превышающих 5000 квадратных метров, и 5% в местах ниже 5000 квадратных метров.- Вот и ответили. Он сказал: "Будьте осторожны, чтобы не быть под влиянием спекуляции при покупке земли вблизи деревенских центров.Всегда существует риск того, что поля, проданные по высоким ценам, будут открыты для строительства на закрытых площадках, участках или водоразделах. Полномочия по утверждению плана для крупных городов находятся в столичном муниципалитете. Не обманывайте себя спекуляциями о земле, которая не прошла муниципальный план развития. Поскольку для жителей деревни достаточно получить разрешение только от старосты, даже если деревни являются районами, здания могут не иметь вида на жительство и разрешения на строительство."в форме информированного. 1-покупка земли должна быть ксерокопия документа о праве собственности и диаметра. Получить информацию о диаметре и статусе зонирования земельного участка можно в картографической службе Дирекции муниципального зонирования. Убедитесь, что документ диаметра имеет новую дату. 2-выясните, принадлежит ли документ лицу или является акционером из соответствующего земельного кадастра. Если есть проблемная ситуация с другими акциями в реестре актов расследования. 3-Выясните, существуют ли какие-либо ограничения и препятствия для продажи земельного кадастра. Ограничение может препятствовать приобретению или использованию сервитутных прав. 4-Какие свойства (жилая земля, коммерческая, промышленная земля, поле и т. д.) в планах применения зонирования масштаба 1/1000 и 1/5000 в муниципальном управлении зонирования, где находится Земля) исследуйте, что у вас есть. 5-проверьте данные, такие как сколько строительной площадки будет, прецедент (количество использования площади пола)и Hmax(максимальная высота здания, которое может быть построено). Плотность застройки более ценна, чем Земля. 6-Проверьте, является ли дата получения лицензии на строительство новой и срок действия лицензии от службы лицензирования управления муниципального зонирования. 7-план, как защитить Землю в трущобах от вторжения. 8-исследуйте основные инвестиции (такие как метро, железная дорога, новые артерии, дороги, больницы и т. д.), которые планируются в непосредственной близости от Земли. Инвестиции в землю в районах, где плотность жизни, как ожидается, увеличится в будущем, являются перспективными. 9-предпочитайте геометрически квадратные участки. Но если участок прямоугольный, то легче построить толстый прямоугольник. Держитесь подальше от трапециевидных и круглых участков. 10-остерегайтесь наземных кодов. В Стамбуле подвальные этажи в соответствии с Кодексом, в частности, не включены в emsale. В этом случае, даже если плотность строительства составляет 2,5, то благодаря подвалам будет приобретено на 1% больше площади строительства. 11-необходимо учитывать геологическое строение Земли. Земля плавающая земля трудно быть инвестиционным продуктом. قطعة أرض ، حقل ، حديقة ، مزرعة عنب أولا وقبل كل شيء ، عليك أن تولي اهتماما لحالة تطوير الأرض التي ستشتريها.توقيت خطة التقسيم ، حقيقة أنه متوافق مع الجزء العلوي من نطاق خطط أن لديها خطة التقسيم الذي يتناسب مع الغرض الخاص بك ، الشروط والقيود المنصوص عليها في خطة تقسيم تبرز بوصفها أول الأشياء التي ينبغي النظر فيها.إذا كنت ستقوم بعملية شراء من موقع لديه بالفعل خطة تقسيم المناطق ، عملك سهل نسبيا وخال من المخاطر. قد يكون الأمر متروك لكم للحصول على طرد من خلال فحص الخطط اللازمة. لكن الأمور معقدة قليلا إن كنت ستشتري أرضا لا تملك خطة تقسيم أولا وقبل كل شيء ، يجب أن تكون الأرض مقدمة الطريق المساحي ، إذا لم تكن هناك جبهة غير مناسبة للبناء. طريقة لاتخاذ frontage من المساحية الطريق على النحو التالي: أولا دمج مع آخر الجزء الأمامي من الطريق ، ثم 5000 متر مربع في الحجم 25 مترا الحالي المساحية الطريق لتوفير حالة من الواجهة يجب أن تكون مفصولة. وفيما يتعلق بالأراضي ذات واجهة الطريق المساحي ، هناك حد أقصى للتشييد يبلغ 250 مترا مربعا في أماكن تتجاوز 000 5 متر مربع و5 في المائة في أماكن تقل عن 000 5 متر مربع."التي أجابت. وقال: "كن حذرا من أن تكون تحت تأثير المضاربة عند شراء الأراضي بالقرب من مراكز القرى.وهناك دائما خطر فتح الحقول التي تباع بأسعار مرتفعة للتشييد في مناطق أو مواقع أو مستجمعات مياه مغلقة. وتقع سلطة الموافقة على خطة المدن الكبرى في بلدية العاصمة. لا تنخدع بالمضاربة حول الأرض التي لم تمرر خطة تطوير البلدية. لأنه يكفي سكان القرية إلى الحصول على إذن من الزعيم فقط, حتى لو كانت القرى والأحياء المباني قد لا يكون تصريح الإقامة و رخصة البناء. في شكل معلومات 1-يجب أن يكون شراء الأرض نسخة من سند الملكية والقطر. الحصول على القطر وحالة تقسيم الأراضي من دائرة رسم الخرائط التابعة لمديرية المناطق البلدية. تأكد من أن وثيقة القطر مؤرخة حديثا. 2-التحقيق فيما إذا كان السند يخص شخصا أو مساهما في مكتب تسجيل الأراضي المعني. إذا كان هناك حالة مزرية مع الأسهم الأخرى في سجل السندات تحقق. 3-التحقيق فيما إذا كانت هناك أية قيود أو عقبات تحول دون بيع سجل الأراضي. وقد يحول هذا التقييد دون شراء حقوق الارتفاق أو استخدامها. 4 - الممتلكات (الأراضي السكنية ، والأراضي التجارية ، والأراضي الصناعية ، والميدان ، وما إلى ذلك)) في 1/1000 و 1/5000 نطاق التقسيم تطبيق خطط البلدية تقسيم المديرية حيث تقع الأرض) التحقيق ما لديك. 5-التحقق من بيانات مثل مقدار موقع البناء ، والسابقة (كمية استخدام الحيز الأرضي) و hmax(الحد الأقصى لارتفاع المبنى الذي يمكن بناؤه). كثافة البناء أكثر قيمة من الأرض 6-التحقيق فيما إذا كان تاريخ ترخيص البناء جديدا وصلاحية الترخيص من دائرة ترخيص إدارة المناطق البلدية. 7-التخطيط لكيفية حماية الأراضي في المناطق الفقيرة من الغزو. 8-التحقيق في استثمارات كبيرة (مثل المترو والسكك الحديدية الجديدة الشرايين, الطرق, المستشفيات, الخ.) التي تخطط في محيط الأرض. والاستثمارات في الأراضي في المناطق التي يتوقع أن تزداد فيها كثافة الحياة في المستقبل تبشر بالخير. 9-تفضل الأراضي المربعة هندسيا. ولكن إذا كانت الحبكة مستطيلة ، فإنه يجعل من الأسهل لبناء مستطيل سميك. إبق بعيدا عن trapezoidal ومؤامرات دائرية. إحذر من الرموز الأرضية في إسطنبول ، أرضيات الطابق السفلي تحت الرمز بشكل خاص غير مدرجة في emsale. في هذه الحالة ، حتى لو كانت كثافة البناء 2.5 ، 1 ٪ أكثر مساحة البناء سيتم اكتسابها بفضل الأقبية. 11-ينبغي النظر في الهيكل الجيولوجي للأرض. ومن الصعب أن تكون الأراضي العائمة منتجا استثماريا.
8 12.000m²
Marmaris,De Denize Yakın Satılık 11 Oda Otel Çok Acil Yüzme Havuzlu
ACİL
Emlak No: 1032
SatılıkOtel
₺ 2.250.000
denize yakın satılık 11 oda otel havuz var bar var kapalı alanı var deposu var orman içerisinde küçük butik otel acil satılık
12 350m²
Marmaris Armutalan Mevkiinde 60 Oda Satılık Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1033
SatılıkOtel
$ 3.000.000
361-70 Arası 1.600m²
Marmaris,Ten Denize Sıfır Satılık 5 Yıldızlı Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1034
SatılıkOtel
€ 50.000.000
EMLAK SÖZLÜĞÜ ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. AKİT: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir. ALTYAPI: Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad. ANAHTAR TESLİM: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli. ANTRE: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş. AKAR: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk. ALTYAPI: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanalizasyon, yol, elektrik, su, gaz, telekomünikasyon ve arıtımdan oluşan yapı bütünüdür. ARSA: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir. AYNİ HAKLAR: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. ARAZİ: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır. B BAĞIMSIZ BÖLÜM: Bir yapının Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerden her biri. BAHÇEKENT: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent. BALKON: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru çıkmış, önü ve yanları korkulukla çevrili yer. BEYAN: Üçüncü kişileri aydınlatmak, bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacıyla tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen taşınmazın hukuki durum ve akıbetini gösteren belirtmelerdir. BANLİYÖ: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan yerleşim birimi. C CEBRİ İCRA: Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili. CEBRİ SATIŞ: Üzerinde haciz veya ipotek kaydı bulunan borçluya ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla satılarak, ihale alıcısı adına tescili işlemidir. CEPHE: Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz. CİNS TASHİHİ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir. CİNS DEĞİŞİKLİĞİ: Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale, bağ, bahçe ve benzeri iken arsa ve arazi, arsa ve arazi veya yapılı iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. D DAİRE: Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir. DEVRE MÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekâna denir. DÖNÜM: Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2. DUBLEKS: İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. E EKSPERTİZ: Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi. EMLAK: Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir. EMLAK BEYANI: Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir. EMSAL: Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılmasıdır. F FERAĞ: Sahiplik hakkını başkasına devredip ilişki kesme; bu iş için tapuda yapılan resmi işlem. FRANSIZ BALKONU: Döşemeye değin inen ve kapı gibi açılan, önü korkuluklu pencere. FERAGAT: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme. G GABARİ: Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği. GAYRİMENKUL: Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir. GECEKONDU: Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir. GİYDİRME CEPHE: Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar. GÖTÜRÜ: Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü. H HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir. HARİTA: Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir. HACİZ: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafından el konulması. HİSSELİ TAPU: Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir. HİSSE: Bir taşınmaz malın tam mülkiyetinin bir kısmına karşılık gelen paydır. Müşterek ve iştirak halinde mülkiyette maliklerden her biri taşınmaz malın bir miktar hissesine sahiptir. HİSSE TEVHİDİ: Bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse iktisap etmesi halinde önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesi demektir. İ İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir. İMAR AFFI: Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması. İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir. İNTİFA HAKKI: Emlakın iradından faydalanma hakkına denir. İPOTEK: Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir. İLAM: Mahkeme kararı demektir. İŞTİRAKİN FESHİ: Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir. K KADASTRO: Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi. KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır. KÂGİR: Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir. KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir. KOORDİNELİ ÇAP: Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir. KAT MALİKİ: Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi. KAT MÜLKİYETİ: Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olabilmesi. KÜTÜK: Arazi, bağımsız bölüm, müstakil ve daimi irtifaklar ile bunların üzerinde kurulabilen hakların yazıldığı büyük boy defterlere kütük denir. KROKİ: Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimi. L LEBİDERYA: Kesintisiz deniz manzaralı daire. LÜKS: Bir dairenin en temel öğeler dışında, konfora yönelik daha fazla detaylarla donatılmış olması. M MAHZURLU: Herhangi bir işlem veya uygulamaya elverişli olmayan. MENKUL: Bir yerden başka bir yere taşınabilen, taşınır. MERKEZİ ISITMA: Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi. MERKEZİ YERDE: Bina ya da konutun, bulunduğu semt veya kentin merkezi sayılan bölümüne; çarşı, pazar ve ulaşım araçlarına yakın olması. MÖBLELİ: İçinde eşyası bulunan daire. MUHDESAT: Bir arazi üzerinde arazi sahibinden bir başkasına ait bulunan yapı veya ağaç demektir. MÜSTAKİL TAPU: Tek mülk için verilen tapu. N NAZIM PLANI: Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan. NİZAM: Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır. NEV'İ: Türü, cinsi, vasfı. Tapu kütüklerinde bulunan nev’i hanesine taşınmazın bir vakıfla ilişkisinin olup olmadığı yazılmaktadır. O ORMAN KADASTROSU: Devlet ormanlarının, kamu tüzel kişiliklerine ait ormanların, özel ormanların ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayin ve tespit edilerek haritaya bağlanması işlemidir. ORTAK YERLER: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. OTOMASYON: Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmasıdır. Ö ÖLÇEK: Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran. ÖN BAHÇE DERİNLİĞİ: Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. ÖN CEPHE: Yapının yola bakan yüzü. P PAFTA: 1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri. PARSEL: Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. PLAN: Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir. R RESTORASYON: Aslını bozmadan onarma. RAKABE: Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. RESMİ SENET: Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşmedir. S SAHİBİNDEN: Bir mülkün, arada herhangi bir aracı olmadan, doğrudan doğruya sahibi tarafından satışa veya kiraya sunulması. SANDIK ODASI: Genellikle penceresi olmayan, evdeki fazla eşyaların konulabileceği küçük oda. SELAMLIK: Eskiden büyük konaklarda erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. SERVİS GİRİŞİ: Büyük binalarda yan hizmetler için kullanılan ikinci derecedeki giriş. SIFIRDA: Yeni bitmiş ev, daire; hiç kimse tarafından kullanılmamış. SOSYAL ALTYAPI: Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad. STÜDYO: Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda. Ş ŞALE: İsviçre çobanlarının kulübelerine ya da dağ evlerine verilen ad. ŞİRVAN: Çatı arasında bulunan basık oda. ŞAHSİ HAKLAR: Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, hâkimiyet imkânı sağlayan bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır. ŞERH: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. T TAVANARASI: Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk. TEKNİK ALTYAPI: Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen ad. TERAS: 1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam. TOPLU KONUT: Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim. TAPU: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir TEMELLÜK: Mülk edinme, mülk alma. TEMLİK: Mülk olarak vermek, mülkiyeti bir bedel karşılığında başka birine nakletmek. TRAMPA: Bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilir. U UYGULAMA İMAR PLANI: Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. UYRUK: Tabiiyet, bir ülkenin vatandaşı olmak. V VAKIF: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir. VAKIF TAVİZ BEDELİ: Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. VEFA HAKKI: Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir. VERASET BELGESİ: Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. Y YALI: Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk. YASAL MAL REJİMİ: Edinilmiş mallara katılma rejimidir. YENİ ARAZİ OLUŞUMU: Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir. YENİLEME: Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde düzeltmeler yapılması işlemidir. YERLEŞİM YERİ: Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. İkametgah. YETKİ BELGESİ: Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir. YEVMİYE: Tapu siciliyle ilgili olarak tapu sicil müdürlüğünde yapılan her işlem ile red edilen istemlerin tarih ve sıra numarasına göre kaydedildiği deftere yevmiye defteri; bu defterden alınarak tapu kütüğünde yapılan tescil veya terkinin yanında belirtilen tarih ve numaraya da, yevmiye tarihi ve numarası denir. YIKMA RUHSATI: Bir yapıyı yıkmak için ilgili belediyeden alınan izin; yıkma izni. YOLA TERK: İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir. YÖNETİM PLANI: Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Z ZABIT DEFTERİ: Kadastrosu yapılmamış taşınmaz malların kaydedildiği ve üzerinde kurulacak hakların takip edildiği defterdir. ZAMANAŞIMI: Bir hakkın kazanılması veya kaybedilmesi için geçmesi gereken hukukça öngörülmüş süre anlamına gelir. ZAYÎ: Bir belgenin kaybolması veya yok olmasıdır. Tapu senedi veya ipotek belgesinin kayıp edilmesi halinde, zayiinden yenisi çıkartılabilir. ZİLYETLİK: Bir eşya (mal) üzerinde zilyetlik iradesine dayanarak fiili hakimiyet kurma eylemine zilyetlik denir. ZİRAİ İPOTEK: Tarım kredi kooperatifleri ile T.C. Ziraat Bankasından çiftçilerin talep ettiği kredilere karşılık teminat olarak taşınmaz malın gösterilmesi halinde tesis edilen ipotek işlemidir. