Turistik TesisSatılıkButik Otel

Toplam 4 kayıt bulundu.
Denize Sıfır Satılık Butik Otel Yacht Club 12000 M2 Arsa Üzerine Kurulu
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1030
SatılıkButik Otel
$ 10.000.000
ARSA, ARAZİ,TARLA,BAHÇE,BAĞ ALIRKEN DİKKAT Öncelikle satın alacağınız arsanın imar durumuna dikkat etmeniz gerekiyor.İmar planının güncelliği, üst ölçekli planlarla uyumlu olması, amacınıza uygun imar planına sahip olması imar planına konan şartlar ve kısıtlamalarilk dikkat etmeniz gerekenler olarak öne çıkıyor.Eğer halihazırda imar planı olan bir yerden satın alma gerçekleştirecekseniz işiniz nispeten kolay ve risksiz. Gerekli planları inceleyerek parsel almak işinize gelebilir. Ancak imar planı olmayan bir arazi satın alacaksanız işler biraz karmaşık. Öncelikle, arazinin kadastral yola cephesi olması zorunluluğu var, eğer cephesi yoksa yapılaşmaya uygun olmuyor. Kadastral yoldan cephe almak için uygulanacak yöntem ise şöyle: Yola cephesi olan bir başka parsel ile önce birleştirme, sonra 5000 metrekare büyüklük ve mevcut kadastral yola 25 metre cephe şartını sağlayacak şekilde ayırma yapmak gerekmektedir. Kadastral yola cephesi olan araziler için ise 5000 metrekareyi aşan yerlerde en fazla 250 metrekare, 5000 metrekarenin altında olan yerlerde ise %5 yapılaşma sınırı bulunmaktadır.” Şeklinde cevap verdi. “Köy merkezlerine yakın yerlere arazi alırken spekülasyonların etkisi altında kalmamaya dikkat edin.Yapılaşmaya açılacak diye yüksek fiyatlara satılan tarlaların yapılaşmaya kapalı alanlarda, sit alanlarında ya da su havzalarında olma riski her zaman mevcut. Büyükşehirler için plan onaylama yetkisi, büyükşehir belediyesindedir. Belediyeden imar planı geçmemiş araziler için spekülasyonlar sizi yanıltmasın. Köyde sürekli oturanlar için sadece muhtardan izin almak yeterli olduğundan, köyler mahalle olsa bile yapılar iskan belgesi ve inşaat ruhsatına sahip olmayabilir.” şeklinde bilgilendirdi. 1- Satın alınacak arsanın mutlaka tapu ve çap fotokopisini alın. Belediye imar müdürlüğü harita servisinden arsanın çapını ve imar durumunu alın. Çap belgesinin yeni tarihli olmasına dikkat edin. 2- Tapunun bir kişiye mi ait olduğunu yoksa hisseli mi olduğunu ilgili tapu ve sicil müdürlüğünden araştırın. Hisseli tapular da diğer hisseler ile ilgili bir kısıntılı durum olup olmadığını tapu sicilinden araştırın. 3- Tapu kaydında herhangi bir kısıtlama ve satışına engel bir durum olup olmadığını araştırın. Kısıtlama arsanın alım satımını veya irtifak hakları kullanımını engelleyebilir. 4-Arsanın bulunduğu belediye imar müdürlüğünde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar uygulama planlarında hangi özelliklere (konut arsası, ticari, sanayi arsası, tarla vs.) sahip olduğunu araştırın. 5- İnşaat alanının ne kadar olacağı, emsal (taban alanı kullanım miktarı)ve Hmax(maksimum inşa edilebilecek bina yüksekliği) gibi verileri kontrol edin. İnşaat yoğunluğu fazla olan arsalar daha değerlidir. 6- İnşaat ruhsat tarihinin yeni olup olmadığını ve ruhsatın geçerliliğini Belediye imar müdürlüğü ruhsat servisinden araştırın. 7- Gecekondu bölgelerinde alacağınız arsaları işgalden nasıl koruyacağınızın planını yapın. 8- Arsanın bulunduğu civarda planlanan büyük yatırımları (metro, raylı sistem, yeni arter, yol, hastane gibi,) araştırın. Gelecekte yaşam yoğunluğunun artması beklenen bölgelerdeki arsa yatırımları gelecek vaat eder. 9- Geometrik olarak kare arsaları tercih edin. Ama arsa dikdörtgen ise bunun kalın bir dikdörtgen olması inşaat yapmayı kolaylaştırır. Yamuk ve yuvarlak arsalardan uzak durun. 