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI: (DASK) Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır. مسرد للعقارات الجزيرة: المجتمع الطرود وتحيط بها الشوارع العامة والشوارع والطرق, القنوات, محلات, تيارات, البحيرات, البحر, الطبيعية والاصطناعية الحدود ، المساحية عمل حدود منطقة أو دولة السكك الحديدية الأرض تسمى جزيرة المساحية. وتخضع الأطراف المتعاقدة للترتيب الرسمي للسندات الإذنية التي ترد منها البيانات المتبادلة. البنية التحتية: الاسم المعطى لجميع المرافق مثل المياه والكهرباء والمجاري والطرق. تسليم المفتاح: يجب على المتعاقد أن يستوفي شكل العقد الذي ينص على أن جميع مواد البناء ومهارته في العمل وأن يسلم إلى المالك بكامله. مدخل المدخل الأول دخل قسم من مبنى أو شقة. akar: property that provides income by learning. البنية التحتية: السكن الأعمال أو غيرها من المباني والمناطق المستخدمة لدعم مياه الصرف الصحي والطرق والكهرباء والماء والغاز والاتصالات والعلاج هو الهيكل كله. قطعة أرض: تفصل حدود البلدية ومنطقة موجافير أو المناطق التي بنيت في القرية مع خطط كمنطقة سكنية (بناء) عن أجزاء الأرض التي تسمى قطعة أرض. الحقوق الحقيقية: هي الحقوق التي تعطي سيطرة مباشرة على البضائع ويمكن بالتالي تقديمها ضد الجميع. الأرض: هي جزء من الأرض ذات الحدود الأفقية والرأسية ، التي تحدد حدودها بالوسائل المناسبة. ب المادة المستقلة: تخضع كل مادة من هذه المواد للملكية المستقلة وفقا لأحكام قانون الشقق المشتركة للمبنى. BAHÇEKENT: الأقمار الصناعية المدينة وتحيط بها قطعة من الأراضي المخصصة للزراعة ، وتهدف إلى توفير حياة مناسبة الصحية و ظروف الراحة. شرفة: خارج الطوابق العليا من مبنى ، الجبهة والجانب من parapet محاط بالمكان. إعلان: لتنوير والمعرفة في حالة تأهب خاصة الأطراف الثالثة إلى عمود من سجل أعمال العقارات التي يظهر القانوني مصير المؤشرات. الضواحي: وحدة سكنية تقع على مقربة مباشرة من مدينة رئيسية. o التنفيذ الإلزامي: تحصيل دين لم يتم الوفاء به أو لم يتم سداده عن طريق مديرية التنفيذ. بيع الإلزامي: معاملة في الممتلكات غير المنقولة العائدة للمدين حق امتياز أو رهن سجل يباع من خلال الإدارة التنفيذية أو الدائن الإدارة العامة بغرض جمع الديون وهي مسجلة باسم العطاء المشتري. الواجهة: كل وجه من وجوه المبنى ، خاصة الوجه العكسي. نوع tashihi: بتغيير طبيعة العقار المسجل في سجل الأراضي ، يسمى طابع آخر ليكون مسجلا في سجل الأراضي. تغيير الجنس: تصبح غير المنقولة التي بنيت أو structureless structureless حين من الوقت من جنس والكروم والحدائق ، وما إلى ذلك ، في حين أن الأراضي والمباني ، أو بناء الأرض ، بينما الكروم والبساتين حالة مماثلة لتحويل رسم خريطة الأرض التسجيل في هذه العملية. e الشقة: كل من المباني تحت سقف واحد يسمى أكثر من قسم واحد. ويسمى المكان الذي ينقل إلى ملاك عموميين آخرين في وقت معين يستخدمه أشخاص في دوائر معينة. acre: the width and length of an old floor size of forty cubits, approximately 1000 m2. دوبلكس: منزل من طابقين في الطابق الثاني مع سلم من الداخل. e التقييم: عمل تقييم مخطط أو هيكل وفقا لمعايير معينة. الممتلكات العقارية: يطلق على كلمة "الممتلكات والممتلكات" الاسم الأوسط للسلع غير المنقولة مثل المنازل والأراضي وكروم العنب والحدائق والحقول والأراضي. إعلان الملكية: الشخص والمؤسسات والبلديات المرتبطة بها في المنطقة بإثبات أنها مملوكة للبنس يسمى المستند مقابل الإيصال. مثال: مقارنة سعر بيع أو تأجير مبنى أو مسكن بما شابهه. f FERAĞ: نقل حق الملكية إلى شخص آخر وقطع العلاقة ؛ هذا العمل الرسمية الصفقة في الفعل. الشرفة الفرنسية: نافذة مع بلوستراد في الجبهة ، التي تذهب إلى أسفل إلى الأرض وتفتح مثل الباب. التنازل: التنازل عن حق أو دون مقابل. g gabari: the maximum high of a building to be build by the municipality. العقارات: الأرض ، الأرض ، القسم المستقل ، مثل الأشياء التي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر ، ثابتة في مكانها. ولذلك ، تسمى أيضا الممتلكات غير المنقولة. وتسمى الأحياء الفقيرة هياكل هاربة مؤقتة تصنع على أراضي الكنوز دون إذن ودون سلطة في وقت قصير جدا. الحائط الساتر: في هيكل متعدد الطوابق, الجدار الخارجي مع معظم النوافذ التي لا تزال الماضي خشبية معلقة على هذه أو الأعمدة لا يمكن أن يكون الناقل. المبلغ الإجمالي: هو نوع من العقود يستند إلى المبدأ القائل بأنه ينبغي بناء منشأة بناء لمقاول مقابل مبلغ محدد متفق عليه منذ البداية. h ليان: يطلق عليه اسم "شهيره" من أجل حل الخشونة الناجمة عن الأعمال المتنازع عليها. خريطة: مقياس الرسم يوضح توزيع الجغرافيا الظواهر على خطة. حق الملكية: مصادرة أموال المدين أو شهره أو ممتلكاته من قبل وكالة الإنفاذ لسداد دين. سند ذي حصة: يسمى المستند الذي يملكه أكثر من شخص واحد. النصيب: النصيب المقابل لجزء من الملكية الكاملة لممتلكات غير منقولة. وفي حالة الملكية المشتركة والفرعية ، يكون لكل مالك نصيب من الممتلكات غير المنقولة. (أ) حصة تواهد: إذا حصل شخص له حصة في ممتلكات غير منقولة على حصة جديدة من نفس الممتلكات غير المنقولة ، فإن الحصة التي أخذت بعد الحصة السابقة تجمع وتسجل في سجل السندات. أنا ... الإفلاس: يتم تحويل عقارات مسجلة في سجل السندات إلى أكثر من طرد واحد. تقسيم المناطق إلى مناطق: غسل المباني أو الأجزاء غير القانونية التي أضيفت بصورة غير قانونية إلى المباني وفقا لقواعد تقسيم المناطق. الحق في حقوق الارتفاق: يدعى الحق في النقل من عقارين إلى مرفق آخر. الحق في الانتفاع: يسمى الحق في الاستفادة من إرادة التركة. رهن عقاري: عملية تسجيل الممتلكات غير المنقولة مع العمود ذي الصلة من سجل الأراضي مع الفائدة ، إن وجدت ، التي ستحصل عليها بقدر مقدار الدين في حالة إثبات العقار كضمان لقرض أو دين يحتمل أن ينشأ. يعني قرار المحكمة إنهاء الفرعية: إنهاء الملكية في حالة الفرعية التي شكلتها الميراث أو لأسباب أخرى ، هو عملية نقل إلى أحد المساهمين (ملكية مشتركة) الأساس. n السجل العقاري: جميع أنواع الأراضي والممتلكات ، والمساحة ، والحدود ، والقيم للإشارة إلى العمل المتعلق بالربط بالخطة. 13-حقوق الارتفاق: بالنسبة للأجزاء المستقلة من مبنى واحد أو أكثر يجري بناؤها على قطعة أرض ، الحق في الارتفاق الذي يقرره مالك تلك القطعة أو أصحابها وفقا لموضوع ملكية الأرض. يعني خرسانة غير معززة ، خشب أو أدوبي. اتفاق الحد الأدنى للحكم: شكل بين الأطراف ، شكل وحدات (نسبة مئوية)دون دفع ثمن مديرية سجل السندات في شكل سند. القطر المنسق: خريطة مساحية على إحداثيات الطرود ذات الصلة تسمى فيزيكايا. مالك الأرض: شخص خاص أو قانوني له الحق في السكن المشترك. الشقق المشتركة: شخص أو أكثر يكون له جزء محدد من الهيكل. ويسمى مشروع قانون الأراضي ، والقسم المستقل ، وحقوق الارتفاق المنفصلة والدائمة ، والكتب الكبيرة الحجم التي يمكن أن تؤسس عليها الحقوق. الرسم: رسم منطقة أو الطرود في التقريبي الشكل إلى موضعها ، مما يدل أيضا على الهياكل والمرافق على ذلك. l ليبيديريا: شقة ذات منظر بحري غير متقطع. فاخرة: بصرف النظر عن العناصر الأساسية للشقة ، فهي مجهزة بمزيد من التفاصيل من أجل الراحة. m downcast: not consident to any transaction or application. الأوراق المالية: تنقل ، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر. التدفئة المركزية: نظام تدفئة لأجزاء مختلفة من المبنى بواسطة الماء الساخن أو البخار المشحون من مركز بواسطة الأنابيب ، أو بواسطة الهواء الساخن المشحون بالقنوات. في وسط الموقع: المبنى أو بالقرب من الجزء المركزي من المدينة أو المنطقة التي يقع ؛ بازار الاحد و مركبات النقل. شقة فيها مقالات يقصد بالمدسات بناء أو شجرة على أرض تعود ملكيتها إلى مالك أرض آخر. سجل الأراضي المنفصلة: سجل الأراضي الصادر للممتلكات الوحيدة. n خطة نظم: خطة مرسومة على خرائط مدينة وتبين أشكال استخدام قطع الأرض والأنواع الرئيسية من المناطق ، أي الشكل الذي ستتخذه المدينة في المستقبل. NIZAM: ترتيب المباني يتم فرز جنبا إلى جنب ؛ هناك قطعة أرض بينهما في المنفصلة نزام ؛ الجدران المجاورة نزام شائعة. نوع ، جنس ، فازفي. ويكتب ما إذا كان للعقارات في أسرة نيفي الموجودة في سجلات الأراضي ارتباط بمؤسسة. هو الغابات السجل العقاري: الدولة الغابات الكيانات القانونية العامة المنتمين إلى الغابات, الغابات الخاصة و جميع أنواع الممتلكات غير المنقولة الواقعة في والمتاخمة هذه الغابات تحديدها و تحديد الحدود المشتركة بين الغابة عملية الاتصال الخريطة. الأماكن المشتركة: في المباني ذات الارتفاق الأرضي أو الشقق السكنية ، تسمى الأماكن المستخدمة للحماية والاستخدام المشترك أو المنفعة خارج الأقسام المستقلة أماكن مشتركة. التشغيل الآلي: نقل سجلات الأراضي والمعلومات المساحية إلى بيئة الحاسوب عن طريق تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين بمساعدة الحواسيب. هو المقياس نسبة بين أطوال بوصة a خريطة أو رسم و الإيطالية. عمق الحديقة الأمامية: أقرب مسافة حادة من الوجه الأمامي للمبنى إلى الحدود الأمامية لطرده. الواجهة الأمامية: وجه الهيكل الذي يواجه الطريق. p pafta: 1. ورقة رسمت على المشروع. 2. كل من القطع المنفصلة التي تشكل الخرائط الكبيرة طرد: قطعة أرض منفصلة ومحدودة لغرض معين ، كل جزء من أجزاء الجزيرة. الخطة: إنها رسم عين طائر لمكان معين على مقياس. r الترميم: التصليح بدون إزعاج الأصلي. ملكية جافة ، ملكية عارية الفعل الرسمي: إنشاء و نقل الملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرى بخلاف الممتلكات ، هو عقد رسمي صادر عن موظف في مديرية تسجيل الأراضي و موقعة من قبل الأطراف و الشهود إذا لزم الأمر ، معتمدة من قبل المدير مع التوقيع والختم. s من المالك: بيع أو تأجير ملكية مباشرة من قبل المالك ، دون أي وسيلة بينهما. غرفة الصدر: غرفة صغيرة بدون نوافذ ، حيث يمكن وضع الأشياء الفائضة في المنزل. تحية: الجزء حيث كان الرجال في القصور الكبيرة وحيث كان الضيوف الذكور يؤخذون. СЛОВАРЬ НЕДВИЖИМОСТИ Остров: сообщество участков, окруженных природными и искусственными границами, такими как общественная улица, улица, дорога, канал, дуга, ручей, озеро, море, с границей кадастровой рабочей зоны или государственной железной дорогой, называется островом кадастра. Договор: это называется процессом, при котором стороны подвергаются официальному размещению векселей, в которых принимаются взаимные заявления. Инфраструктура: имя, данное всем объектам, таким как вода, электричество, канализация, дорога. "Под ключ": форма контракта, которая предусматривает, что вся техника и работа структуры покрываются подрядчиком и доставляются владельцу в полном объеме. Вход: вход в первую введенную часть здания или квартиры. Течет: имущество, приносящее доход за счет сдачи в аренду. Инфраструктура: обитель представляет собой комплекс зданий, состоящих из сточных вод, дорог, электричества, воды, газа, телекоммуникаций и очистки, которые поддерживают здания и районы, используемые для бизнеса или других целей. Декретный участок: участки земли, расположенные в местах, разделенных на жилые (строительные) участки с планами, сделанными в границах муниципального и моджавирского районов или деревенских резиденций, называются земельными участками. Те же права: это права, которые позволяют людям напрямую доминировать над вещами и, следовательно, могут быть выдвинуты против всех. Земля: участок земли с горизонтальными и вертикальными границами, границы которых обозначены достаточными средствами. B Независимый раздел: каждый из разделов, которые являются предметом независимой собственности в соответствии с положениями Закона о кондоминиуме структуры. Садоводство: спутниковый город, окруженный частью почвы, предназначенной для сельского хозяйства, предназначенной для обеспечения жизни, подходящей для условий здоровья и комфорта. Балкон: место, выходящее наружу с верхних этажей здания, спереди и сбоку, окруженное перилами. Декларация: это обозначения, указывающие на правовой статус и судьбу недвижимого имущества, совершенного в специальной колонке в журнале дела, с целью освещения, информирования и предупреждения третьих лиц. Пригородный: поселок, расположенный в непосредственной близости от большого города. C Принудительное исполнение: взыскание неисполненного или непогашенного долга через исполнительное управление. Принудительная продажа: недвижимое имущество, принадлежащее заемщику с залогом или ипотечным оформлением, продано через исполнительный директорат или канал государственного управления кредитора с целью взыскания долга, процесс регистрации от имени покупателя тендера. Фасад: каждая из сторон здания, особенно лицевая сторона. Род ТАШИХИ: изменение характера недвижимого имущества, зарегистрированного в регистре титула, называется регистрацией в регистре титула другого характера. Декомпозиция рода: процесс, который производится в НАФТА и земельный кадастр, чтобы превратить его в состояние виноградника, сада и так далее, в то время как неструктурный род недвижимого имущества, в то время как неструктурированный или неструктурированный, в то время как построенный, виноградник, сад и так далее, в то время как участок и земля, земля и земля или виноградник, в то время как построен. D Круг: под одной крышей в структурах называется Каждый из нескольких секций. Свойство схемы: называется пространством, которое передается другим владельцам людей в определенное время с использованием людей в определенных схемах. АКР: древняя мера земли с шириной и высотой сорока локтей, около 1000 м2. Дуплекс: двухэтажный жилой дом, который ведет на второй этаж по внутренней лестнице. E Оценка: работа по оценке сюжета или структуры по определенным критериям. Недвижимость: слово "недвижимость", состоящее из имущества и имущества, называется средним декретом несущих товаров, таких как дом, земля, виноградник, сад, поле и земля. Заявление о недвижимости: лицо, учреждение и муниципалитеты, к которым они привязаны в своем регионе, доказывая, что они владеют копейками, называются документом, выданным в качестве квитанции. Прецедент: цена продажи или аренды здания или жилья сравнивается с аналогичными. F Фераг: передача права собственности кому-то другому и прекращение отношений; официальная сделка, сделанная в документе для этой работы. Французский балкон: окно с перилами спереди, обращенное к обивке и открывающееся как дверь. Отказ от ответственности: отказ от права или бесплатно. G ГАБАРИ:максимальная высота здания, которая должна быть сделана муниципалитетом. Недвижимость: земля-это вещи, которые не могут быть перемещены с места на место, такие как участок, независимый участок, который остается неподвижным на месте.декомпозиция Таким образом, недвижимое имущество также называется. Трущобы: на казначейских землях называются импровизированными незаконными структурами, которые производятся без разрешения и без разрешения за очень короткий промежуток времени. Облицовочный фасад: в многоэтажной структуре большинство остекленных наружных стен, которые проходят мимо полов, висят на них или колоннах, не могут быть несущими. Единовременный: тип контракта, основанный на принципе, по которому строительный бизнес должен быть построен подрядчику в обмен на фиксированную сумму, согласованную с самого начала. H Выкупа: для разрешения шероховатости, возникающей из спорных дел, называется Шере. Карта: масштабный рисунок, показывающий распределение фактов географии на плане. Выкуп: конфискация денег, месяцев или имущества должника исполнительным органом для выплаты пособия. Акционерное право: документ, принадлежащий более чем одному человеку, называется. Доля: это доля, соответствующая части полной собственности на недвижимое имущество. В Совместном и дочернем имуществе каждый из поместий имеет некоторую долю недвижимого имущества. Удержание акций: если кто-то, у кого есть доля в недвижимом имуществе, приобретает новую долю на одном и том же недвижимом имуществе, это означает, что предыдущая доля, полученная после слияния, будет зарегистрирована в регистре дела. Я Раскрытие информации: недвижимое имущество, зарегистрированное в журнале "Дело", должно быть превращено в более чем одну посылку. Прощение за зонирование: отмывание незаконных структур или секций, прикрепленных к беглым структурам в соответствии с правилами зонирования. Сервитут: называется объектом права перехода от двух объектов недвижимости к другим. Право на ИНТИФАЦИЮ: это называется правом на использование воли риэлтора. Ипотека: если в качестве гарантии на кредит или долг, который может возникнуть июле, вы получите столько же, сколько сумма долга, если таковая имеется, это процесс регистрации недвижимости в соответствующей колонке реестра земельного кадастра с процентами. Илам: это означает решение суда. Прекращение дочерней компании: прекращение собственности в дочерней компании, состоящей из наследства или других причин, является процессом перехода на акционерный капитал (совместное имущество). K Кадастр: работа по определению и привязке всех видов Земли и имущества, его площади, границ и ценностей к плану. Сервитут: для независимых частей одной или нескольких структур, которые должны быть сделаны и сделаны в будущем, чтобы быть предметом кондоминиума на участке, это сервитут, установленный декретом или общим имуществом участка, согласно контору кондоминиума. Кагир: железобетон означает не древесину или глинобитный. Соглашение об оплате пола: форма между сторонами, форма формы (процент) является формой обеспечения в соответствии с делом управления регистрацией дела, не платя декретную цену. Скоординированный диаметр: он называется везикулой, где координаты соответствующей посылки находятся на кадастровой стойке. Кондоминиум: частное или юридическое лицо, имеющее право на кондоминиум. Кондоминиум: один или несколько человек могут иметь определенную часть структуры. Бревно: негабаритные тетради, на которых написаны права, которые могут быть установлены на них, с Землей, независимой секцией, отдельными и постоянными сервитутами, называются бревнами. Эскиз: приблизительный рисунок на подложке, чтобы показать структуру и объекты на участке или посылке. L ЛЕБИДЕРИЯ: квартира с беспрепятственным видом на море. Роскошь: квартира оснащена более подробной информацией, ориентированной на комфорт, за исключением самых основных предметов. M Неуместно: не способствует любой операции или практике. Ценные бумаги: перемещаются, которые могут быть перемещены из одного места в другое. Центральное отопление: система обогрева различных частей здания горячей водой или паром, отправленным через трубы из центра, или горячим воздухом, отправленным через каналы. Центральное место: здание или резиденция, район, в котором он расположен, или часть города, которая считается центром; базар, воскресенье и транспорт рядом. Мебель: квартира с вещами в ней. МУХДЕСАТ: это означает структуру или дерево, которое находится на земле, принадлежащей кому-то другому от землевладельца. Отдельный титул: титул, выданный за единственное имущество. N План Назима: план, нарисованный на картах города и обозначающий основные типы территорий с использованием частей Земли, то есть формат, который город получит в будущем. Низам: порядок расположения зданий бок о бок; в деконструированном низамме между ними есть участок земли; в соседнем низаме стены являются общими. Невский: тип, род, васфи. Нев, найденный в документах дела, записывается, имеет ли имущество отношение к фундаменту. Он Лесной кадастр: это процесс определения и определения общих границ государственных лесов, лесов, принадлежащих государственным юридическим лицам, частным лесам и лесам всех видов недвижимого имущества, находящихся внутри и рядом с этими лесами. Общие места: места, которые формируют, защищают и совместно используют или используют за пределами независимых секций в зданиях, построенных на высоте этажа или кондоминиуме, называются местами общего пользования. Автоматизация: передача информации о праве собственности и кадастре на компьютерную среду-это предоставление всех услуг гражданам с помощью компьютера. Он Масштаб: соотношение между длинами, видимыми на карте или чертеже, и фактическими длинами, которые они декомпилируют. Глубина переднего сада: самое близкое крутое расстояние от передней части здания до передней границы его участка. Передний фасад: лицо структуры, обращенное к дороге. P ПАФТА: 1. Проект нарисован на листе. 2. Каждая из отдельных частей, которая создает большие карты. Посылка: часть земли, разделенная и ограниченная для определенной цели, каждая из частей острова. План: это рисунок с высоты птичьего полета в масштабе определенного места. R Восстановление: ремонт, не нарушая сути. РАКАБЕ: сухая собственность, голая собственность. Официальный акт: это официальное соглашение, заключенное должностным лицом, ответственным за установление и передачу прав на недвижимое имущество или в натуральной форме, отличных от собственности, и подписанное сторонами и свидетелями, если это необходимо, с подписью и печатью директора. S От владельца: декретное право собственности на продажу или аренду непосредственно владельцем, без какого-либо посредника. Комната для ящиков: маленькая комната, в которой обычно нет окон, где можно разместить лишние предметы в доме. Приветствие: часть, в которой раньше были мужчины в больших особняках, а также гости-мужчины.  