10- Zemin kodlarına dikkat edin. İstanbul’da özellikle kodun altındaki bodrum katları emsale dâhil edilmez. Bu durumda inşaat yoğunluğu 2,5 olsa bile bodrumlar sayesinde %1‘lik daha inşaat alanı kazanılmış olur. 11- Arazilerin jeolojik yapısına dikkat edilmelidir. Toprağı kayan arazilerin yatırım ürünü olması zordur. PLOT,LAND,FIELD, GARDEN, VINEYARD WHILE RECEIVING ATTENTION First of all, you need to pay attention to the development status of the land you will buy.The timeliness of the zoning plan, the fact that it is compatible with the upper-scale plans, and that it has a zoning plan that is appropriate for your purpose, the terms and restrictions set out in the zoning plan stand out as the first things to be considered.If you're going to make a purchase from a location that already has a zoning plan, your business is relatively easy and risk-free. It may be up to you to get a parcel by examining the necessary plans. But things are a bit complicated if you're going to buy land that doesn't have a zoning plan. First of all, the land has to be the front of cadastral road, if there is not a front is not suitable for construction. The method to take the frontage from Cadastral road is as follows: first merge with another parcel with the front of the road, then 5000 square meters in size and 25 meters to the current Cadastral road to provide the condition of the frontage must be separated. For lands with a cadastral road front, there is a maximum construction limit of 250 square meters in places exceeding 5000 square meters and 5% in places below 5000 square meters.” That responded. He said: “Be careful not to be under the influence of speculation when buying land near village centres.There is always the risk that the fields sold at high prices will be opened for construction in closed areas, sites or watersheds. The authority to approve the plan for the major cities is in the Metropolitan Municipality. Don't be fooled by speculation about land that hasn't passed a municipal development plan. Since it is sufficient for the residents of the village to obtain permission from the headman only, even if the villages are neighbourhoods, the buildings may not have a residence permit and construction permit.” in the form of informed. 1-purchase of the land must be photocopy of the title deed and diameter. Get the diameter and zoning status of the land from the municipal zoning Directorate map service. Make sure that the diameter document is newly dated. 2-investigate whether the deed belongs to a person or is a shareholder from the relevant land registry office. If there is a distressed situation with the other shares in the deed registry investigate. 3-investigate whether there are any restrictions and obstacles to the sale of the Land Registry. The restriction may prevent the purchase or use of easement rights. 4-which properties (residential land, commercial, industrial land, field, etc.) in 1/1000 and 1/5000 scale zoning application plans in the municipal zoning Directorate where the land is located) investigate what you have. 5-Check data such as how much of the construction site will be, precedent (amount of floor space usage)and Hmax(maximum building height that can be built). Construction density is more valuable than land. 6-investigate whether the construction license date is new and the validity of the license from the municipal zoning Directorate License Service. 7-plan how to protect the land in the slum areas from invasion. 8-investigate the major investments (such as metro, Rail, new arteries, roads, hospitals, etc.) that are planned in the vicinity of the land. Land investments in areas where the density of life is expected to increase in the future are promising. 9 - prefer geometrically square plots. But if the plot is rectangular, it makes it easier to construct a thick rectangle. Stay away from trapezoidal and round plots. 10-beware of ground codes. In Istanbul, basement floors under the code in particular are not included in the emsale. In this case, even if the construction density is 2.5, 1% more construction area will be acquired thanks to basements. 11-the geological structure of the land should be considered. Land floating land is difficult to be an investment product. УЧАСТОК, ЗЕМЛЯ, ПОЛЕ, САД, ВИНОГРАДНИК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВНИМАНИЯ Прежде всего, вам нужно обратить внимание на статус развития Земли, которую вы купите.