5101 Ve Üzeri 12.000m²
Marmaris,Den 40 Km Uzaklıkta Denize Sıfır 300 Odalı Tatil Köyü
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1035
SatılıkTatil Köyü
€ 40.000.000
Firmamız Kurulduğundan beri gerek satılık emlak gerekse kiralık emlak ve gayrimenkul ekspertiz konularında bilgi ve deneyimleri ile ( Sıradan bir emlak komisyoncusu gibi değil, Profesyonel bir emlak rehberi olarak ) Marmaris Dalaman’da,Dalyan’da,Köyceğiz’de, yüzlerce insanın emlak konusunda doğru yatırımlar yapmalarını sağlamıştır.Talepleriniz doğrultusunda yatırım amaçlı veya taksitle yada krediyle uygun gayrimenkulleri uygun fiyata almanızda yada satmanızda daima müşterilerimizin yanında olmuşuzdur. Müşterilerimiz İMAR EMLAK Danışmanlık ismini kaliteli sunum anlayışı ve dürüstlük ilkeleri ile bağdaştırdığı için şirketimizle çalışan her memnun müşteri bizim ailemiz içine girmiş ve gayrimenkul yatırım danışmanlığı konusunda ve diğer emlak şirketleri arasında bizim onurlu referanslarımız olmuştur. İMAR EMLAK Danışmanlık olarak ; ne çok uluslu emlak organizasyonları ile; nede Türkiye’ nin en büyük emlak organizasyonu ile rakip değiliz. Bizim amacımız marmaris’in en büyük emlak organizasyonu olmak. Bunu da yeni markamızla başardığımıza inanıyoruz. Banka konut Kredileri ve Mortgage konusunda, Muğla-MARMARİS ofisimizden bilgi alabilirsiniz. İMAR EMLAK Danışmanlık, Muğla Emlak Müşavirleri Derneğinin emlak komisyoncuları için belirlediği fiyat tarifesine bağlı çalışmaktadır. Aramalarınız için lütfen sağ taraftaki DETAYLI ARAMA panelini kullanın. Aşağıdaki bölümlerde arama yaparken kriterlerinize uygun semtler, fiyat aralıkları ve oda sayılarına göre arama yapabilirsiniz. Ama daha da özellikli aramak isterseniz; gelişmiş arama seçeneklerinizi tıkladığınızda daha spesifik arama yapma şanşınız olacaktır. Ama unutmamalısınız ki ne kadar çok kutucuğu işaretlerseniz, gelen gayrimenkul bilgilerinde de o oranda azalma olacaktır. Konut / Villa Bölümünde ; Muğla’nın çoğu semtlerindeki elimizde mevcut olan Satılık ve kiralık,arsa,arazi, daire ,mobilyalı daire, kat, ev,stüdyo daire, deniz manzaralı villa, müstakil ev, dubleks, site, stüdyo , apart , konut, kooperatif, yazlık, tatil evi, komple bina, inşaat, kaba inşaat, fotoğrafları ve detaylı bilgileri bulunmaktadır. Arsa / Çiftlik / Arazi Bölümünde ;Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki Satılık kiralık ve kat karşılığı, arsa, arazi, çiftlik, tarla, bağ, bahçe bilgilerine ve resimlerine ulaşabilirsiniz. Dükkan / Ofis / Mağaza bölümünde ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki elimizde mevcut olan Satılık veya kiralık , devren veya devren kiralık dükkan, mağaza, benzinlik, fabrika, ofis, depo, büro, işyeri, showroom gibi ticari mülklerin resimli bilgilerine ulaşabilrsiniz. Turistik tesis / Otel bölümünde ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki Satılık veya Kiralık pansiyon, otel, denize sıfır, tatil köyü, apart otel, güzel manzaralı kamping, butik otel, hotel, motel, bar, cafe, diskotek, kafetarya, restaurant gibi turizme yönelik taşınmaz resimleri ve detaylarına ulaşabilirsiniz. Elit Emlaklar bölümünde ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki Seçkin mahalle ve semtlerindeki lüks, az rastlanan Satılık ve Kiralık gayrimenkullerin ( Özel villalar, süper lüks dubleksler, denize yakın daireler ve yüzme havuzlu siteler ) fotoğraflarına ve detaylarına ulaşabilirsiniz. Cazip Emlaklar bölümünde ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki beldeler emlak,gayrimenkul ve konut yatırımı için oldukça cazip bir kenttir. Deneyimli kadrolarımızın sizler için seçtiği fiyatları piyasa değerinden ucuz, halk arasında kelepir ucuz diye adlandırılan ve acil satışları istenen Satılık ve Kiralık mülkler bulunmaktadır. Son Eklenen Emlaklar bölümünde Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki beldeler Emlak üretimi açısından Türkiye’de başta gelen şehirlerimizdendir. Hergün portföyümüze yeni Satılık Kiralık mülkler girmektedir.web sitemizi sürekli takip edenler, buradan portföyümüzdeki yeni satılık kiralık mülklere ulaşabilmektedir. Gayrimenkulünüzü iletin bölümünde ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki beldelere satılık veya kiralık mülklerinizin, bunların cinsleri ne olursa olsun satılıklar, kiralıklar ( daireler, möbleli, katlar, evler, deniz kenarı villalar, müstakil evler, stüdyo daireler, apart daireler, eşyalı daireler, konutlar, yazlıklar, tatil evleri, komple binalar, apartmanlar, dubleksler, tripleksler, arsalar, ev, araziler, çiftlikler, tarlalar, kooperatifler, tatil köyleri, apart oteller, barlar, cafeler, kampingler, restaurantlar,bağlar, bahçeler, dükkanlar, mağazalar, benzinlikler, fabrikalar, ofisler, bürolar, işyerleri, showroomlar, depolar, pansiyonlar, oteller ) bizimle iletişime geçtiğinizde mülkünüze en yakın büromuzdan uzman müşteri temsilcilerimiz size en acele ve hızlı bir şekilde piyasa rayiç fiyatı belirlendikten sonra mülkünüzü satmak veya kiraya vermek için hizmet vermeye başlayacaktır. Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki beldelerde Satmak istediğiniz kendi Emlak ve Gayrimenkullerinizi eklemek veya Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki beldelerden Almak istediğiniz Emlak ve Gayrimenkul taleplerinizi iletmek için sağ köşedeki SATILIK EMLAKLARINIZI BİLDİRİN ve ARADIĞINIZ EMLAĞI BİLDİRİN linklerimizi kullanabilirsiniz. Dalaman Merkez bölgeler : Karaçalı,Söğütlüyurt,Altıntas,Çınararkası,Çağlayan,Kapıkargın,İncebel,Şerefler,Kargınkürü,Görköy,Karacaağaç,Atakent,Akkaya,Bözöğrü,Seyfeetinince, İnsan kaynakları bölümünde ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresinde emlakçı olmayı veDalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresinde emlak piyasasında saygın bir kariyer edinmeyi düşünüyor ve bizim şubelerimizden birinde çalışmak istiyorsanız bize buradan mail atabilirsiniz. Sık Sorulanlar bölümünde ; Emlak satışı ve emlak piyasası ile ilgili konularda (İmar, hukuk, emlakçılık, harita, tapu işlemleri, deyimler) oldukça geniş bilgiler bulabilirsiniz. Bize ulaşın bölümünde ; Büromuzun adresleri, telefonları, mail ve msn adresleri ile konumumuzu gösteren bir harita ve büromuzun fotoğraflarını göreceksiniz. Görüşleriniz bölümüne ; İMAR Emlak bürosu ve çalışanları ile ilgili her türlü istek, görüş, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Gayrimenkul arıyorum bölümüne ; Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Göcek ve çevresindeki beldelerden Satılık mülk satın almak için veya Kiralık mülk kiralamak için taleplerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca listelenen her emlağın altında yetkililerimizle temasa geçmek için formumuz mevcuttur. Sizlere, gayrimenkul alırken ARACI olmak değil YARDIMCI olmayı arzuluyoruz. Gerekli hukuki ve gayrimenkul bilgisine sahip ekibimizle sizleri aldanmaktan kurtarıyoruz. Bizim hedefimiz sizlere en iyi yatırımı en uygun fiyatla yaptırtabilmek ve size taahhüt ediyoruz, gayrimenkulünüzü satarken de alırken de kiralarken de aldanmayacaksınız. İMAR EMLAK FİRMASI olarak sizleri klasik emlakcılıktan farklı yeni sistemle buluşturuyoruz ; Bize uğrayın artık kirasını, suyunu, elektriğini ödemeyen evinizi tahrip edip bırakıp giden sözleşme akitlerine uymayan kiracılardan kurtulun . Bize uğrayın gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde size en uygun teklifi verelim yada En uygun Alıcı İle Buluşturalım Bize uğrayın gayrimenkul almak isteğinizde size en karlı yatırımı yaptıralım. Hayallerinize Sahip Olmanızı Sağlıyoruz Bilgili Dürüst İnsanlarla DALAMAN,DALYAN,KÖYCEĞİZ,FTHİYE,GÖCEK,MARMARİS,BODRUM BELDELERİNDE EMLAK VE GAYRİMENKULLERİNİZLE İLGİLİ ALIM,SATIM,KİRALAMA İŞLERİNİZDE BİZE DANIŞINIZ. KİRALIK ve SATILIK EMLAKLARINIZLA PROFESYÖNELCE BİZ İLGİLENELİM. SİZ RAHAT EDİN…BİRLİKTE KAZANALIM…MUTLULUĞU BİRLİKTE YAŞAYALIM…YAŞATALIM… www.marmarisgayrimenkul.com ve www.marmarisrealestateagency.com sitemizide mutlaka ziyaret ediniz…..! Tüm hizmetlerimizde, güvenilirliği ve dürüstlüğü en önemli prensip olarak kabul eden Firmamız sizlere de hizmet vermekten mutluluk duyacaktır. Sinds de oprichting van ons bedrijf,zowel te koop en te huur onroerend goed en vastgoed expertise met kennis en ervaring ( niet als een gewone makelaar,als een professionele vastgoed gids ) Marmaris Dalaman, Dalyan, Koycegiz ' da, honderden mensen hebben de juiste investeringen in onroerend goed gedaan estate.In in overeenstemming met uw eisen zijn we altijd bij onze klanten geweest wanneer u geschikt onroerend goed koopt of verkoopt voor investeringsdoeleinden of in termijnen of leningen tegen een betaalbare prijs. Sinds onze klanten de naam van het vastgoedconsultant combineren met de principes van kwaliteitspresentatie en eerlijkheid, is elke tevreden klant die met ons bedrijf werkt in onze familie en is onze eervolle referenties over vastgoedbelegging consultancy en onder andere vastgoedbedrijven. Als bestemmingsplan vastgoed consultancy, zijn we geen concurrenten met noch multinationale vastgoedorganisaties noch met de grootste vastgoedorganisatie in Turkije. Ons doel is om de grootste vastgoed organisatie in Marmaris te zijn. We denken dat we dit met ons nieuwe merk hebben bereikt. Via ons Muğla-MARMARIS kantoor kunt u informatie krijgen over woningbouwleningen en hypotheken van de bank. Bestemming Real Estate Consulting, Muğla Real Estate makelaars Association for real estate brokers bepaalde de prijs afhankelijk van het tarief. Voor uw oproepen, gelieve gebruik te maken van het gedetailleerde zoekpaneel aan de rechterkant. Wanneer u in de volgende secties zoekt, kunt u zoeken naar de districten, prijsklassen en kamernummers die aan uw criteria voldoen. Maar als u wilt zoeken naar meer functies; klikken op uw geavanceerde zoekopties geeft u de kans om meer specifiek te zoeken. Maar u moet niet vergeten dat hoe meer u de doos controleert, hoe waarschijnlijker het zal zijn dat er een vermindering van de inkomende vastgoed informatie. De residentiële / Villa sectie heeft foto 's en gedetailleerde informatie van de gebouwen,bouw,ruwe bouw, te koop en te huur ,land, land, appartementen,gemeubileerde appartementen, vloeren, huizen, studio appartementen, villa' s met uitzicht op zee, vrijstaande huizen , duplex , site, studio, Appartement, huisvesting, coöperatie, zomer residentie, vakantiehuis, volledig gebouw, bouw, ruwe bouw, die beschikbaar zijn in de meeste districten van Muğla. Deel Land / boerderij / Land ;Dalyan,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum, Fethiye, Gocek en de omliggende grond te huur en te huur Te koop, land, land, boerderij, veld, wijngaard, tuininformatie en foto ' s zijn te vinden. In de winkel / kantoor / winkel sectie,kunt u toegang tot de geïllustreerde informatie van commerciële eigendommen zoals Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum , Fethiye, Gocek en de omgeving te koop of te huur, overdracht of overdracht verhuur winkels, winkels, benzinestation, Fabriek, Kantoor, Kantoor, Kantoor, werkplek, showroom. In de toeristische faciliteiten / Hotel sectie; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye, Gocek en de omgeving te koop of te huur hostel, hotel, zee-kant, vakantiedorp, apart hotel, camping met prachtig uitzicht, Boetiek hotel, hotel, motel, bar, Café, discotheek, cafe, restaurant voor Toerisme, zoals de foto ' s en details kunnen worden bereikt. In de elite vastgoedafdeling; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en de omliggende exclusieve wijken en wijken van luxe, zeldzaam voor verkoop en verhuur van onroerend goed ( privé villa 's, super luxe penthouses, appartementen in de buurt van de zee en zwembad sites ) kan worden gevonden in foto' s en details. In de aantrekkelijke vastgoedafdeling ; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en de omliggende steden zijn zeer aantrekkelijk voor onroerend goed, onroerend goed en residentiële investeringen. De door onze ervaren medewerkers voor u gekozen prijzen zijn goedkoper dan de marktwaarde, er zijn woningen te koop en te huur die worden genoemd als goedkope en Noodverkoop worden aangevraagd onder de mensen. Onlangs toegevoegd in het Departement van onroerend goed Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en de omliggende steden in termen van de productie van onroerend goed in Turkije is de toonaangevende steden. Elke dag, nieuwe huurwoningen te koop in onze portfolio.degenen die onze website voortdurend volgen kunnen vanaf hier toegang krijgen tot nieuwe huurwoningen te koop in onze portfolio. In het transport van uw onroerend goed afdeling ; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en de omliggende resorts voor verkoop of verhuur van onroerend goed, ongeacht hun type van verhuur, appartementen ( appartementen, möbleli, vloeren, huizen, villa ' s aan zee, vrijstaande woningen, studio appartementen, appartementen, appartement, appartementen, appartementen, appartementen, zomerhuizen, vakantiehuizen, complete gebouwen, appartementen, duplexen, triplexes, kavels, huizen, percelen, bedrijven, percelen, coöperaties, resorts, apart hotels, bars, cafés,appartementen, appartementen, appartementen, appartement, appartementen, appartementen, appartement, appartementen, appartementen, appartement, appartementen, appartementen, appartementen, appartementen, campings, restaurants, wijngaarden, tuinen, winkels, winkels, tankstations, fabrieken, kantoren, kantoren, werkplekken, showrooms, magazijnen, hostels, hotels ) wanneer u contact met ons opneemt, zullen onze deskundige klanten vertegenwoordigers van ons dichtstbijzijnde kantoor beginnen met het verstrekken van diensten om uw woning te verkopen of te huren zodra de marktprijs is bepaald. U kunt gebruik maken van onze links om uw eigen eigendommen en eigendommen toe te voegen die u wilt verkopen in Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en de omliggende steden of om uw eigendommen en onroerend goed claims die u wilt kopen in Dalyan,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en de omliggende steden in te dienen. Centrale regio ' s van Dalaman : Karaçalı,Söğütlüyurt,Altıntas,Çınararkası,Çağlayan,Kapıkargın,Incebel,Şerefler,Kargınkürü,Görköy,Karacaağaç,Atakent,Akkaya,Bözöğrü,Seyfeetinince, Op het gebied van human resources: Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en in de buurt van een makelaar vedalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye, Gocek en rond de vastgoedmarkt denkt aan het krijgen van een respectabele carrière en als je wilt werken in een van onze vestigingen kunt u ons een e-mail sturen hier. In de veelgestelde sectie; onroerend goed Verkoop en onroerend goed markt gerelateerde kwesties (bestemmingsplan, wet, onroerend goed, Kaart, akte transacties, verklaringen) kunt u vrij brede informatie. In de sectie Contact Us ziet u de adressen, telefoons, mail-en msn-adressen van ons kantoor en een kaart met onze locatie en foto ' s van ons kantoor. U kunt verzoeken, adviezen, suggesties en klachten over het bestemmingsplan real estate office en haar medewerkers indienen bij de afdeling van uw adviezen. U kunt uw aanvragen indienen om onroerend goed te koop te kopen in Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek en omliggende steden of om te huur te huren. We hebben ook een formulier om contact op te nemen met onze autoriteiten onder elk landgoed op de lijst. Wij willen u helpen, niet om een tussenpersoon te zijn bij het kopen van onroerend goed. Wij behoeden u voor de gek gehouden te worden door ons team met de nodige juridische en onroerend goed kennis. Ons doel is om u te krijgen om de beste investering te maken tegen de beste prijs en we zijn toegewijd aan u, zult u niet voor de gek worden gehouden wanneer u uw eigendom verkoopt of wanneer u het verhuurt. Als een bestemmingsplan onroerend goed bedrijf, brengen we u samen met een nieuw systeem dat verschilt van klassieke onroerend goed. ; Kom langs en ontdoe je van de huurders die niet voldoen aan de contractovereenkomsten die uw huis vernietigd en niet in staat om uw huur, water, elektriciteit te betalen . Als u uw onroerend goed wilt verkopen, laat ons u het beste aanbod of een ontmoeting met de meest geschikte koper. Laat ons van u de meest winstgevende investering maken als u onroerend goed wilt kopen. Wij Zorgen Ervoor Dat U Uw Dromen Hebt Met Eerlijke Mensen Met Kennis DALAMAN,DALYAN,KOYCEGIZ,FTHIYE,GOCEK,MARMARIS,BODRUM PROPERTIES AND PROPERTIES RELATED TO THE PURCHASE, SALE, HUUROVEREENKOMST BUSINESS CONSULT US. Laten we zorgen voor uw onroerend goed te huur en te koop. ZEG DAT WEL...SAMENWONEN...WE WINNEN SAMEN...WE MAKEN GELUK, MAKEN JE COMFORTABEL… www.marmarisgayrimenkul.com en www.marmarisrealestateagency.com bezoek onze site.....! Ons bedrijf, dat betrouwbaarheid en eerlijkheid accepteert als het belangrijkste principe in al onze diensten, zal u ook graag van dienst zijn. С момента основания нашей компании, как для продажи недвижимости,так и для аренды недвижимости и опыта в вопросах оценки недвижимости ( не как обычный брокер по недвижимости,а как профессиональный гид по недвижимости), Мармарис Даламан, Далян, Сельджеиз, далмарис, Далмарис, Далмарис, Далмарис, Далмарис, сотни людей сделали правильные инвестиции в недвижимость.В соответствии с вашими требованиями мы всегда были рядом с нашими клиентами, когда вы покупаете или продаете недвижимость по доступной цене с инвестиционными целями или рассрочкой или кредитом. Поскольку наши клиенты связывают свое название с принципами качественной презентации и честности, каждый довольный клиент, работающий с нашей компанией, вошел в нашу семью и стал нашим почетным декретом по вопросам консалтинга по инвестициям в недвижимость и среди других компаний по недвижимости. Как зонирование недвижимости Консалтинг; ни с многонациональными организациями недвижимости; ни с крупнейшей организацией недвижимости в Турции мы не конкурируем. Наша цель-стать крупнейшей организацией недвижимости Мармариса. Мы считаем, что мы достигли этого с нашим новым брендом. О банковском жилищном кредитовании и ипотеке можно узнать в нашем офисе в Мугла-Мармарисе. Зонирование недвижимости консалтинг работает в зависимости от тарифной ставки, установленной Ассоциацией консультантов по недвижимости Мугла для брокеров по недвижимости. Для поиска используйте ДЕКОДИРОВАННУЮ панель поиска справа. Декабрь деки, в котором вы можете искать по районам, ценовым диапазонам и номерам номеров, которые соответствуют вашим критериям при поиске в следующих разделах. Но деконструкция, если вы хотите искать еще более признакам; когда вы нажмете на расширенные параметры поиска, вам посчастливится выполнить более конкретный поиск. Но вы должны помнить, что чем больше плиток вы отметите, тем меньше будет информация о поступающей недвижимости. В разделе "Жилье / Вилла" мы имеем доступ к продаже и аренде, земельный участок, земля ,квартира, меблированная квартира, этаж,дом, однокомнатная квартира, вилла с видом на море, отдельный дом, дуплекс, сайт , студия , квартира, жилье, кооператив, коттедж, дом отдыха, полное здание, строительство, грубое строительство, фотографии и декодированная информация. Декретный участок / ферма / земельный участок ;Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие, Göcek и прилегающие к нему арендные и земельные участки для продажи, земля, ферма, поле, виноградник, информация о саду и фотографии могут быть доступны. Магазин / офис / магазин раздел ; Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие , Göcek и прилегающие к нам доступные для продажи или аренды, сданы или сданы в аренду магазин, магазин, бензин, завод, офис, склад, офис, офис, рабочее место, выставочный зал, как вы можете получить доступ к иллюстрированной информации о коммерческой недвижимости. В разделе "туристический объект / отель" вы можете получить доступ к неподвижным изображениям и деталям для туризма,таким как Даламан,Дальян,Сельджес,Мармарис,Бодрум,Фетхие, Гечек и окружающие его места для продажи или аренды, гостиница, пляж, курорт, апарт-отель, кемпинг с красивым видом, бутик-отель, отель, мотель, бар, кафе, дискотека, кафе, ресторан. В разделе элитной недвижимости вы можете увидеть фотографии и детали роскошной,редкой недвижимости для продажи и аренды ( частные виллы,супер роскошные дуплексы,апартаменты у моря и места с бассейном ) в Даламане,Дальяне,Kölceğiz,Мармарисе, Бодруме, Фетхие, Гечеке и прилегающих районах. В разделе привлекательной недвижимости; Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие,Гечек и окружающие курорты-довольно привлекательный город для инвестиций в недвижимость, Недвижимость и жилье. Наши опытные сотрудники выбрали для вас цены от рыночной стоимости дешево, в народе называют зажимы дешево и срочные продажи желаемого продажа и аренда недвижимости.декретные цены на недвижимость Недавно добавленный отдел недвижимости Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие, Гечек и окружающие курорты являются одними из наших городов, главным образом в Турции с точки зрения производства недвижимости. Каждый день в наш портфель входит новая недвижимость для продажи.те, кто постоянно следит за нашим сайтом, могут получить доступ к новым объектам аренды в нашем портфеле. В разделе "передача недвижимости" ; Даламан,Дальян,Сельчериз,Мармарис,Бодрум,Фетхие,Гечек и прилегающие к ним курорты, независимо от того, какие из них вы продаете, арендные платы ( квартиры, мебелли, этажи, дома, виллы на берегу моря, отдельные дома, однокомнатные квартиры, апартаменты, апартаменты, апартаменты, коттеджи, Коттеджи, Дома отдыха, полные здания, многоквартирные дома, декады, триплексы, земельные участки, дома, земли, фермы, поля, кооперативы, курорты, гостиницы, бары, кафе,кемпинги, рестораны, виноградники, сады, магазины, Магазины, бензин, фабрики, офисы, офисы, рабочие места, выставочные залы, склады, общежития, отели ) когда вы связываетесь с нами, наши опытные представители клиентов из нашего ближайшего офиса начнут обслуживать вас, чтобы продать или арендовать ваше имущество после того, как будет установлена рыночная цена. Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие,Göcek и окружающие курорты,которые вы хотите продать,чтобы добавить свою собственную недвижимость и недвижимость или передать свои запросы на недвижимость и недвижимость,которые вы хотите получить от Даламана,Дальяна,Kölceğiz, Мармариса, Бодрума, Фетхие, Göcek и окрестных курортов, чтобы сообщить о своей недвижимости для продажи в правом углу, и вы можете использовать наши ссылки. Центральные районы Даламана : Karaçalı,Söğütlüyurt,Altıntas,Çınararkası,Çağlayan,Kapıkargın,Incebel,Şerefler,Kargınkürü,Görköy,Karacaağaç,Atakent,Akkaya,Bözöğrü,Seyfeetinince, В отделе людских ресурсов; Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие,Гечек и прилегающие районы,чтобы стать агентом по недвижимости в прощаламан,Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум, Фетхие, Гечек и прилегающих районах, чтобы получить респектабельную карьеру на рынке недвижимости, и если вы хотите работать в одном из наших филиалов, вы можете написать нам здесь. В разделе Часто задаваемые вопросы; вы можете найти довольно обширную информацию по вопросам, связанным с продажей недвижимости и рынка недвижимости (зонирование, право, риэлторство, карта, сделки с титулами, идиомы). В разделе "связаться с нами" вы увидите адреса нашего офиса, телефоны, почту и msn, а также карту с указанием нашего местоположения и фотографии нашего офиса. Ваше мнение раздел; вы можете передать любые запросы, мнения, предложения и жалобы, связанные с зонирования агентства недвижимости и его сотрудников. Я ищу недвижимость в разделе; Даламан, Дальян,Kölceğiz,Мармарис,Бодрум,Фетхие, Гечек и окружающие курорты, чтобы купить недвижимость для продажи или арендовать недвижимость, вы можете передать свои запросы. Также под каждым перечисленным имуществом у нас есть форма для контакта с нашими властями. Мы хотим помочь вам не быть посредником при покупке недвижимости. Мы спасаем вас от обмана с нашей командой, обладающей необходимыми юридическими и недвижимыми знаниями. Наша цель-предоставить вам лучшие инвестиции по самым выгодным ценам, и мы стремимся к вам, вы не будете обманывать, когда вы покупаете и арендуете недвижимость при продаже. Как риэлторская фирма, мы представляем вам новую систему, отличную от классической риэлторской компании ; Приходите к нам, избавьтесь от арендаторов, которые не соблюдают договорные условия, которые разрушают и оставляют ваш дом, который больше не платит арендную плату, воду, электричество . Приходите к нам, когда вы хотите продать свою недвижимость, мы дадим вам лучшее предложение или встретимся с наиболее подходящим покупателем Давайте сделаем вам самые выгодные инвестиции в ваше желание купить недвижимость. Мы Гарантируем, Что У Вас Есть Мечты Со Знающими Честными Людьми ДАЛАМАН,ДАЛЬЯН,KÖLCEĞIZ,FTHIYE,GÖCEK,МАРМАРИС,БОДРУМ КУРОРТЫ НЕДВИЖИМОСТИ И НЕДВИЖИМОСТИ,СВЯЗАННЫЕ С ПОКУПКОЙ, ПРОДАЖЕЙ, АРЕНДОЙ БИЗНЕСА, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Мы будем иметь дело с вашими агентствами по недвижимости для аренды и продажи. ВЫ, РЕБЯТА, РАССЛАБЬТЕСЬ ... ДАВАЙТЕ ВЫИГРАЕМ ВМЕСТЕ...ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ВМЕСТЕ ... ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ВМЕСТЕ… www.marmarisgayrimenkul.com и www.marmarisrealestateagency.com обязательно посетите наш сайт.....! Во всех наших услугах наша компания, которая признает надежность и честность как самый важный принцип, будет рада служить вам. منذ إنشاء الشركة ، سواء للبيع و تأجير الممتلكات والعقارات الخبرة مع المعرفة والخبرة ( ليس مثل العادي للوساطة العقارية,كما المهنية العقارات دليل ) مارماريس دالامان,داليان, Koycegiz صعدة مئات من الناس قد جعل الحق في الاستثمارات العقارية.وفقا لمتطلبات الخاص بك ، ونحن دائما مع العملاء عند شراء أو بيع مناسبة العقارات لأغراض الاستثمار أو بالتقسيط أو القروض بأسعار في متناول الجميع. منذ أن قام عملائنا بالتوفيق بين تقسيم اسم الاستشارات العقارية مع مبادئ العرض الجيد والأمانة ، كل زبون راضي يعمل مع شركتنا دخل إلى عائلتنا وبوصفنا شركة استشارية عقارية تقسيمية ، فإننا لسنا متنافسين مع منظمات عقارية متعددة الجنسيات ولا مع أكبر منظمة عقارية في تركيا. هدفنا هو أن نكون أكبر منظمة عقارية في مارماريس ونعتقد أننا حققنا ذلك بعلامتنا التجارية الجديدة. يمكنك الحصول على معلومات عن قروض الإسكان المصرفية والرهون العقارية من مكتبنا muğla-marmaris. تقسيم الاستشارات العقارية, Muğla سماسرة العقارات جمعية سماسرة العقارات تحديد السعر يعتمد على الرسوم الجمركية. لمكالماتك ، رجاء إستعمل لوحة البحث المفصلة على اليمين. عندما تبحث في الأقسام التالية ، يمكنك البحث وفقا للمقاطعات ، نطاقات الأسعار وأرقام الغرف التي تفي بمعاييرك. ولكن إذا كنت تريد البحث عن المزيد من الميزات ؛ النقر على خيارات البحث المتقدم سوف تعطيك فرصة للبحث أكثر تحديدا. لكن عليك أن تتذكر أنه كلما تفقدت الصندوق ، كلما كان من المرجح أن يكون هناك تخفيض في المعلومات العقارية الواردة. السكنية / فيلا قسم الصور و معلومات مفصلة من المباني,بناء,البناء الخام, للبيع و للإيجار ,أرض, شقق,شقق مفروشة, خشبية, بيوت, شقق الاستوديو, فيلا مع إطلالات على البحر ، منازل منفصلة , دوبلكس , موقع, الاستوديو, شقة, سكن, التعاونية, الصيفي, عطلة منزل, بناء, بناء, البناء الخام ، والتي تتوفر في معظم مناطق Muğla. الأرض / الزراعية / قسم الأراضي ;دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك و الأراضي المحيطة للإيجار للايجار للبيع, أرض, مزرعة, حقل, الكرم, حديقة المعلومات و الصور يمكن العثور عليها. في المحل / مكتب / محل / القسم,يمكنك الوصول إلى توضيح المعلومات من العقارات التجارية مثل دالامان,داليان,Köyceğiz,مارماريس,بودروم,فتحية جوتشيك والمنطقة المحيطة بها للبيع أو الإيجار أو تحويل أو نقل تأجير محلات, محلات, محطة, مصنع, مكتب, مستودع, مكتب, العمل, معرض. في مرافق سياحية / فندق القسم ؛ دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك المحيطة بها للبيع أو الإيجار نزل, فندق, جانب البحر, قرية عطلة ، apart hotel, التخييم مع مناظر جميلة, فندق بوتيكي, فندق, فندق, بار, مقهى, حانة, مقهى, مطعم السياحة ، مثل الصور و التفاصيل يمكن الوصول إليها. في النخبة العقاري الإدارة ؛ دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك المحيطة حصرية الأحياء والمناطق الفاخرة النادرة للبيع و تأجير العقارات ( فيلات خاصة ، بنتهاوس فاخرة سوبر, شقة بالقرب من البحر و حمام السباحة المواقع ) يمكن العثور عليها في الصور و التفاصيل. وفي وزارة العقارات الجذابة ، فإن دالمان ودالين وكويسيغيز ومارماريس وبودروم وفيثيي وغوتشيك والبلدات المحيطة بها جذابة جدا للاستثمارات العقارية والعقارية والسكنية. الأسعار التي اختارها موظفونا ذوي الخبرة لك هي أرخص من القيمة السوقية ، هناك العقارات للبيع والإيجار التي تسمى رخيصة والمبيعات الطارئة مطلوبة بين الناس. وأضاف في الآونة الأخيرة في قسم العقارات دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك والبلدات المحيطة بها في مجال العقارات الإنتاج في تركيا هي الرائدة في المدن. كل يوم ، العقارات المستأجرة الجديدة للبيع تدخل محفظتنا.أولئك الذين يتبعون موقعنا الإلكتروني باستمرار يمكن الوصول العقارات الإيجار الجديدة للبيع في حافظتنا من هنا. في قسم العقارات ; دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك والمنتجعات المحيطة للبيع أو تأجير الممتلكات ، بغض النظر عن نوع من تأجير شقق ( الشقق ، möbleli, الطوابق, المنازل, الفيلات على شاطئ البحر ، منازل منفصلة, شقة استوديو, شقة, شقق, شقة, شقق, شقق, منازل الصيف ، ديكورات منازل كاملة المباني والشقق الدوبلكس ، triplexes, المؤامرات, المنازل, المؤامرات, المزارع والحقول ، التعاونيات ، المنتجعات ، إلى جانب الفنادق والحانات والمقاهي والشقق ، شقة, شقق, شقة, شقق, شقة, شقق, شقة, شقق, شقة, شقق, شقة, شقق, شقق, المخيمات, المطاعم, الكروم, حدائق, محلات, محلات, محطات البنزين, المصانع ، المكاتب ، المكاتب ، أماكن العمل ، غرف العرض ، المستودعات ، الفنادق ، الفنادق) عندما تتصل بنا ، يمكنك استخدام الروابط إلى إضافة خصائص خصائص تريد أن تبيع في دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك و البلدات المحيطة بها أو تقديم الممتلكات والعقارات المطالبات كنت ترغب في شراء في دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك و البلدات المحيطة بها. مناطق دالامان الوسطى : Karaçalı,Söğütlüyurt,Altıntas,Çınararkası,Çağlayan,Kapıkargın,Incebel,Şerefler,Kargınkürü,Görköy,Karacaağaç,Atakent,Akkaya,Bözöğrü,Seyfeetinince, في إدارة الموارد البشرية ؛ دالامان,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك وحول كونه وكيل العقارات vedalaman,داليان,Koycegiz,مرمريس,بودروم,فتحية جوتشيك حول سوق العقارات يفكر في الحصول على مهنة محترمة و إذا كنت ترغب في العمل في أحد فروعنا يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني هنا. في كثير من الأحيان طلب القسم ؛ مبيعات العقارات سوق العقارات القضايا ذات الصلة (التقسيم, القانون, العقارات, خريطة, سند المعاملات والبيانات) يمكنك أن تجد واسعة جدا من المعلومات. في قسم الإتصال الأمريكي ، سترون عناوين مكتبنا ، هواتفنا ، بريدنا وعناوين "إم إس إن" وخريطة تعرض موقعنا وصور مكتبنا. يمكنك تقديم أي طلبات وآراء واقتراحات وشكاوى حول تقسيم مكتب العقارات وموظفيه إلى قسم من آرائك. يمكنك تقديم طلباتك لشراء الممتلكات للبيع في دالمان ، دالين ، كويسيجيز ، مارماريس ، بودروم ، فيثيي ، غوسيك والبلدات المحيطة أو لتأجير الممتلكات للإيجار. لدينا أيضا استمارة للإتصال بسلطاتنا تحت كل ملكية مسجلة نريد مساعدتك ، لا أن نكون وسيطين عند شراء العقارات. ننقذك من أن يخدعك فريقنا بالمعرفة القانونية والعقارية الضرورية هدفنا هو أن نجعلك تقوم بأفضل إستثمار بأفضل سعر ونحن ملتزمون بك لن تنخدع عندما تبيع ممتلكاتك أو عندما تستأجرها كشركة تقسيم العقارات ، نحن نجمعك مع نظام جديد مختلف عن العقارات الكلاسيكية. ; توقف وتخلص من المستأجرين الذين لا يمتثلون لاتفاقات العقد التي تترك منزلك دمرت وغير قادر على دفع الإيجار ، الماء ، الكهرباء . إذا كنت تريد بيع عقارك ، دعنا نقدم لك أفضل عرض أو لقاء مع المشتري الأكثر ملاءمة. دعنا نجعلك الإستثمار الأكثر ربحا عندما تريد شراء العقارات. نحن نتأكد من أن يكون لديك أحلامك مع الناس الصادقين مع المعرفة دالامان, داليان,KOYCEGIZ,FTHIYE,جوتشيك,مرمريس,بودروم خصائص خصائص تتعلق شراء,بيع, تأجير الأعمال التشاور معنا. دعنا نعتني بعقاراتك للإيجار والبيع. أنا أقول...نعيش معا..نحن نفوز معا..نحن نصنع السعادة ، نجعلك مرتاحا… www.marmarisgayrimenkul.com و www.marmarisrealestateagency.com يرجى زيارة موقعنا.....! شركتنا ، التي تقبل الموثوقية والصدق كأهم مبدأ في كل خدماتنا ، ستكون سعيدة لخدمتك أيضا. Since the establishment of our company, both for sale and rental property and real estate expertise with knowledge and experience ( not like an ordinary real estate broker,as a professional real estate guide ) Marmaris Dalaman,Dalyan, Koycegiz'da, hundreds of people have made the right investments in real estate.In accordance with your demands, we have always been with our customers when you buy or sell suitable real estate for investment purposes or in installments or loans at an affordable price. Since our customers reconcile zoning real estate consultancy name with the principles of quality presentation and honesty, every satisfied customer working with our company has entered into our family and has been our honorable references about real estate investment consultancy and among other real estate companies. As zoning real estate consultancy, we are not competitors with neither multinational real estate organizations nor with the largest real estate organization in Turkey. Our goal is to be the largest real estate organization in Marmaris. We believe we have achieved this with our new brand. You can get information about bank housing loans and mortgages from our Muğla-MARMARIS office. Zoning Real Estate Consulting, Muğla Real Estate Brokers Association for real estate brokers determined the price depends on the tariff. For your calls, please use the detailed search panel on the right. When you search in the following sections, you can search according to the districts, price ranges and room numbers that meet your criteria. But if you want to search for more features; clicking on your advanced search options will give you the chance to search more specifically. But you should remember that the more you check the box, the more likely it will be that there will be a reduction in incoming real estate information. The residential / Villa section has photos and detailed information of the Buildings,Construction,rough construction, for sale and rent ,land, land, apartments,furnished apartments, floors, houses, studio apartments, villas with sea views, detached houses , duplex , site, studio, apartment, housing, cooperative, summer residence, holiday house, complete building, construction, rough construction, which are available in most of the districts of Muğla. Land / Farm / Land section ;Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye, Gocek and the surrounding land for rent and rent for sale, land, land, farm, field, vineyard, Garden information and pictures can be found. In the shop / office / Shop section,you can access the illustrated information of commercial properties such as Dalaman,Dalyan,Köyceğiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye , Gocek and the surrounding area for sale or rent, transfer or transfer rental shops, shops, gas station, factory, office, warehouse, office, workplace, showroom. In the tourist facilities / Hotel section; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and the surrounding for sale or rental hostel, hotel, sea-side, Holiday Village, apart hotel, camping with beautiful views, boutique hotel, hotel, motel, bar, cafe, discotheque, cafe, restaurant for tourism, such as the pictures and details can be reached. In the Elite Real Estate Department; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and the surrounding exclusive neighbourhoods and districts of luxury, rare for sale and Rental Properties ( Private Villas, super luxury penthouses, Apartments near the sea and swimming pool sites ) can be found in photos and details. In the attractive real estate department ; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and the surrounding towns are very attractive for real estate,real estate and residential investment. The prices chosen by our experienced staff for you are cheaper than the market value, there are properties for sale and rent which are called as cheap and Emergency sales are requested among the people. Recently added in the Department of real estate Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and surrounding towns in terms of real estate production in Turkey is the leading cities. Every day, new rental properties for sale enter our portfolio.those who follow our website continuously can access new rental properties for sale in our portfolio from here. In the convey your real estate section ; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and the surrounding resorts for sale or rental property, regardless of their type of rental, apartments ( apartments, möbleli, floors, houses, villas by the sea, detached houses, studio apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, summer houses, holiday homes, complete buildings, apartments, duplexes, triplexes, plots, houses, plots, farms, fields, cooperatives, resorts, apart hotels, bars, cafes,apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, apartments, campings, restaurants, vineyards, gardens, shops, shops, petrol stations, factories, offices, offices, workplaces, showrooms, warehouses, hostels, hotels ) when you contact us, our expert customer representatives from our nearest office will begin to provide you with services to sell or rent your property as soon as the market price is determined. You can use our links to add your own properties and properties you want to sell in Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and the surrounding towns or to submit your property and real estate claims you want to buy in Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and the surrounding towns. Dalaman central regions : Karaçalı,Söğütlüyurt,Altıntas,Çınararkası,Çağlayan,Kapıkargın,Incebel,Şerefler,Kargınkürü,Görköy,Karacaağaç,Atakent,Akkaya,Bözöğrü,Seyfeetinince, In the Department of human resources; Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and around being a real estate agent vedalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye, Gocek and around the real estate market is thinking of getting a respectable career and if you want to work in one of our branches you can send us an e-mail here. In the Frequently Asked section; real estate sales and real estate market related issues (zoning, law, real estate, map, deed transactions, statements) you can find quite wide information. In the Contact Us section, you will see our office's addresses, phones, mail and msn addresses and a map showing our location and photos of our office. You can submit any requests, opinions, suggestions and complaints about the zoning real estate office and its employees to the section of your opinions. You can submit your requests to buy property for sale in Dalaman,Dalyan,Koycegiz,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Gocek and surrounding towns or to rent property for rent. We also have a form to contact our authorities under every estate listed. We wish to help you, not to be an intermediary when buying real estate. We save you from being fooled by our team with the necessary legal and real estate knowledge. Our goal is to get you to make the best investment at the best price and we are committed to you, you will not be fooled when you sell your property or when you rent it. As a zoning real estate company, we are bringing you together with a new system that is different from classical real estate. ; Stop by and get rid of the tenants who don't comply with the contract agreements that leave your house destroyed and unable to pay your rent, water, electricity . If you want to sell your real estate, let us give you the best offer or meet with the most suitable buyer. Let us make you the most profitable investment when you want to buy real estate. We Make Sure You Have Your Dreams With Honest People With Knowledge DALAMAN, DALYAN,KOYCEGIZ,FTHIYE,GOCEK,MARMARIS,BODRUM PROPERTIES AND PROPERTIES RELATED TO THE PURCHASE,SALE, RENTAL BUSINESS CONSULT US. Let's take care of your real estate for rent and sale. I SAY...LIVE TOGETHER...WE WIN TOGETHER...WE MAKE HAPPINESS, MAKE YOU COMFORTABLE… www.marmarisgayrimenkul.com and www.marmarisrealestateagency.com please visit our site.....! Our company, which accepts reliability and honesty as the most important principle in all our services, will be happy to serve you as well.
5101 Ve Üzeri 80.000m²
Marmaris İçmeler Mevkiinde 12 Adet 2 Oda 1 Salon Satılık Apart Otel Çok Acil
ACİL
Emlak No: 1036
SatılıkApart Otel
₺ 3.000.000
MARMARİS'TE SATILIK EMLAK Güzel Marmaris Türkiye'nin güneybatısında Muğla ilinde bir tatil beldesi, İzmir Uluslararası Havaalanı'na yaklaşık 100km engin yeşil manzara muhteşem manzarası ile geçen ve sonunda tatil ve nefesinizi alacak olan Akdeniz'in masmavi ilk belirti yakalamak nerede olduğu dik bir dağ yolundan aşağı doğru gidiyor yaklaşık 1 saat 20 dakika sürücü yer almaktadır. Bugün büyük bir doğal liman ve yat marina ile büyük bir liman kenti ve canlı bir atmosfer ve Türkiye'nin pek çok kıyı bölgeleri gibi harika sıcak bir iklim sunan çok popüler bir sahil hedef olan eski bir balıkçı köyü. Tatil birçok canlı bar ve gece kulüpleri, çeşitli aqua Parklar, bir yarımada toplantı etrafında kıvrım kumlu plajları uzun bir streç ıcmeler gibi diğer sessiz tatil, Turunç ve Selimye yarımadanın karşı tarafında. Marmaris'in Doğal Yeşil tepeleri ile çevrelenmiş olan ve tatil merkezinin gürültüsünden uzak olan büyük lüks villalara yakın plajlara yakın modern dairelerden Marmaris'te ev satın almış, bu alan ve açık mavi Akdeniz manzaralı muhteşem manzaraya sahip şanslı bazılarıdır. İklim Marmaris'teki hava, güneşin batışının ve yüksek sıcaklıkların, sıcaklığın, bazı günlerce 50 dereceye yaklaşabildiği yüksek sezonda, buna rağmen, çok fazla sıcak olmasına rağmen, ziyaretçilerin, mevsimin erken ya da geç saatlerinde ziyaretlerini tercih ettikleri, güneşten gelen ısı çok daha rahat bir hal alır. Marmaris'te kışlar çok hafiftir, ama çok fazla yağmur alsa da, bazen küçük açık havalarda ve bazen de uzun yağışlarda, bazı bölgelerde Marmaris dağların eteklerinde otururken sel basmaya meyillidirler. Plaj Marmaris plajları biraz mesafe streç rağmen, onlar çok geniş olarak yerine yaz boyu kalabalık, biraz daha az kalabalık ve en Muz sürmek ile geniş bir su sporları sunacak, ringo, jet Ski, Su kayağı ve daha fazla, ve eğer yakın plaj İçmeler gezisi alırsan hafif eğimli kumu ve sığ su küçük çocuklu aileler için mükemmel olmakla birlikte, daha geniş ve daha az kalabalık bir plaj bulacaksınız. Marmaris'te yapılacak işler Olursa olsun ne kadar eski veya Marmaris misin genç senin için bir şey var, slaytlar ve her yaş için sürmek ile su parkları, mükemmel alışveriş tesisleri, derin deniz dalış, tenha koylarda denize serinlemek için yol boyunca güzel bir barbekü öğle yemeği uğrayabilir günlük bout turları rahatlatıcı, Gün batımı tekne turları da tekneler dağların ardında batarken önce düşen güneş takip ile harika. Eğer biraz daha maceracı iseniz off-road jeep Safari, dağlar üzerinden at binme turları veya beyaz su raf Dalaman Nehri boyunca ve daha kültürel fikirli için kitap bir Marmaris Köyü tur ve geleneksel bir Türk Köyü hayat ve çok daha fazlasını görmek ve güzel çevresi, sadece bir kasabanın tur acentesi dükkanlar içine pop tüm faaliyetleri ve turları görmek için, bir hafta veya İki daha fazla gerekebilir! Marmaris'te emlak alım yeri Marmaris'te emlak satın alırken , satın alma nedenine bağlı olarak, Marmaris'te emlak satın alırken, şehirdeki birçok ziyaretçinin, plajlara ve kasabaların gece hayatı ve aktivitelerine kolayca ulaşılabilecek tatil için arama yaptıkları şehir merkezine yönlendirmeniz tavsiye edilir. Bu alan hala salonları birçok alan expats ile popüler ve oldukça büyük bir yerleşim alanı olan Armutalan olarak sakinleri için bol barlar ve restoranlar sunuyor olsa da, iyi alan biliyorum düzenli ziyaretçiler, genellikle daha sessiz ve daha rahat amutalan bölgesinde plajları geri set, bir tatil evi biraz daha orta daha fazla satın almak için seçebilirsiniz ve oldukça büyük bir yerleşim alanı. Marmaris'e Taşınmayı tercih edenler, konforları için Armutalan gibi daha sessiz alanları ve daha çok tüm yıl boyunca aktif olan merkezine yakınlığı tercih ederler. Bazıları, yoğun tatil beldesi bölgelerinden uzakta yaşamak ve daha geleneksel bir yaşam tarzının keyfini çıkarmak için, Bozburun, ıcmeler, Selimiye ve Hisarönü gibi köylerde (yakın Fethiye bölgesinde aynı adı taşıyan canlı çare ile karıştırılmamalıdır), bu alanların bazıları sezon dışı aylarında oldukça terk edilebilir olsa da, bir araba Marmaris alanı etrafında Seyahat tavsiye edilir. Marmaris emlak için gerekli bütçe Bu, seçtiğiniz alana ve ihtiyaç duyduğunuz mülk tipine ve yaşam tarzına bağlı olarak, Marmaris'in satılık merkezi mülkiyetinin genellikle prim fiyat etiketleriyle birlikte geleceğini ancak yüksek oranda yatırımcı tarafından aranan veya yüksek kira verimleri arayan kişiler tarafından arandığını göreceksiniz. Deniz manzaralı lüks Marmaris emlak de çoğu alanda yüksek fiyatlarla gösterir ve mütevazi bütçeleri olanlar için fiyat biraz daha düşük olsa da Marmaris para gayrimenkul değeri için ünlü değil gibi amutalan alanı aramak için en iyi olabilir. Daha fazla bilgi Eğer alma almış ve Türkiye'de yeni bir ev satın aldıktan sonra, bir zaman veya başka bir ev ile bazı yardım gerektiren şüphesiz olmaz, belki de mobilya gerektiren yeni inşa edilmiş bir mülk satın almış, ya da küçük bir iş ihtiyacı gayrimenkul satmak, ya da belki de tradersmen gerektiren bir yenileme projesi. Burada Türkiye evlerinde, sadece bir telefon görüşmesi ya da e-posta gönderen, her türlü tamirata yardım eden, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, acil bir iş ya da çok küçük bir şey olsun ya da olmasın, profesyonel güvenilir çalışanlarımızı, acil bir iş ya da çok küçük bir şey olsun ya da olmasın, her türlü tamiratı yapmak üzere organize edeceğiz ve düzenli olarak arzu edilen firma seçimlerini kullandıkça, müşterilerimiz için iyi pazarlık yapabileceğiz. Ekibimiz ayrıca, değerli müşterilerimiz için yine büyük indirimler yapabileceğimiz saygın mobilya mağazalarına götürerek, yeni Türk mülkünüzün döşenmesine yardımcı olabilir. Emlak yönetimi ve Kiralama hizmetleri Bugünün değişen iklim, birçok denizaşırı alıcılar kendi yıllık tatiller için ideal tatil evleri satın alıyor, bazı ev alıcılar da kira geliri kazanıyorlar gibi, onlar tam zamanlı olarak mülkiyet kalmak mümkün değildir olarak, özellikleri kiralıyorlar, kendi yıllık tatiller için sadece, aile, sağlık veya iş taahhütleri nedeniyle. Türkiye evleri satış sonrası ekipleri de bu alanda yardımcı olabilir, biz bahçe ve havuz bakımı her gün, bir temizlik hizmeti, karşılamak ve karşılama hizmeti, misafir vs için havaalanı transferleri sağlamak için emlak bakım için mükemmel bir takım sağlayabilir Bizim mülkiyet yönetim hizmeti orada biz de çeşitli web sitelerinde kiralık emlak reklam tarafından misafir kaynağı olabilir durmaz ve yapmanız gereken tek şey arkanıza yaslanın, rahatlayın ve sonraki yumurta büyümesini izlemek. Yatırım emlak son yıllarda Türkiye'de büyük bir şekilde çıkarıldı, Kalkan özel alan özellikleri ile genellikle yılda %9-10 kira verimleri sık sık, örneğin bu çarpıcı lüks Kalkan Villa haftada yaklaşık 2.000 £ haftalık kira geliri elde edebilirsiniz en az 18 hafta kiralama süresi. Fethiye bölgesi artık ortağımız geliştiricilerle yakın takip ediyor, emlak yatırımcılarına %8-9'a varan verimleri ile garantili kiralamalar bile sunuyor, emlak yatırım piyasasının gelişmesinin sadece bir nedeni. Ücretler nedir? Genellikle en kurulan kiralama yönetim şirketleri ücret arasında 15-20% onlar sağladıkları hizmet derinliği için düşündüğümüz hizmet için oldukça makul. Mülkünüzün bakıldığı, yatırımınızdan sağlıklı bir getiri elde ettiğiniz ve her yıl Türkiye'de Mülkünüzün keyfini çıkarabileceğiniz huzuru alacaksınız. Tüm ilgili makaleler aşağıda bulunmaktadır. 1: Finans, Türk Mortgage'leri Ve Döviz Kurları Düzenlenmesi 2: Türkiye'de mülk satın alma maliyeti 3: Türkiye'de emlak satın almak için en iyi yerler 4: mülkünüzü ve sorumluluklarımızı seçme konusunda tavsiyeler 5: Türkiye'de mülk satın alma süreci 6: Yıllık Maliyet Maliyetleri 7: Türkiye'ye taşınmak, yaşam maliyeti ve ikametgahı 8: sizin TÜRK MALI kiralama 9: miras Hukuku ve dilekleri PROPERTY FOR SALE IN MARMARIS Beautiful Marmaris is a resort town in the province of Muğla in southwestern Turkey, about 100km from Izmir International Airport, passing by spectacular views of the vast Yesil landscape and heading down a steep mountain road where you can catch the first glimpse of the azure Mediterranean Sea which will eventually take your holiday and breath away is located about 1 hour 20 minutes drive. Today it is a large harbour town with a large natural harbour and yacht marina and a former fishing village which is a very popular seaside destination offering a lively atmosphere and a wonderful warm climate like many coastal regions of Turkey. The resort has many lively bars and nightclubs, several aqua parks, a long stretch of sandy beaches that curl around a peninsula meeting other quiet resorts like Icmeler, Turunç and Selimye on the opposite side of the peninsula. Surrounded by the natural Yesil hills of Marmaris, and away from the noise of the resort, large luxury villas have bought houses in Marmaris from modern apartments close to the beaches, and some lucky ones have a spectacular view of this area and the light blue Mediterranean. Climate In the high season, where the sun sets and high temperatures, temperatures can approach 50 degrees for some days, although it is very hot, visitors prefer to visit early or late in the season, the heat from the sun becomes much more comfortable. In Marmaris, winters are very mild, but although it receives a lot of rain, sometimes in small open weather and sometimes in long rainfall, in some areas Marmaris tends to flood as it sits on the slopes of the mountains. Beach Although Marmaris beaches stretch some distance, they will offer a wide range of water sports with slightly less crowded and most banana rides, rather than summer-long crowds as they are very wide, ringo, jet Ski, Water Ski and more, and if you take a trip to the nearby beach drinkers will find a wider and less crowded beach, while the slightly sloping sand and shallow water Works in Marmaris No matter how old or young you are in Marmaris, there is something for you, water parks with slides and rides for all ages, excellent shopping facilities, deep sea diving, relaxing daily bout tours where you can stop by a nice barbecue lunch along the way to cool off into the sea in secluded bays, sunset boat tours are also great with boats following the falling sun If you are a bit more adventurous you may need a week or two more to see all the activities and tours of off-road jeep Safari, horse riding tours through the mountains or whitewater raf along the Dalaman River and book a Marmaris Village Tour and a traditional Turkish village life and much more and pop into the beautiful surroundings, just a Property purchase location in Marmaris When buying property in Marmaris , depending on the reason for the purchase, you are advised to direct many visitors to the city centre, where they search for holidays within easy reach of the beaches and nightlife and activities of the towns. While this area still offers plenty of bars and restaurants for residents as Armutalan is a popular and fairly large residential area with expats in many areas of salons, regular visitors who know the area well, often set back to the quieter and more relaxed beaches in the amutalan area, can choose to buy a holiday home a little more than the Those who prefer to move to Marmaris prefer quieter areas such as Armutalan for their comfort and the proximity to the centre, which is mostly active all year round. Some are recommended to travel around the Marmaris area in a car, although some of these areas can be quite abandoned during the off-season, in villages such as Bozburun, Icmeler, Selimiye and Hisaronu (not to be confused with the lively resort of the same name in the nearby Fethiye region), to live away from the busy resort areas and enjoy a more traditional lifestyle. Budget required for Marmaris property Depending on the area you choose and the type of property and lifestyle you need, you will find that Marmaris's Central property for sale will often come with premium price tags but is highly sought after by investors or those looking for high rental yields. Luxury Marmaris property with sea views also shows high prices in most areas and may be best to call the amutalan area as Marmaris is not famous for its money real estate value although the price for those with modest budgets is slightly lower. More information After you have taken the purchase and purchased a new home in Turkey, you would no doubt require some help with one time or another home, perhaps have purchased a newly built property that requires furniture, or sell real estate that needs a small business, or perhaps a renovation project that requires tradersmen. Here in Turkey homes, we will organize our professional trusted employees, whether it's an urgent business or something too small, no matter how big or small, who only send a phone call or email, help with any kind of repairs, or whether it's an urgent business or something too small, to make any kind of repairs, and we will be able to Our team can also help lay out your new Turkish property by taking it to reputable furniture stores, where we can still offer big discounts for our valued customers. Property management and rental services In today's changing climate, many overseas buyers are buying ideal holiday homes for their annual holidays, as some home buyers are also earning rental income, as they are not able to stay in the property on a full-time basis, renting out properties, not just for their annual holidays, due to family, health or work commitments. Turkey homes aftermarket teams can also assist in this area, we can provide an excellent team for garden and pool maintenance every day, a cleaning service, welcome and welcome service, estate maintenance to provide airport transfers for guests etc. Our property management service does not stop there we can also supply guests by advertising rental property on various websites and all you have to do is sit back, relax and watch the growth of your next egg. Investment property has been taken out in a big way in Turkey in recent years, with private space properties in Kalkan often at 9-10% rent yields per year often, for example this stunning luxury Kalkan Villa can generate weekly rental income of around £ 2,000 per week at least 18 weeks of rental time. The Fethiye region now follows closely with our partner developers, offering property investors even guaranteed leases with yields of up to 8-9%, just one reason the property investment market has improved. What are the fees? Generally most established rental management companies charge between 15-20% for the service they think is quite reasonable for the depth of service they provide. You will receive the peace of mind that your property is looked after, that you get a healthy return on your investment, and that you can enjoy your property in Turkey every year. All related articles are below. 1: Finance, Regulation Of Turkish Mortgages And Foreign Exchange Rates 2: cost of buying property in Turkey 3: The Best Places to buy property in Turkey 4: advice on choosing your property and responsibilities 5: the process of buying property in Turkey 6: Annual Cost Costs 7: moving to Turkey, cost of living and residence 8: Your Turkish property rental 9: inheritance law and Wills ملكية للبيع في مارماريس جميلة مارماريس هو منتجع في محافظة موغلا جنوب غرب تركيا حوالي 100 كم من مطار أزمير الدولي ، مرورا بالمناظر الخلابة الواسعة Yesil المناظر الطبيعية تسير في طريق جبلي شديد الانحدار حيث يمكنك التقاط أول لمحة من أزور البحر الأبيض المتوسط والتي سوف تتخذ في نهاية المطاف عطلة الخاص بك والتنفس بعيدا تقع على بعد حوالي 1 ساعة و 20 دقيقة بالسيارة. اليوم هي مدينة مرفأ كبيرة مع مرفأ طبيعي كبير ومرسى لليخوت وقرية صيد سابقة وهي وجهة شهيرة جدا على شاطئ البحر توفر جو مفعم بالحيوية ومناخا دافئا رائعا مثل العديد من المناطق الساحلية في تركيا. يحتوي المنتجع على العديد من البارات والنوادي الليلية العديد من الحدائق المائية ، امتداد فترة طويلة من الشواطئ الرملية التي تلتف حول شبه جزيرة الاجتماع أخرى هادئة المنتجعات مثل Icmeler, تورونش و Selimye على الجانب الآخر من شبه الجزيرة. محاطة الطبيعية Yesil التلال من مارماريس ، بعيدا عن ضجيج منتجع كبير من الفيلات الفاخرة قد اشترى منزلا في مارماريس من الشقق الحديثة على مقربة من الشواطئ ، وبعض المحظوظين لها منظر رائع في هذا المجال وعلى ضوء أزرق البحر الأبيض المتوسط. المناخ في موسم الذروة ، حيث تغرب الشمس وارتفاع درجات الحرارة, درجات الحرارة يمكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض الأيام ، على الرغم من أن الجو حار جدا الزوار يفضلون زيارة في وقت مبكر أو في وقت متأخر من الموسم ، والحرارة من الشمس يصبح أكثر راحة. في مارماريس, الشتاء معتدل جدا ، ولكن على الرغم من أنه يتلقى الكثير من المطر في بعض الأحيان في فتح الطقس وأحيانا في هطول الأمطار في بعض المناطق مارماريس يميل إلى الفيضانات كما أنها تقع على سفوح الجبال. الشاطئ على الرغم من مارماريس شواطئ تمتد بعض المسافة ، وسوف نقدم مجموعة واسعة من الرياضات المائية مع قليلا أقل ازدحاما والأكثر الموز وركوب الخيل بدلا من الصيف طويلة الحشود كما هي واسعة جدا, رينغو, جت سكي, التزلج على الماء و أكثر, و إذا كنت تأخذ رحلة إلى الشاطئ القريب يشربون سوف تجد أوسع وأقل ازدحاما ، مائل قليلا الرمال و المياه الضحلة يعمل في مارماريس مهما كان عمرك أو شبابك في مارماريس ، هناك شيء لك ، حدائق مياه مع شرائح وركوب لجميع الأعمار ، مرافق تسوق ممتازة ، الغوص في أعماق البحار ، إذا كنت قليلا أكثر ميلا إلى المغامرة قد تحتاج إلى أسبوع أو اثنين أكثر لرؤية جميع الأنشطة و الرحلات على الطرق الوعرة جيب سفاري, ركوب الخيل جولات عبر الجبال أو وايت ووتر raf على طول نهر دالامان و لحجز مارماريس جولة قرية و القرية التركية التقليدية و أكثر من ذلك بكثير و البوب في المناطق المحيطة الجميلة فقط موقع شراء الممتلكات في مارماريس عند شراء العقارات في مارماريس , اعتمادا على سبب الشراء, وينصح لك مباشرة العديد من الزوار إلى وسط المدينة حيث البحث عن العطل مع سهولة الوصول إلى الشواطئ والحياة الليلية والأنشطة من المدن. في حين أن هذا المجال لا يزال يقدم الكثير من البارات والمطاعم على سكان Armutalan ذو شعبية كبيرة إلى حد ما منطقة سكنية مع العمالة الوافدة في العديد من المجالات من الصالونات العادية الزوار الذين يعرفون المنطقة جيدا, في كثير من الأحيان إلى أكثر هدوءا وأكثر استرخاء الشواطئ في amutalan المنطقة ، يمكن أن تختار لشراء منزل عطلة قليلا أكثر من وأولئك الذين يفضلون الانتقال إلى مارماريس يفضلون المناطق الأكثر هدوءا مثل أرموتالان لراحتهم والقرب من المركز ، الذي ينشط في الغالب طوال السنة. بعض ينصح السفر في جميع أنحاء منطقة مارماريس في سيارة ، على الرغم من أن بعض من هذه المجالات يمكن أن يكون تماما التخلي عنها خلال موسمها في القرى مثل بوزبورون, Icmeler, السليمية و هيسارونو (وينبغي عدم الخلط بينه وبين حية في منتجع يحمل نفس الاسم في مكان قريب فتحية المنطقة) ، أن يعيش بعيدا عن مشغول مناطق اللجوء والتمتع المزيد من نمط الحياة التقليدية. الميزانية المطلوبة لممتلكات مارماريس إعتمادا على المنطقة التي تختارها ونوع الملكية وأسلوب الحياة الذي تحتاج إليه ، ستجد أن ملكية مارماريس المركزية للبيع الفاخرة مارماريس الملكية مع إطلالات على البحر كما يظهر ارتفاع الأسعار في معظم المناطق قد يكون من الأفضل أن أتصل amutalan منطقة مارماريس لا تشتهر المال قيمة العقارات على الرغم من أن سعر لذوي الميزانيات المتواضعة هو أقل قليلا. المزيد من المعلومات بعد أن كنت قد اتخذت شراء شراء منزل جديد في تركيا ، هل سيكون بلا شك تتطلب بعض المساعدة في وقت واحد أو آخر في المنزل ، وربما قد اشتريت بنيت حديثا الملكية التي تتطلب الأثاث أو بيع العقارات التي تحتاج الأعمال التجارية الصغيرة ، أو ربما مشروع التجديد الذي يتطلب tradersmen. هنا في منازل تركيا ، سنقوم بتنظيم موظفينا المحترفين الموثوقين ، سواء كان عملا عاجلا أو شيئا صغيرا جدا ، مهما كان كبيرا أو صغيرا ، الذين يرسلون فقط مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني ، ويمكن لفريقنا أيضا أن يساعد في وضع ممتلكاتك التركية الجديدة من خلال أخذها إلى مخازن أثاث حسنة السمعة ، حيث لا يزال بوسعنا تقديم تخفيضات كبيرة لزبائننا القيمين. خدمات إدارة الممتلكات والإيجار في اليوم تغير المناخ ، العديد من المشترين في الخارج يشترون عطلة مثالية منازل إجازاتهم السنوية ، كما أن بعض مشتري المنازل هي أيضا كسب إيرادات الإيجار ، كما أنها ليست قادرة على البقاء في مكان الإقامة على أساس التفرغ, تأجير عقارات, ليس فقط على إجازاتهم السنوية ، بسبب العائلة أو الصحة أو التزامات العمل. تركيا المنازل ما بعد البيع فرق يمكن أن تساعد أيضا في هذا المجال ، ونحن يمكن أن توفر فريق ممتاز على الحديقة والمسبح الصيانة كل يوم, خدمة التنظيف, نرحب بكم خدمة العقارات صيانة توفير خدمات نقل المطار مجانا للضيوف.... الخ خدمة إدارة ممتلكاتنا لا تتوقف هناك يمكننا أيضا تزويد الضيوف من خلال الإعلان عن العقارات المستأجرة على مختلف المواقع وكل ما عليك القيام به هو الجلوس والاسترخاء ومشاهدة نمو بيضتك القادمة. الممتلكات الاستثمارية أخرجت بطريقة كبيرة في تركيا في السنوات الأخيرة, مع الفضاء الخاص عقارات في كالكان في كثير من الأحيان في 9-10% الإيجار ينتج سنويا في كثير من الأحيان ، على سبيل المثال هذا مذهلة الفاخرة كالكان فيلا يمكن أن تولد الأسبوعية إيرادات الإيجار من حوالي 2 ، 000 جنيه استرليني في الأسبوع على الأقل 18 أسبوعا من تأجير الوقت. فتحية المنطقة الآن تتابع عن كثب مع شركائنا المطورين تقدم ممتلكات المستثمرين حتى يضمن عقود مع عوائد تصل الى 8-9% فقط سبب واحد الاستثمار العقاري في السوق قد تحسنت. ما هي الرسوم ؟ عموما معظم أنشأت إدارة تأجير الشركات رسوما تتراوح بين 15-20% الخدمة يعتقدون أنها معقولة جدا بالنسبة عمق الخدمة التي تقدمها. سوف تحصل على راحة البال أن ممتلكاتك يتم الاعتناء بها ، أن تحصل على عائد صحي من استثمارك ، وأنه يمكنك التمتع ممتلكاتك في تركيا كل عام. وترد أدناه جميع المواد ذات الصلة. 1-التمويل وتنظيم الرهون العقارية التركية وأسعار الصرف الأجنبي 2-تكلفة شراء الممتلكات في تركيا 3-أفضل الأماكن لشراء الممتلكات في تركيا 4-المشورة بشأن اختيار ممتلكاتك ومسؤولياتك 5-عملية شراء الممتلكات في تركيا 6-التكاليف السنوية 7-الانتقال إلى تركيا وتكلفة المعيشة والإقامة 8: عقارك التركي المستأجر 9 - قانون الإرث والوصايا НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В МАРМАРИСЕ Красивый Мармарис находится в курортном городе в провинции Мугла на юго-западе Турции, примерно в 100 км от Международного аэропорта Измира, проходя через великолепный вид на огромный зеленый пейзаж и ешил почти 1 час 20 минут езды, идя вниз по крутой горной дороге, где вы можете поймать первый проблеск лазурного Средиземного моря, который в конечном итоге захватывает дух и отдых. Это древняя рыбацкая деревня, которая сегодня является огромным природным портом и пристанью для яхт с большим портовым городом и очень популярным приморским местом, которое предлагает яркую атмосферу и прекрасный теплый климат, как и многие прибрежные районы Турции. На отдыхе много оживленных баров и ночных клубов, несколько аквапарков, полуостров встречи вокруг извилистых песчаных пляжей на длинном участке икмлер, а также другие тихие курорты, цитрусовые и Селимье на противоположной стороне полуострова. Современные апартаменты, расположенные рядом с пляжами, недалеко от больших роскошных вилл, окруженных Ешиловыми зелеными холмами Мармариса и вдали от шума курортного центра, являются одними из счастливчиков, которые купили дом в Мармарисе, с потрясающим видом на этот район и светло-голубое Средиземное море. Климат Погода в Мармарисе в высокий сезон, когда солнце садится и высокие температуры, температура может приблизиться к 50 градусам в течение нескольких дней, несмотря на то, что, несмотря на то, что слишком жарко, посетители предпочитают посещать ранние или поздние часы сезона, тепло от солнца становится намного более комфортным. Зимы в Мармарисе очень легкие, но, хотя они получают много дождя, они, как правило, наводняют, сидя у подножия гор Мармариса в некоторых районах, иногда с небольшой открытой погодой, а иногда и с длительными осадками. Пляж Несмотря на то, что пляжи Мармариса растягиваются на некотором расстоянии, они будут предлагать широкий водный спорт, а не летом толпы, немного меньше толпы и с большинством банановых аттракционов, Ринго, Водные лыжи, водные лыжи и многое другое, и если вы возьмете поездку на близлежащие пляжные напитки, вы найдете более просторный и менее переполненный пляж, в то время как слегка наклонный песок и мелководье идеально подходят для семей с маленькими детьми. Работы в Мармарисе Независимо от того, как старый или молодой Вы Мармарис есть что-то для вас, вы можете посетить водные парки с горками и аттракционами для всех возрастов, отличные торговые объекты, глубоководное погружение, прекрасный барбекю обед по пути, чтобы охладить море в уединенных бухтах, расслабляющий ежедневные Бута туры, закаты лодочные туры также велики с лодки следуют падающего Солнца до заката за горами. Если вы немного более предприимчивы, вам может понадобиться неделя или две, чтобы увидеть все мероприятия и туры, которые вы можете заказать для внедорожных джип-сафари, конные туры по горам или вдоль реки Даламан в белой воде, а также более культурно настроенный тур по деревне Мармарис и увидеть традиционную турецкую деревню Жизнь и многое другое, и поп в красивом окружении, просто магазины туристического агентства города! Покупка недвижимости в Мармарисе При покупке недвижимости в Мармарисе, в зависимости от причины декупажа, при покупке недвижимости в Мармарисе рекомендуется направлять в центр города, где многие посетители города ищут отдых, который легко доступен для ночных клубов и мероприятий пляжей и городов. Хотя эта область по-прежнему пользуется популярностью у многих экспатов и предлагает множество баров и ресторанов для жителей, таких как Грушан, который является довольно крупным жилым районом, регулярные посетители, которые хорошо знают этот район, как правило, более спокойны и более расслаблены, чем пляжи в районе амуталан, вы можете выбрать, чтобы купить дом для отдыха немного больше среднего и довольно большой жилой район. Те, кто предпочитает переехать в Мармарис, предпочитают более тихие районы, такие как Грушан для своего комфорта, и более близость к центру, который активен круглый год. Некоторые из них рекомендуют путешествовать по району Мармариса на автомобиле, хотя некоторые из этих районов могут быть довольно заброшены в межсезонье, в таких деревнях, как Бозбурун, икмелер, Селимие и Хисароню (не путать с одноименным живым курортом в близлежащем районе Фетхие), чтобы жить вдали от оживленных мест отдыха и наслаждаться более традиционным образом жизни. Бюджет, необходимый для недвижимости в Мармарисе Это зависит от выбранной вами области и типа недвижимости и образа жизни, в котором вы нуждаетесь, вы обнаружите, что центральная собственность Мармариса для продажи обычно поставляется с премиальными ценниками, но сильно искала инвесторов или искала людей, ищущих высокие арендные ставки. Роскошная недвижимость в Мармарисе с видом на море также показывает высокие цены в большинстве районов, и хотя цена немного ниже для тех, у кого скромные бюджеты, Мармарис может быть лучше всего искать в амуталинской области, поскольку деньги не известны своей стоимостью недвижимости. Подробнее После того, как вы купили и купили новый дом в Турции, вы, несомненно, потребуется некоторая помощь с тем или иным домом, возможно, вы купили недавно построенную недвижимость, которая требует мебели, или продать недвижимость, которая нуждается в небольшом бизнесе, или, возможно, проект реконструкции, который требует трейдеров. Здесь, в домах Турции, мы организуем наших профессиональных доверенных сотрудников, чтобы делать всевозможные ремонтные работы, будь то срочная работа или что-то очень маленькое, независимо от того, насколько они велики или малы, просто отправляя телефонный звонок или электронную почту, помогая во всех видах ремонта, и, поскольку мы регулярно используем желаемый выбор фирмы, мы можем хорошо вести переговоры для наших клиентов. Наша команда также может помочь в прокладке вашей новой турецкой собственности, доставив ее в авторитетные мебельные магазины, где мы можем снова сделать большие скидки для наших уважаемых клиентов. Управление недвижимостью и услуги по аренде В сегодняшнем меняющемся климате, многие зарубежные покупатели покупают идеальные дома отдыха для своих ежегодных каникул, некоторые покупатели жилья сдают в аренду свойства, так как они не в состоянии остаться в собственности на полный рабочий день, так же, как они зарабатывают доход от аренды, только для их ежегодных каникул, из-за семьи, здоровья или деловых обязательств. После продажи команд в домах Турции также может помочь в этой области, мы можем обеспечить идеальный костюм для обслуживания недвижимости, чтобы обеспечить трансфер из аэропорта для обслуживания сада и бассейна каждый день, уборка, встреча и приветственное обслуживание, гость и т.д. Наша служба управления имуществом не останавливается там, мы также можем поставлять гостей, рекламируя аренду недвижимости на различных веб-сайтах, и все, что вам нужно сделать, это сидеть сложа руки, расслабиться и отслеживать рост вашего следующего яйца. Инвестиции в недвижимость в Турции в последние годы были удалены в значительной степени, с щитом частных свойств, как правило, 9-10% годовых арендной доход часто, например, эта потрясающая роскошная вилла щит может получить еженедельный доход от аренды около 2000 фунтов стерлингов в неделю по крайней мере 18 недель аренды. Регион Фетхие теперь находится в тесном контакте с нашими партнерами-разработчиками, предлагая инвесторам в недвижимость гарантированную аренду с доходностью до 8-9%, что является лишь одной из причин развития инвестиционного рынка недвижимости. Что такое сборы? Как правило, большинство декретных лизинговых управляющих компаний взимают между 15-20% за услугу, которую они считают для глубины обслуживания, которую они предоставляют, вполне разумно. Вы получите душевное спокойствие, что ваша собственность заботится, вы получаете здоровую отдачу от своих инвестиций, и вы можете наслаждаться своей собственностью в Турции каждый год. Ниже приведены все соответствующие статьи. 1: Регулирование Финансов, Турецких Ипотечных Кредитов И Обменных Курсов 2: Стоимость покупки недвижимости в Турции 3: Лучшие места для покупки недвижимости в Турции 4: Советы по выбору вашей собственности и наших обязанностей 5: процесс покупки недвижимости в Турции 6: Годовые Затраты 7: переезд в Турцию, стоимость жизни и место жительства 8: аренда вашего турецкого имущества 9: закон о наследстве и пожелания IMMOBILIEN ZUM VERKAUF IN MARMARIS Schöne Marmaris ist ein Ferienort in der Provinz Muğla im Südwesten der Türkei, etwa 100 km vom internationalen Flughafen Izmir, vorbei an spektakulären Ansichten der weiten Yesil Landschaft und überschrift einer steilen Bergstraße, wo Sie den ersten Blick auf das azurblaue Mittelmeer, die schließlich Ihren Urlaub nehmen und Atem entfernt ist ca. Heute ist es eine große Hafenstadt mit einem großen natürlichen Hafen und Yachthafen und einem ehemaligen Fischerdorf, das ein sehr beliebtes Badeziel ist und eine lebendige Atmosphäre und ein wunderbares warmes Klima wie viele Küstenregionen der Türkei bietet. Das resort verfügt über viele lebhafte bars und Nachtclubs, mehrere Aquaparks, eine lange Strecke von Sandstränden, die um eine Halbinsel locken und andere ruhige Orte wie Icmeler, Turunç und Selimye auf der gegenüberliegenden Seite der Halbinsel treffen. Umgeben von den natürlichen Yesil Hügeln von Marmaris und abseits vom Lärm des Resorts haben große Luxusvillen Häuser in Marmaris von modernen apartments in der Nähe der Strände gekauft, und einige glückliche haben einen spektakulären Blick auf dieses Gebiet und das hellblaue Mittelmeer. Klima In der Hochsaison, wo die Sonne untergeht und hohe Temperaturen, können die Temperaturen für einige Tage 50 Grad erreichen, obwohl es sehr heiß ist, bevorzugen die Besucher früh oder spät in der Saison zu besuchen, die Hitze von der Sonne wird viel bequemer. In Marmaris sind die Winter sehr mild, aber obwohl es viel Regen bekommt, manchmal bei kleinem, offenem Wetter und manchmal bei langen Regenfällen, neigt Marmaris in einigen Gebieten dazu, zu überschwemmen, da es an den hängen der Berge sitzt. Strand Obwohl die Strände von Marmaris einige Kilometer entfernt liegen, bieten Sie eine große Auswahl an Wassersportarten mit etwas weniger überfüllten und den meisten bananenfahrten, anstatt sommerliche Massen, da Sie sehr breit sind, ringo, Jetski, Wasserski und mehr. Arbeitet in Marmaris Egal wie alt oder jung Sie in Marmaris sind, es gibt etwas für Sie, Wasserparks mit rutschen und Fahrten für alle Altersgruppen, ausgezeichnete Einkaufsmöglichkeiten, Tiefseetauchen, entspannende tägliche bout-Touren, wo Sie bei einem schönen barbecue-Mittagessen auf dem Weg zum abkühlen ins Meer in abgelegenen Buchten anhalten können. Wenn Sie ein bisschen abenteuerlicher sind, können Sie eine Woche oder zwei mehr brauchen, um alle Aktivitäten und Touren der Off-road-jeep-Safari, reittouren durch die Berge oder Wildwasser raf entlang des Dalaman River zu sehen und buchen Sie eine Marmaris Dorftour und ein traditionelles Türkisches Dorfleben und vieles mehr. Immobilienkauf Lage in Marmaris Beim Kauf von Immobilien in Marmaris, je nach dem Grund für den Kauf, werden Sie empfohlen, viele Besucher in die Innenstadt zu lenken, wo Sie für den Urlaub in Reichweite der Strände und Nachtleben und Aktivitäten der Städte suchen. Während dieser Bereich noch viele bars und restaurants für die Bewohner als Armutalan ist ein beliebtes und ziemlich großes Wohngebiet mit expats in vielen Bereichen der salons, regelmäßige Besucher, die die Gegend gut kennen, oft zurück zu den ruhigeren und entspannteren Stränden in der amutalan Bereich, können wählen, ein Ferienhaus zu kaufen ein wenig mehr als die Diejenigen, die lieber nach Marmaris ziehen, bevorzugen ruhigere Gebiete wie Armutalan für Ihren Komfort und die Nähe zum Zentrum, das meist das ganze Jahr über aktiv ist. Einige dieser Gebiete können während der Nebensaison in Dörfern wie Bozburun, Icmeler, Selimiye und Hisaronu (nicht zu verwechseln mit dem lebendigen gleichnamigen Ferienort in der nahe gelegenen Region Fethiye) verlassen werden, um von den geschäftigen Feriengebieten zu Leben und einen traditionellen lebensstil zu genießen. Budget für Marmaris property erforderlich Abhängig von der von Ihnen gewählten Fläche und der Art der Immobilie und des Lebensstils, die Sie benötigen, finden Sie, dass Marmaris zentrale Immobilie zum Verkauf oft mit premium-Preisschildern kommt, aber von Investoren oder denen, die hohe Mietrenditen suchen, sehr begehrt ist. Luxus Marmaris Immobilien mit Meerblick zeigt auch hohe Preise in den meisten Bereichen und kann am besten die amutalan Gegend nennen, da Marmaris ist nicht berühmt für sein Geld Immobilienwert, obwohl der Preis für diejenigen mit bescheidenen budgets ist etwas niedriger. Weitere Informationen Nachdem Sie den Kauf genommen haben und ein neues Haus in der Türkei gekauft haben, würden Sie zweifellos etwas Hilfe mit einem oder anderen Haus benötigen, vielleicht eine neu gebaute Immobilie gekauft haben, die Möbel erfordert, oder Immobilien verkaufen, die ein kleines Unternehmen benötigen, oder vielleicht ein Renovierungsprojekt, das Händler erfordert. Hier in der Türkei Häuser, wir organisieren unsere professionellen vertrauenswürdigen Mitarbeiter, ob es ein dringendes Geschäft oder etwas zu klein, egal wie groß oder klein, die nur einen Anruf oder E-Mail, Hilfe bei jeder Art von Reparaturen, oder ob es ein dringendes Geschäft oder etwas zu klein, um jede Art von Reparaturen, und wir können Unser team kann auch helfen, Ihr neues Türkisches Eigentum zu legen, indem es zu seriösen Möbelhäusern, wo wir noch große Rabatte für unsere geschätzten Kunden anbieten können. Immobilienmanagement und Vermietung Im heutigen Klima kaufen viele ausländische Käufer ideale Ferienhäuser für Ihren Jahresurlaub, da einige Hauskäufer auch Mieteinnahmen verdienen, da Sie aufgrund von Familien -, Gesundheits-oder arbeitsverpflichtungen nicht in der Lage sind, Vollzeit in der Immobilie zu bleiben. Türkei Häuser aftermarket-teams können auch in diesem Bereich helfen, können wir ein ausgezeichnetes team für Garten-und Poolpflege jeden Tag, einen Reinigungsservice, Begrüßungs-und Willkommensservice, estate Wartung Flughafen-transfers für Gäste usw. bieten. Wir können auch Gäste durch Werbung für Mietobjekte auf verschiedenen websites versorgen und alles, was Sie tun müssen, ist sich zurücklehnen, entspannen und das Wachstum Ihres nächsten Eies beobachten. In den letzten Jahren wurde in der Türkei viel investiert, wobei private Grundstücke in Kalkan oft bei 9-10% Mietrenditen pro Jahr liegen, zum Beispiel kann diese atemberaubende Luxus-Kalkan-Villa wöchentliche Mieteinnahmen von etwa £ 2.000 pro Woche mindestens 18 Wochen Mietzeit generieren. Die Region Fethiye folgt nun eng mit unseren partnerentwicklern zusammen und bietet Immobilieninvestoren sogar garantierte Mietverträge mit Renditen von bis zu 8-9%. Was sind die Gebühren? In der Regel die meisten etablierten mietmanagement-Unternehmen berechnen zwischen 15-20% für den service, den Sie denken, ist durchaus angemessen für die Tiefe des service, den Sie bieten. Sie erhalten die Gewissheit, dass Ihre Immobilie gepflegt wird, dass Sie eine gesunde Rendite für Ihre Investition erzielen und dass Sie Ihre Immobilie jedes Jahr in der Türkei genießen können. Alle verwandten Artikel sind unten. 1: Finanzen, Regulierung Der Türkischen Hypotheken Und Wechselkurse 2: Kosten für den Kauf von Immobilien in der Türkei 3: die Besten Orte, um Immobilien in der Türkei zu kaufen 4: Beratung bei der Auswahl Ihrer Immobilie und Verantwortlichkeiten 5: der Prozess des Immobilienkaufs in der Türkei 6: Jährliche Kosten 7: Umzug in die Türkei, Lebenshaltungskosten und Wohnsitz 8: Ihre türkische Immobilien mieten 9: Erbrecht und Testament ONROEREND GOED TE KOOP IN MARMARIS Mooie Marmaris is een resortstad in de provincie Muğla in het zuidwesten van Turkije, op ongeveer 100 km van Izmir International Airport, voorbij het spectaculaire uitzicht op het uitgestrekte Yesil landschap en op weg naar beneden een steile bergweg waar u de eerste glimp van de azure Middellandse Zee die uiteindelijk uw vakantie en adem weg zal nemen is gelegen ongeveer 1 uur 20 minuten rijden. Vandaag is het een grote havenstad met een grote natuurlijke haven en jachthaven en een voormalig vissersdorp dat is een zeer populaire bestemming aan Zee biedt een levendige sfeer en een prachtig warm klimaat zoals vele kustgebieden van Turkije. Het resort heeft vele levendige bars en nachtclubs, verschillende aquaparken, een lang stuk zandstranden die rond een schiereiland cirkelen en andere Rustige resorts zoals Icmeler, Turunç en Selimye aan de overkant van het schiereiland ontmoeten. Omringd door de natuurlijke Yesil heuvels van Marmaris, en weg van het lawaai van het resort, grote luxe villa ' s hebben huizen in Marmaris gekocht van moderne appartementen dicht bij de stranden, en sommige gelukkigen hebben een spectaculair uitzicht op dit gebied en de lichtblauwe Middellandse Zee. Klimaat In het hoogseizoen, waar de zon ondergaat en hoge temperaturen, de temperaturen kunnen benaderen 50 graden voor een aantal dagen, hoewel het erg warm, bezoekers de voorkeur om te bezoeken vroeg of laat in het seizoen, de warmte van de zon wordt veel comfortabeler. In Marmaris, de winters zijn zeer mild, maar hoewel het veel regen, soms bij Klein open Weer en soms in lange regen, in sommige gebieden Marmaris de neiging om te overstromen als het ligt op de hellingen van de bergen. Strand Hoewel de stranden van Marmaris op enige afstand liggen, bieden ze een breed scala aan watersporten met iets minder overvolle en de meeste bananentrives, in plaats van de zomer-lange drukte omdat ze erg breed zijn, ringo, jet Ski, Waterski en meer, en als je een reis maakt naar de nabijgelegen stranddrinkers zal er een breder en minder overvol strand zijn, terwijl het licht glooiende zand en ondiep water Werkt in Marmaris Het maakt niet uit hoe oud of jong u bent in Marmaris, er is iets voor u, waterparken met glijbanen en attracties voor alle leeftijden, uitstekende winkels, diepzeeduiken, ontspannende dagelijkse bouttochten waar u kunt stoppen door een leuke barbecue lunch langs de weg om af te koelen in de zee in afgelegen baaien, zonsondergang boottochten zijn ook geweldig met boten die de vallende zon volgen Als je wat avontuurlijker bent, heb je misschien nog een week of twee nodig om alle activiteiten en tochten van off-road jeepsafari, paardrijden door de bergen of whitewater raf langs de Dalaman rivier te bekijken en een Marmaris Village Tour en een traditioneel Turks dorpsleven en nog veel meer te zien en in de prachtige omgeving te springen, gewoon een Plaats van aankoop van onroerend goed in Marmaris Bij het kopen van onroerend goed in Marmaris , afhankelijk van de reden voor de aankoop, wordt u geadviseerd om veel bezoekers te leiden naar het centrum van de stad, waar ze zoeken naar vakantie binnen handbereik van de stranden en het nachtleven en activiteiten van de steden. Terwijl dit gebied nog steeds tal van bars en restaurants biedt voor inwoners als Armutalan is een populaire en vrij grote woonwijk met expats in veel gebieden van salons, regelmatige bezoekers die het gebied goed kennen, vaak terug te keren naar de stillere en meer ontspannen stranden in de omgeving van amutalan, kunnen ervoor kiezen om een vakantiehuis te kopen een beetje meer dan de Degenen die liever naar Marmaris verhuizen geven de voorkeur aan stillere gebieden zoals Armutalan voor hun comfort en de nabijheid van het centrum, dat meestal het hele jaar actief is. Sommige zijn aan te raden om rond te reizen rond de Marmaris gebied in een auto, hoewel sommige van deze gebieden vrij verlaten kunnen worden tijdens het laagseizoen, in dorpen zoals Bozburun, Icmeler, Selimiye en Hisaronu (niet te verwarren met het levendige resort van dezelfde naam in de nabijgelegen Fethiye regio), om weg te wonen van de drukke resort gebieden en te genieten van een meer traditionele levensstijl. Begroting vereist voor Marmaris onroerend goed Afhankelijk van het gebied dat u kiest en de aard van het onroerend goed en de levensstijl die u nodig hebt, zult u merken dat Marmaris ' s centrale onroerend goed te koop vaak zal komen met premium prijskaartjes, maar is zeer gewild door investeerders of degenen die op zoek zijn naar hoge huuropbrengsten. Luxe Marmaris eigendom met uitzicht op zee toont ook hoge prijzen in de meeste gebieden en kan het beste zijn om het gebied amutalan te noemen als Marmaris is niet beroemd om zijn geld onroerend goed waarde hoewel de prijs voor degenen met bescheiden budget is iets lager. Meer informatie Nadat u de aankoop heeft genomen en een nieuw huis in Turkije heeft gekocht, zou u ongetwijfeld wat hulp nodig hebben met een of ander huis, misschien een nieuw gebouwde woning hebben gekocht die meubels nodig heeft, of onroerend goed verkopen dat een klein bedrijf nodig heeft, of misschien een renovatieproject dat tradersmen nodig heeft. Hier in Turkey homes, organiseren we onze professionele vertrouwde medewerkers, of het nu een dringende zaak is of iets te klein, ongeacht hoe groot of klein, die alleen een telefoontje of e-mail, hulp met enige vorm van reparaties, of het is een dringende zaak of iets te klein, om een soort van reparaties, en we zullen in staat zijn om Ons team kan ook helpen om uw nieuwe turkse onroerend goed uit te leggen door het naar gerenommeerde meubelzaken te brengen, waar we nog steeds grote kortingen kunnen bieden voor onze gewaardeerde klanten. Beheer en verhuur van onroerend goed In het huidige veranderende klimaat, veel overzeese kopers kopen ideale vakantiehuizen voor hun jaarlijkse vakantie, omdat sommige thuis kopers ook verdienen huurinkomsten, omdat ze niet in staat zijn om te verblijven in het pand op een full-time basis, het verhuren van eigendommen, niet alleen voor hun jaarlijkse vakantie, als gevolg van familie, gezondheid of werk verplichtingen. Turkey homes aftermarket teams kunnen ook helpen op dit gebied, kunnen we een uitstekend team voor tuin-en zwembad onderhoud elke dag, een schoonmaakdienst, welkom-en welkomstdienst, estate maintenance te bieden luchthaven transfers voor gasten, enz. Onze vastgoedbeheer service stopt daar niet we kunnen ook leveren gasten door reclame verhuur van onroerend goed op verschillende websites en alles wat je hoeft te doen is achterover leunen, ontspannen en kijken naar de groei van uw volgende ei. Beleggingseigendom is in Turkije in de afgelopen jaren op een grote manier genomen, met private ruimte eigendommen in Kalkan vaak op 9-10% huuropbrengsten per jaar vaak, bijvoorbeeld deze prachtige luxe Kalkan Villa kan wekelijks huren van ongeveer £ 2.000 per week ten minste 18 weken huurtijd genereren. De regio Fethiye volgt nu nauw met onze partnerontwikkelaars, die vastgoedbeleggers zelfs gegarandeerde leases aanbieden met rendementen tot 8-9%, slechts één reden waarom de vastgoedbeleggingsmarkt is verbeterd. Wat zijn de kosten? Over het algemeen rekenen de meeste gevestigde verhuurbedrijven tussen de 15-20% voor de dienst die zij redelijk achten voor de diepte van de dienstverlening die zij aanbieden. U krijgt de gemoedsrust dat uw eigendom wordt verzorgd, dat u een gezond rendement op uw investering, en dat u kunt genieten van uw eigendom in Turkije elk jaar. Alle gerelateerde artikelen zijn hieronder. 1: Financiering, Regulering Van Turkse Hypotheken En Wisselkoersen 2: kosten van het kopen van onroerend goed in Turkije 3: de beste plaatsen om onroerend goed te kopen in Turkije 4: advies over het kiezen van uw woning en verantwoordelijkheden 5: het proces van het kopen van onroerend goed in Turkije 6: Jaarlijkse Kosten 7: verhuizing naar Turkije, kosten van levensonderhoud en verblijf 8: huur Turks onroerend goed 9: erfrecht en testamenten
12 800m²
İçmeler Bölgesinde Denize Sıfır Satılık 60 Odalı Otel Marmaris
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1037
SatılıkOtel
$ 7.000.000
Marmaris Hakkında Antik ve modern günümüz şık ve geleneksel liman yelken her türlü patlamaları Marmaris'te birleştirir. Bu Riviera stil Resort Palm Fred Promenade ve modern bir Marina yanı sıra meşgul plajları ve su sporları vardır. Eski şehrin Kapalıçarşı ile shopaholics için bir cennet, ve gece hayatı seçimi sonsuz. Bu kozmopolit tatil iyi özel yatlar ve balıkçı tekneleri çalışan ev sahipliği Marina nedeniyle, zengin ve ünlü için lokasyon kurulmuştur. Şehir merkezinin büyük bir kısmı trafiğe kapalı olup pazar ve çarşılarla doludur. Marmaris, küçük pansiyonlardan lüks 5 yıldızlı otellere kadar geniş konaklama imkanı sunmaktadır. Birçok otelin özel plajları ve yüzme havuzları vardır. İklimi kış aylarında çok hafif, ilkbahar ve sonbahar mükemmel bir tatil havası sağlar. Temmuz ve Ağustos 42 derece santigrat kadar çok sıcak olabilir. Sağlık mükemmel. Ahu Hetman Hastanesi İngilizce konuşan çok deneyimli doktorlar var. Özel bir hastane ve sigorta kanıtı isteyecekler. Diş hekimleri modern ve iyi donanımlı. Eczaneler reçetesiz sayaç üzerinde en çok uyuşturucu satmak ve pharmacist küçük rahatsızlıklar size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. PLAJ Uzun dar kum ve shingle Plajı güneşe tapanlarla meşgul., ayrıca daha aktif olmanın keyfini eğer çeşitli su aktiviteleri keyfini çıkarabilirsiniz. Plajlar boyunca bir sürü restuarant ve bar var. ALIŞVERİŞ Marmaris'te alışveriş kendi başına bir deneyim. Deri eşya, altın, halı ve giyim ve çok makul fiyatlı. Pazar ziyaretçiler için bir zorunluluktur, Cuma günü büyük bir açık hava pazarı da var fiyatların çarşıdan daha ucuz olduğu yerde! GECE HAYATI Marmaris'teki gece hayatı çok çeşitlidir ve kozmopolit. Her tarifin yüzlerce bar ve gece kulübü var. Dünyaca ünlü bar Sokağı bar ve gece kulüpleri birbiri ardına oluşur. Müzik zevkiniz ne olursa olsun sabah 4'e kadar burada bulabilirsiniz. Marmaris Over Marmaris Oude en moderne moderne moderne chique en traditionele haven combineert alle soorten zeilen uitbarstingen in Marmaris. Dit Riviera stijl Resort heeft palm Fred Promenade en een moderne jachthaven, evenals drukke stranden en watersporten. Met de Grote Bazaar van de Oude Stad is een toevluchtsoord voor shopaholics, en de keuze van het nachtleven is eindeloos. Dit kosmopolitische resort is goed gevestigd op de locatie voor de rijken en beroemdheden, als gevolg van de jachthaven die de thuisbasis is voor het runnen van particuliere jachten en vissersboten. Veel van het stadscentrum is gesloten voor het verkeer en is vol met zondag en bazaars. Marmaris biedt ruime accommodatie, variërend van kleine hostels tot luxe 5-sterren hotels. Veel hotels hebben Private stranden en zwembaden. Het klimaat is zeer mild in de winter, met het voorjaar en de herfst die een uitstekende vakantie weer. Juli en augustus kunnen zo heet zijn als 42 graden Celsius. De gezondheid is uitstekend. Ahu Hetman ziekenhuis heeft veel ervaren artsen die Engels spreken. Ze willen een privé-ziekenhuis en bewijs van verzekering. Tandartsen zijn modern en goed uitgerust. Apotheken verkopen de meeste medicijnen zonder recept en de apotheker helpt u graag met kleine kwalen. STRAND Het lange smalle zand en shingle beach zijn druk met zonaanbidders., u kunt ook genieten van diverse wateractiviteiten als u meer actief bent. Er zijn veel restuarants en bars langs de stranden. WINKELCENTRUM Winkelen in Marmaris is een belevenis op zich. Lederwaren, goud, tapijten en kleding en is zeer redelijk geprijsd. Zondag vrijdag is een must voor bezoekers, er is ook een grote open-lucht markt waar de prijzen goedkoper zijn dan de bazaar! NACHTLEVEN Het nachtleven in Marmaris is zeer gevarieerd en kosmopolitisch. Elk recept heeft honderden bars en nachtclubs. De wereldberoemde barstraat bestaat uit bars en nachtclubs De een na de ander. Wat je ook van muziek houdt, je kunt het hier tot 4 uur vinden. Marmaris Über Marmaris Alte und moderne moderne chic und traditionelle Hafen kombiniert alle Arten von Segeln platzt in Marmaris. Dieses Resort im Riviera-Stil verfügt über palm Fred Promenade und einen modernen Yachthafen sowie geschäftige Strände und Wassersport. Mit dem großen Basar der Altstadt ist eine Oase für shopaholics, und die Wahl des Nachtlebens ist endlos. Dieses Kosmopolitische resort ist gut in der Lage für die reichen und berühmten etabliert, aufgrund der Marina, die Heimat von privaten Yachten und Fischerbooten ist. Ein Großteil der Innenstadt ist für den Verkehr gesperrt und ist voll von Sonntag und Basaren. Marmaris bietet geräumige Unterkünfte von kleinen hostels bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-hotels. Viele hotels haben private Strände und Schwimmbäder. Sein Klima ist im winter sehr mild, mit Frühling und Herbst bietet ein ausgezeichnetes urlaubswetter. Juli und August könnten bis zu 42 Grad heiß sein. Die Gesundheit ist ausgezeichnet. Ahu Hetman Krankenhaus, hat viele erfahrene ärzte, die Englisch sprechen. Sie wollen ein privates Krankenhaus und einen Versicherungsnachweis. Zahnärzte sind modern und gut ausgestattet. Apotheken verkaufen die meisten Medikamente ohne Rezept über den Tresen und Apotheker hilft Ihnen gerne bei kleineren Beschwerden. STRAND Der lange schmale sand-und Kiesstrand ist mit Sonnenanbetern besetzt., Sie können auch verschiedene Wasseraktivitäten genießen, wenn Sie aktiver sind. Es gibt viele restuarants und bars entlang der Strände. SHOPPING Einkaufen in Marmaris ist ein Erlebnis für sich. Lederwaren, gold, Teppiche und Kleidung und ist sehr preiswert. Sonntag Freitag ist ein muss für Besucher, es gibt auch einen großen open-air-Markt wo die Preise sind billiger als der Basar! NACHTLEBEN Das Nachtleben in Marmaris ist sehr vielfältig und weltoffen. Jedes Rezept hat Hunderte von bars und Diskotheken. Die weltberühmte Bar Street besteht aus bars und Nachtclubs nacheinander. Was auch immer Ihr Musikgeschmack ist, Sie finden ihn hier bis 4 Uhr morgens. Marmaris О Мармарисе Древний и современный современный стильный и традиционный порт сочетает в себе взрывы всех видов парусного спорта в Мармарисе. Этот курортный отель Riviera style располагает набережной Палм-Фред и современной пристанью для яхт, а также оживленными пляжами и водными видами спорта. Это рай для шопоголиков с Гранд-Базаром старого города, и выбор ночной жизни бесконечен. Этот космополитический курорт был хорошо расположен в месте для богатых и известных, из-за пристани для яхт, которая является домом для частных яхт и рыбацких лодок. Большая часть центра города закрыта для движения и заполнена воскресеньями и базарами. Мармарис предлагает просторные номера от небольших хостелов до роскошных 5-звездочных отелей. Во многих отелях есть частные пляжи и бассейны. Климат очень мягкий зимой, весна и осень обеспечивают отличную праздничную атмосферу. Июль Август и август могут быть очень теплыми до 42 градусов по Цельсию. Здоровье отличное. Аху Гетман больница имеет очень опытных врачей, говорящих по-английски. Им понадобится частная больница и страховое доказательство. Стоматологи современные и хорошо оборудованы. Аптеки продают большинство лекарств на внебиржевом счетчике, и фармацевт будет рад помочь вам с незначительными недугами. ПЛЯЖ Длинный узкий песок и пляж гальки заняты поклонниками солнца., вы также можете наслаждаться различными водными видами деятельности, если вы можете наслаждаться более активным. На пляжах много ресторанов и баров. ТОРГОВЛЯ Шоппинг в Мармарисе-это собственный опыт. Кожаные изделия, золото, ковер и одежда и очень разумные цены. Пятница воскресенье является обязательным для посетителей, в пятницу также есть большой рынок под открытым небом где цены дешевле базара! НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Ночная жизнь в Мармарисе очень разнообразна и космополитична. Каждый рецепт имеет сотни баров и ночных клубов. Всемирно известный бар-стрит состоит из баров и ночных клубов один за другим. Независимо от вашего музыкального вкуса, вы можете найти его здесь до 4 утра. Мармарис عن مارماريس الميناءالقديمالحديثالقدمالمحدثالأنيق والتقليديجمع بين كل أنواع الإنفجارات البحرية في مارماريس. منتجع "ريفييرا" هذا به متنزه "بالم فريد" و "مارينا" حديثة بالإضافة إلى الشواطئ المزدحمة و رياضة المياه مع السوق الكبير للمدينة القديمة هو ملاذ للمتسوقين ، واختيار الحياة الليلية لا نهاية له. هذا المنتجع العالمي مستقر جيدا في موقع الأغنياء والمشاهير ، بسبب مارينا الذي هو موطن لتشغيل اليخوت الخاصة وقوارب الصيد. ومعظم مراكز المدينة مغلقة أمام حركة المرور ومليئة بالأحد وبازارات. مارماريس تقدم مساكن واسعة تتراوح بين بيوت صغيرة والفنادق الفاخرة 5 نجوم. ولدى العديد من الفنادق شواطئ خاصة وبرك سباحة. ومناخها معتدل جدا في الشتاء ، حيث يوفر الربيع والخريف طقسا ممتازا للعطلات. يوليو وأغسطس يمكن أن يكون حار مثل 42 درجة مئوية. الصحة ممتازة. مستشفى (آهو هيتمان) لديه العديد من الأطباء ذوي الخبرة الذين يتحدثون الإنجليزية سيريدون مستشفى خاص ودليل على التأمين أطباء الأسنان عصريون ومجهزون جيدا الصيدليات تبيع أكثر الأدوية على المنضدة بدون وصفة طبية والصيدلي سيكون سعيد لمساعدتك بالأمراض البسيطة. الشاطئ الرمال الطويلة الضيقة وشاطئ (شينغل)مشغولان بعبادة الشمس, يمكنك أيضا الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المائية إذا كنت تستمتع بكونك أكثر نشاطا. هناك الكثير من المسترجعات والحانات على طول الشواطئ. التسوق التسوق في مارماريس هو تجربة في حد ذاتها. السلع الجلدية والذهب والسجاد والملابس بأسعار معقولة جدا. يوم الأحد يوم الجمعة يجب أن يكون للزوار ، وهناك أيضا سوق كبيرة في الهواء الطلق حيث الأسعار أرخص من السوق! nightlife حياة الليل في مارماريس متنوعة جدا وعالمية. كل وصفة لها مئات الحانات والنوادي الليلية. the world-famous bar street consists of bars and nights one after the other. مهما كان ذوقك للموسيقى يمكنك أن تجده هنا حتى الرابعة صباحا marmaris About Marmaris Ancient and modern modern day chic and traditional port combines all kinds of sailing bursts in Marmaris. This Riviera style Resort has palm Fred Promenade and a modern Marina, as well as busy beaches and water sports. With the Grand Bazaar of the Old City is a haven for shopaholics, and the choice of nightlife is endless. This Cosmopolitan resort is well established in the location for the rich and famous, due to the Marina which is home to running private yachts and fishing boats. Much of the city centre is closed to traffic and is full of Sunday and bazaars. Marmaris offers spacious accommodation ranging from small hostels to luxury 5-star hotels. Many hotels have private beaches and swimming pools. Its climate is very mild in winter, with spring and autumn providing an excellent holiday weather. July and August could be as hot as 42 degrees Celsius. The health is excellent. Ahu Hetman Hospital has many experienced doctors who speak English. They'll want a private hospital and proof of insurance. Dentists are modern and well equipped. Pharmacies sell the most drugs over the counter without a prescription and pharmacist will be happy to help you with minor ailments. BEACH The long narrow sand and shingle beach are busy with sun worshippers., you can also enjoy various water activities if you enjoy being more active. There are lots of restuarants and bars along the beaches. SHOPPING Shopping in Marmaris is an experience in its own right. Leather goods, gold, carpets and clothing and is very reasonably priced. Sunday Friday is a must for visitors, there's also a large open-air market where prices are cheaper than the bazaar! NIGHTLIFE The nightlife in Marmaris is very varied and cosmopolitan. Each recipe has hundreds of bars and nightclubs. The world-famous Bar Street consists of bars and nightclubs one after the other. Whatever your taste for music, you can find it here until 4 a.m. Marmaris
361-70 Arası 1.900m²
Marmaris Merkezinde Denize Sıfır Satılık Butik Otel 45 Oda
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1038
SatılıkOtel
€ 5.000.000
Arsa yatırımında dikkat edilmesi gerekenler Arsa yatırımı ülkemiz nüfusunun tamamına yakını için yegane yatırım aracıdır. Bazı yatırımcı kişiler, çalıştığı yıllarda, emeklilik yıllarını düşünerek ikamet amaçlı arsa alırken kimi insanımız ileri ki yıllarda değer arz edebilecek bölgelerde arsa alıp lokasyonun değer kazandığı zaman satmak veya inşaat firmalarına kat karşılığı inşaata vermek suretiyle bir kazanç elde ederler. Arsa yatırımı için dikkat edilmesi gerekenler bireysel yatırımcılar için farklı ticari firmalar için farklılıklar arz etmektedir. Biz arsa yatırımını “Arsa Araştırma Süreci” ve “Resmi işlemler Süreci” olarak iki başlıkta inceleyeceğiz. Arsa Araştırma Süreci Bilindiği üzere günümüzde pek çok yatırım aracı mevcut. Bankaların vadeli mevduat hesapları, repo, özel veya kamu şirketlerinin hisse senetleri ve yine özel veya kamu şirketlerinin ihraç ettiği tahvilleri bu yatırım araçlarından bazıları. Özellikle Anadolu insanının yatırım alışkanlığına baktığımızda en revaçta olan yatırım aracının altın olduğu görülür. Dövizin bir yatırım aracı olarak görüldüğü bir zamanı yaşamış olsak ta yaşadığımız ekonomik krizlerde yaşanılan zararlar dövize olan güveni sarsmıştır. Bu yatırım araçları ayrı bir yazının konusu, o yüzden bunu ayrı bir yazıda detaylı bir şekilde ele alacağız. Yatırımda arsanın yerine bakacak olursak; yukarıda bahsetmiş olduğum yatırım araçlarının pek çoğu halkımız tarafından benimsenmeyen, daha çok o yatırım araçları hakkında bilgi sahibi olan kişiler tarafından tercih edilen yatırım araçlarıdır. Anadolu insanının elindeki küçük meblağ paraları değerlendirme yöntemi ağırlıkla altından yana olmuş, daha büyük tasarruf sahibi kişiler ise arsa alarak gelecek yılları için yatırım sağlamıştır. Arsa halkımız için her zaman en iyi getiri sağlayan bir yatırım aracı olmasının yanı sıra üç temel ihtiyaçtan biri olan barınma ihtiyacı için,çalışma hayatının ilerleyen yıllarında veya emeklilik zamanında üzerine ev yapmak için arsa alımı geçmiş yıllarda daha fazla olmuştur. Ülke ekonomisinin gelişimine binaen gelişen gayrimenkul sektörü daha ağırlıkla yatırım amacıyla arsa alım taleplerini artırmıştır. Şimdi yatırım amacıyla arsa alımı yapmak için öncelikle hangi kıstaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Sırasıyla bi göz atalım. Arsa alımını, elindeki parasal tasarrufunu daha iyi bir getiri kazanmak amacıyla yapan yatırımcılar öncelikle yatırımının geri dönüşüm sürelerini göz önüne almalıdırlar. Yani aldığı arsanın kendisine ne kadar zamanda ve ne kadar getiri sağlamasını istediklerini belirlemelidirler. Arsa yatırımını, kısa ve uzun vadeli gayrimenkul yatırımı olarak değerlendirmek gerekir. Kısa vadeli gayrimenkul yatırımı, bir yıla kadar yapılan yatırımı kapsar. Uzun vadeli gayrimenkul yatırımı bir yıl üstü yatırımlar için geçerlidir. Arsa alırken öncelikle amaca yönelik lokasyon belirlenmelidir. Arsa yatırımda kısa vadede kazanç sağlamak için gayrimenkul yatırım ve gelişim bölgeleri dikkate alınmalıdır. Devlet projeleri yapılacak olan bölgeler bu aşamada en önemli kıstastır. Devlet tarafından projelendirilmiş köprü, otoyol veya ticari amaçlı yatırımlar o bölgeye kısa zamanda özel yatırımları beraberinde getireceği için kısa vadede yatırım için ideal bölgelerdir. Devlet veya özel sektör ağırlıklı gelişen ticari bölgeler sağlayacağı iş istihdamından dolayı konut ihtiyacını da doğuracağı için bu bölgelerde arsa yatırım bölgelerimiz arasında yer almalıdır. Arsa yatırımda dikkate alınabilecek bir diğer konu ise gelişen Turizm bölgeleridir. Bir bölgenin doğal varlığına göre talep edilen veya rağbet gören bölgeler, gerek devlet gerek ise özel sektör yatırımlarını beraberinde getirecektir. Gelişen turizm bölgeleri yabancı turist sağlıyor olması açısından önemli bir ekonomik değer olmasının yanı sıra günü birlik turizm için de tercih edilen bir lokasyon ise kesinlikle yatırıma için değerlendirilmesi gerekir. Resmi İşlemler Süreci Arsa yatırımınında ki amacınıza göre yatırım bölgenizi belirledikten sonra, arsa yatırımdaki nihai amacınıza göre lokal bölgeler belirlemelisiniz. Yatırım için ayrılan bütçeye göre ve m2 aralıklarına göre parseller belirlenmeli ve ilgili tapu müdürlüğünden arsanın imar durumu bilgileri alınmalıdır. Tapuda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ilgili arsanın tek parsel veya hisseli olup olmadığıdır. Müstakil parsel, içerisinde birden fazla hisse sahibi olmayan tek kişiye ait, sınırları belirlenmiş arsadır. Hisseli parseller ise bir ada içerisinde hak sahiplerinin sahip olduğu m2 oranları belirli olmakla birlikte ada içerisinde tam yeri belirli olamayan, ifrazı yapılmamış arsadır. Eğer ihtiyacınıza cevap veren arsa hisseli ise elbette alınabilir ama burada dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta var. Satılığa konu olan hisse tapusunun ada parsel numaraları ve tapuda yazılı isim tapu müdürlüğünde kontrol edilmeli, satışa konu arsayı satan kişinin kendisi mi yoksa yetkili üçüncü bir kişi mi olduğu öğrenilmeli ve mağdur olmamak için tapu sahibiyle bağı netleştirilmelidir. Belirlenen arsanın ilgili belediye imar müdürlüğünde araştırması yapılması gerekir. Arsanın imar durumu, yakınından veya yanından geçen yol olup olmadığı, dere koruma bölgesi olup olmadığı, projelendirilmiş yol varsa yola terk m2 lerinin ne kadar olacağı ve net imara müsade edilecek arsa payının ne olacağı gibi konuların, yatırımın zararla sonuçlanmaması için önceden araştırılması gereken hususlardan biridir. Bahsetmiş olduğumuz incelemeler neticesinde arsa yatırım kararı verebilir veya vazgeçebilirsiniz. Hisseli veya müstakil imarlı arsaların haricinde tarla vasfında olan arsalarda satışa konu olabilir. Belki tarla vasfında olan o arsa ihtiyacınıza cevap veriyor olabilir. Tarla vasfında arsa almakta elbette yine bir yatırımdır ama biraz daha uzun vadeli bir yatırım olduğunu bilmek gerekir. Bölgenin gelişimine paralele olarak tarla vasfında ki arsaya imar verilebilir. Son olarak şunu belirtmekte yarar var. Arsa yatırımı hakkında veya gelişen lokasyonlar hakkında bilgi sahibi değilseniz, yatırım kararı verirken hata yapmanız mümkün veya spekülasyonlara aldanmanız kaçınılmazdır. O yüzden arsa ve gayrimenkul yatırımında ehil kişilerden yardım almak size fazlasıyla kazandıracaktır
341-50 Arası 750m²
Marmaris Merkezinde Denize Sıfır Satılık 5 Yıldızlı Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1039
SatılıkOtel
$ 50.000.000
HİZMETLERİMİZ Biz gezgin ve teklif Marmaris özgürlüğüne inanıyoruz nerede tamamen ücretsiz tatil sırasında hissedebilirsiniz.. Aynı zamanda size önce, sırasında ve sonra kalmak için yardıma ihtiyacınız olabilir anlıyorum. Marmaris ofisi'ndeki personelimiz, yerel etkinlikler ve ilgi yerleri konusunda dostane tavsiyelerde bulunacaktır ve tabii ki herhangi bir zorlukla karşılaşmanıza yardımcı olacaktır. Tüm ayarlamaların sorunsuz çalışmasını sağlamak ve kalışınızın keyfini çıkarmanıza yardımcı olmak için buradayız . Biz de tam bir Emlak Yönetim hizmeti çalıştırın. Eğer sadece bir ev satın almış ya da yakın gelecekte biz İngiltere'de eve rahatlarken mülkünüze bakabilirsiniz vardır. Biz ve mülkünüze düzenli ziyaretler yapmak hatta faturalarınızı ödemek veya yerel temas yoluyla bakım düzenleyebilirsiniz. Ayrıca uzun vadeli ya da kısa vadeli tatil sağlar üzerinde emlak kiralayabilirsiniz. Marmaris imar emlak satış sonrası mükemmel bir hizmet sunuyor ve size yardımcı olabilir aşağıdaki herhangi bir: Banka hesabı açıyorum. Yardımcı programları bağlı veya adını değiştirdi. Kablolu televizyonunuzun çalıştırılması Klima/ısıtma tesisatı. Bilgisayarını bağlıyorum. Emlak Yönetimi. Her türlü tamirat. İç tasarım ve dekorasyon. Yüzme havuzu inşa ediyoruz. Bir araba satın almak veya araba kiralama (günlük / haftalık). Bir tekne satın almak veya bir tekne kiralama (günlük veya haftalık). Sana mobilya alışverişi yapıyorum. Mimarlar ve inşaatçılar tasarımınıza yeni bir özellik tam inşa etmek için. Sigorta Paketi. Eğer size ihtiyacınız olmayacak hafta içinde mülkünüzü kiralamak istiyorsanız, biz aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz: Kira / ödeme hizmetleri toplayın. Temiz ve misafirler için hazır olun. Çamaşır yıkanmış ve ütülenmiş. Haftalık temizlik. Çay, kahve, şeker, süt, bisküvi ve su içeren hoş geldiniz paketi . Havaalanından alın, varışta hoş geldiniz. Tatil Tavsiyesi. 24 saat yardım.
5101 Ve Üzeri 13.000m²
Marmaris,Den 20 Km Uzaklıkta Denize Sıfır Satılık Butik Otel 20 Oda
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1040
SatılıkButik Otel
$ 6.000.000
MARMARIS'DE SATILIK EMLAK Güzel Marmaris, Dalaman Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 100 km uzaklıkta, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren, geniş açık yeşil manzaraların harika manzarasına sahip olan dik yamaçlı bir dağ yolunun altındaki Muğla ilinin tatil beldesi. tatilin ilk bakışını ve Akdeniz'in soluk soluğunu nereden buluyorsunuz ki nefesinizi alacak. Eski bir balıkçı köyü olan bugün büyük bir liman kenti olan devasa bir doğal liman ve yat marinası ve çok popüler bir sahil bölgesi olan Canlı bir atmosfer ve muhteşem Türkiye'nin güney kıyısındaki birçok kıyı bölgesi gibi iklimi var. Yörenin tam karşısında, İçmeler, Turunç ve Selimye gibi birkaç daha sakin tatil beldesi ile dolaşırken, birçok canlı bar ve gece kulübü, birkaç su parkı, bir kumsalla dolu uzun kumlu kumsalları ile her yaşa uygun bir şeyler sunuyor. Marmaris'teki kalıcı sakinlerin çoğu, plajlara yakın olan modern dairelerden, tatil merkezinin gürültüsünden uzaklaşıp, övünmek için şanslı olan Marmaris'in doğal yeşil yamacıyla çevrili geniş lüks villalara evlerini satın almışlardır. alan ve açık mavi Akdeniz manzaralı muhteşem manzarası. İklim Marmaris'teki hava, tam günışığı ve yüksek sezon boyunca yüksek sıcaklıklarda olduğu, bazı günlerde neredeyse 50 dereceye ulaşabildiği halde bazıları çok sıcak olsa da, ziyaretçilerin çoğu erken ya da geç bölümlerde ziyaret etmeyi tercih ederler. Güneş'ten gelen ısı çok daha rahat işlemek için. Marmaris'teki kışlar çok hafif olmasına rağmen, Marmaris dağların eteklerinde oturduğu için bazı bölgeler su basmaya eğilimli olduğunda, bazen ufak keskin yağmurlu ve şiddetli yağışlarla muazzam miktarda yağmur yağıyor. Sahiller Marmaris'teki plajlar, biraz daha az kalabalık olmasına rağmen, biraz genişlemesine rağmen çok geniş olmadıkları için yaz yüksekliğinde oldukça kalabalıklaşabilir ve çoğu Banana sürmek, ringo, jet ile geniş bir su sporları sunacak kayak, su kayağı ve çok daha fazlasına sahip olmakla birlikte yakınlardaki İçmeler plajına çıkarsanız hafifçe eğimli kumları ve sığ suyu ile daha geniş ve daha az kalabalık bir plaj bulacaksınız. Marmaris fırsatları Marmaris, kaç yaşında ve genç olursanız olun, her yaş için mükemmel süratli ve süratli su parkları, mükemmel alışveriş olanakları, derin deniz dalışı, dinlendirici günlük turlarla tenha koylarda durup keyif alarak denizin tadını çıkarmaya hazır yol boyunca güzel barbekü öğle yemeği, günbatımı tekne turları da dağların arkasında setleri önce düşen güneşi kovalayan tekneler ile amazing. Eğer biraz daha maceracı iseniz, off-road cip safarileri, dağlarla at binme turları veya Dalaman Nehri boyunca rafting beyaz su ile baş edebilirsiniz ve daha kültürel fikirli olabilmeniz için bir Marmaris köyü turu rezervasyonu yapabilir ve geleneksel Türk köy yaşamı ve Marmaris bölgesinin ve güzel çevresinin çok daha fazlasını görmek, sadece şehrin tur acentelerinin dükkanlarından birine girip tüm etkinlikleri ve turları görmek için bir haftadan daha uzun bir süre gerekebilir! Marmaris'te mülk satın alınabilecek yerler Marmaris'te mülk satın almayı seçerken, satın alma nedeninize bağlıdır, Marmaris'teki yatırım mülklerini seçerken, ziyaretçilerinizin kasaba merkez bölgelerine yönlendirmesi tavsiye edilir; çünkü ziyaretçiler, ziyaretçilerin çoğu tatil konaklama yerlerini aradıkları için kolayca ulaşabilirler. plajlar ve kasabalar gece hayatı ve aktivite. Bölgeyi iyi bilen düzenli ziyaretçilerin merkezden biraz daha uzakta bir tatil evi satın almayı seçebilecekleri, daha sessiz ve daha rahat Amutalan bölgesinde plajlardan geri döndükleri söylenebilir; ancak bu alanlar halen sakinleri için Armutalan Ayrıca, gurbetçilerin birçoğu ile popülerdir ve oldukça büyük bir yerleşim alanıdır. Marmaris'e hareket etmeyi seçenler, Armutalan gibi olanaklardan dolayı daha sessiz alanlar seçiyorlar ve çoğu zaman kış için birkaç yer kapanmasına rağmen, çoğu zaman tüm yıl boyunca faal olan merkeze yakın konumdalar. Marmaris eteklerinde meşgul tatil bölgelerinden uzakta yaşamak ve Bozburun, İçmeler, Selimiye ve Hisarönü gibi köylerde daha eski yaşam tarzlarının tadını çıkarmak için bazıları aynı ismin canlı tatil beldesi ile karıştırılmamalıdırlar. yakınlardaki Fethiye bölgesinde), bu bölgelerden bazıları kapalı sezon aylarında oldukça terkedilebilir, bu nedenle Marmaris bölgesinden dolaşmak için bir araba önerilir. Marmaris'te mülk için gerekli bütçe İstediğiniz mülkiyet ve yaşam biçimine bağlı olarak seçilen alana ve alana bağlı olacaktır; ancak satış için merkezi Marmaris mülklerinin genellikle yatırımcıların arayan veya yüksek kira getirileri ile arandığından, premium fiyat etiketleri ile birlikte bulacağını göreceksiniz. Deniz manzaralı Lüks Marmaris mülkleri bir çok bölgede yüksek fiyatlarla gösterilecek, mütevazi bütçelerde olanlar için Amutalan alanını araştırmak en iyisidir, çünkü Marmaris değeri ile ünlü olmasa da fiyatlar biraz daha düşük olacaktır para için gayrimenkul.  
16-20 Arası 6.000m²
Marmaris,Den 40 Km Uzaklıkta Denize Sıfır Satılık 30 Oda Butik Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1041
SatılıkButik Otel
$ 10.000.000
About Marmaris Ancient and modern modern day chic and traditional port combines all kinds of sailing bursts in Marmaris. This Riviera style Resort has palm Fred Promenade and a modern Marina, as well as busy beaches and water sports. With the Grand Bazaar of the Old City is a haven for shopaholics, and the choice of nightlife is endless. This Cosmopolitan resort is well established in the location for the rich and famous, due to the Marina which is home to running private yachts and fishing boats. Much of the city centre is closed to traffic and is full of Sunday and bazaars. Marmaris offers spacious accommodation ranging from small hostels to luxury 5-star hotels. Many hotels have private beaches and swimming pools. Its climate is very mild in winter, with spring and autumn providing an excellent holiday weather. July and August could be as hot as 42 degrees Celsius. The health is excellent. Ahu Hetman Hospital has many experienced doctors who speak English. They'll want a private hospital and proof of insurance. Dentists are modern and well equipped. Pharmacies sell the most drugs over the counter without a prescription and pharmacist will be happy to help you with minor ailments. BEACH The long narrow sand and shingle beach are busy with sun worshippers., you can also enjoy various water activities if you enjoy being more active. There are lots of restuarants and bars along the beaches. SHOPPING Shopping in Marmaris is an experience in its own right. Leather goods, gold, carpets and clothing and is very reasonably priced. Sunday Friday is a must for visitors, there's also a large open-air market where prices are cheaper than the bazaar! NIGHTLIFE The nightlife in Marmaris is very varied and cosmopolitan. Each recipe has hundreds of bars and nightclubs. The world-famous Bar Street consists of bars and nightclubs one after the other. Whatever your taste for music, you can find it here until 4 a.m. Marmaris Über Marmaris Alte und moderne moderne chic und traditionelle Hafen kombiniert alle Arten von Segeln platzt in Marmaris. Dieses Resort im Riviera-Stil verfügt über palm Fred Promenade und einen modernen Yachthafen sowie geschäftige Strände und Wassersport. Mit dem großen Basar der Altstadt ist eine Oase für shopaholics, und die Wahl des Nachtlebens ist endlos. Dieses Kosmopolitische resort ist gut in der Lage für die reichen und berühmten etabliert, aufgrund der Marina, die Heimat von privaten Yachten und Fischerbooten ist. Ein Großteil der Innenstadt ist für den Verkehr gesperrt und ist voll von Sonntag und Basaren. Marmaris bietet geräumige Unterkünfte von kleinen hostels bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-hotels. Viele hotels haben private Strände und Schwimmbäder. Sein Klima ist im winter sehr mild, mit Frühling und Herbst bietet ein ausgezeichnetes urlaubswetter. Juli und August könnten bis zu 42 Grad heiß sein. Die Gesundheit ist ausgezeichnet. Ahu Hetman Krankenhaus, hat viele erfahrene ärzte, die Englisch sprechen. Sie wollen ein privates Krankenhaus und einen Versicherungsnachweis. Zahnärzte sind modern und gut ausgestattet. Apotheken verkaufen die meisten Medikamente ohne Rezept über den Tresen und Apotheker hilft Ihnen gerne bei kleineren Beschwerden. STRAND Der lange schmale sand-und Kiesstrand ist mit Sonnenanbetern besetzt., Sie können auch verschiedene Wasseraktivitäten genießen, wenn Sie aktiver sind. Es gibt viele restuarants und bars entlang der Strände. SHOPPING Einkaufen in Marmaris ist ein Erlebnis für sich. Lederwaren, gold, Teppiche und Kleidung und ist sehr preiswert. Sonntag Freitag ist ein muss für Besucher, es gibt auch einen großen open-air-Markt wo die Preise sind billiger als der Basar! NACHTLEBEN Das Nachtleben in Marmaris ist sehr vielfältig und weltoffen. Jedes Rezept hat Hunderte von bars und Diskotheken. Die weltberühmte Bar Street besteht aus bars und Nachtclubs nacheinander. Was auch immer Ihr Musikgeschmack ist, Sie finden ihn hier bis 4 Uhr morgens. Marmaris О Мармарисе Древний и современный современный стильный и традиционный порт сочетает в себе взрывы всех видов парусного спорта в Мармарисе. Этот курортный отель Riviera style располагает набережной Палм-Фред и современной пристанью для яхт, а также оживленными пляжами и водными видами спорта. Это рай для шопоголиков с Гранд-Базаром старого города, и выбор ночной жизни бесконечен. Этот космополитический курорт был хорошо расположен в месте для богатых и известных, из-за пристани для яхт, которая является домом для частных яхт и рыбацких лодок. Большая часть центра города закрыта для движения и заполнена воскресеньями и базарами. Мармарис предлагает просторные номера от небольших хостелов до роскошных 5-звездочных отелей. Во многих отелях есть частные пляжи и бассейны. Климат очень мягкий зимой, весна и осень обеспечивают отличную праздничную атмосферу. Июль Август и август могут быть очень теплыми до 42 градусов по Цельсию. Здоровье отличное. Аху Гетман больница имеет очень опытных врачей, говорящих по-английски. Им понадобится частная больница и страховое доказательство. Стоматологи современные и хорошо оборудованы. Аптеки продают большинство лекарств на внебиржевом счетчике, и фармацевт будет рад помочь вам с незначительными недугами. ПЛЯЖ Длинный узкий песок и пляж гальки заняты поклонниками солнца., вы также можете наслаждаться различными водными видами деятельности, если вы можете наслаждаться более активным. На пляжах много ресторанов и баров. ТОРГОВЛЯ Шоппинг в Мармарисе-это собственный опыт. Кожаные изделия, золото, ковер и одежда и очень разумные цены. Пятница воскресенье является обязательным для посетителей, в пятницу также есть большой рынок под открытым небом где цены дешевле базара! НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Ночная жизнь в Мармарисе очень разнообразна и космополитична. Каждый рецепт имеет сотни баров и ночных клубов. Всемирно известный бар-стрит состоит из баров и ночных клубов один за другим. Независимо от вашего музыкального вкуса, вы можете найти его здесь до 4 утра. Мармарис عن مارماريس الميناءالقديمالحديثالقدمالمحدثالأنيق والتقليديجمع بين كل أنواع الإنفجارات البحرية في مارماريس. منتجع "ريفييرا" هذا به متنزه "بالم فريد" و "مارينا" حديثة بالإضافة إلى الشواطئ المزدحمة و رياضة المياه مع السوق الكبير للمدينة القديمة هو ملاذ للمتسوقين ، واختيار الحياة الليلية لا نهاية له. هذا المنتجع العالمي مستقر جيدا في موقع الأغنياء والمشاهير ، بسبب مارينا الذي هو موطن لتشغيل اليخوت الخاصة وقوارب الصيد. ومعظم مراكز المدينة مغلقة أمام حركة المرور ومليئة بالأحد وبازارات. مارماريس تقدم مساكن واسعة تتراوح بين بيوت صغيرة والفنادق الفاخرة 5 نجوم. ولدى العديد من الفنادق شواطئ خاصة وبرك سباحة. ومناخها معتدل جدا في الشتاء ، حيث يوفر الربيع والخريف طقسا ممتازا للعطلات. يوليو وأغسطس يمكن أن يكون حار مثل 42 درجة مئوية. الصحة ممتازة. مستشفى (آهو هيتمان) لديه العديد من الأطباء ذوي الخبرة الذين يتحدثون الإنجليزية سيريدون مستشفى خاص ودليل على التأمين أطباء الأسنان عصريون ومجهزون جيدا الصيدليات تبيع أكثر الأدوية على المنضدة بدون وصفة طبية والصيدلي سيكون سعيد لمساعدتك بالأمراض البسيطة. الشاطئ الرمال الطويلة الضيقة وشاطئ (شينغل)مشغولان بعبادة الشمس, يمكنك أيضا الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المائية إذا كنت تستمتع بكونك أكثر نشاطا. هناك الكثير من المسترجعات والحانات على طول الشواطئ. التسوق التسوق في مارماريس هو تجربة في حد ذاتها. السلع الجلدية والذهب والسجاد والملابس بأسعار معقولة جدا. يوم الأحد يوم الجمعة يجب أن يكون للزوار ، وهناك أيضا سوق كبيرة في الهواء الطلق حيث الأسعار أرخص من السوق! nightlife حياة الليل في مارماريس متنوعة جدا وعالمية. كل وصفة لها مئات الحانات والنوادي الليلية. the world-famous bar street consists of bars and nights one after the other. مهما كان ذوقك للموسيقى يمكنك أن تجده هنا حتى الرابعة صباحا marmaris
Özel Belgeli21-30 Arası 1.500m²
Toplam 3 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.
123

Menü