Своевременность плана зонирования, тот факт, что он совместим с планами верхнего уровня, и что он имеет план зонирования, который подходит для вашей цели, условия и ограничения, изложенные в плане зонирования, выделяются в качестве первых вещей, которые следует учитывать.Если вы собираетесь совершить покупку в месте, где уже есть план зонирования, ваш бизнес относительно прост и безрискованен. Это может быть до вас, чтобы получить посылку, изучив необходимые планы. Но все немного сложно, если вы собираетесь купить землю, которая не имеет плана зонирования. Прежде всего, земля должна быть фасадом кадастровой дороги, если нет фасада, не пригодного для строительства. Метод для того чтобы принять фасад от кадастровой дороги следующим образом: сперва слейте с другим участком с фронтом дороги, тогда 5000 квадратных метров в размере и 25 метров к настоящей кадастровой дороге для того чтобы обеспечить условие фасада необходимо отделить. Для земель с кадастровым дорожным фронтом существует максимальный предел строительства 250 квадратных метров в местах, превышающих 5000 квадратных метров, и 5% в местах ниже 5000 квадратных метров.- Вот и ответили. Он сказал: "Будьте осторожны, чтобы не быть под влиянием спекуляции при покупке земли вблизи деревенских центров.Всегда существует риск того, что поля, проданные по высоким ценам, будут открыты для строительства на закрытых площадках, участках или водоразделах. Полномочия по утверждению плана для крупных городов находятся в столичном муниципалитете. Не обманывайте себя спекуляциями о земле, которая не прошла муниципальный план развития. Поскольку для жителей деревни достаточно получить разрешение только от старосты, даже если деревни являются районами, здания могут не иметь вида на жительство и разрешения на строительство."в форме информированного. 1-покупка земли должна быть ксерокопия документа о праве собственности и диаметра. Получить информацию о диаметре и статусе зонирования земельного участка можно в картографической службе Дирекции муниципального зонирования. Убедитесь, что документ диаметра имеет новую дату. 2-выясните, принадлежит ли документ лицу или является акционером из соответствующего земельного кадастра. Если есть проблемная ситуация с другими акциями в реестре актов расследования. 3-Выясните, существуют ли какие-либо ограничения и препятствия для продажи земельного кадастра. Ограничение может препятствовать приобретению или использованию сервитутных прав. 4-Какие свойства (жилая земля, коммерческая, промышленная земля, поле и т. д.) в планах применения зонирования масштаба 1/1000 и 1/5000 в муниципальном управлении зонирования, где находится Земля) исследуйте, что у вас есть. 5-проверьте данные, такие как сколько строительной площадки будет, прецедент (количество использования площади пола)и Hmax(максимальная высота здания, которое может быть построено). Плотность застройки более ценна, чем Земля. 6-Проверьте, является ли дата получения лицензии на строительство новой и срок действия лицензии от службы лицензирования управления муниципального зонирования. 7-план, как защитить Землю в трущобах от вторжения. 8-исследуйте основные инвестиции (такие как метро, железная дорога, новые артерии, дороги, больницы и т. д.), которые планируются в непосредственной близости от Земли. Инвестиции в землю в районах, где плотность жизни, как ожидается, увеличится в будущем, являются перспективными. 9-предпочитайте геометрически квадратные участки. Но если участок прямоугольный, то легче построить толстый прямоугольник. Держитесь подальше от трапециевидных и круглых участков. 10-остерегайтесь наземных кодов. В Стамбуле подвальные этажи в соответствии с Кодексом, в частности, не включены в emsale. В этом случае, даже если плотность строительства составляет 2,5, то благодаря подвалам будет приобретено на 1% больше площади строительства. 11-необходимо учитывать геологическое строение Земли. Земля плавающая земля трудно быть инвестиционным продуктом. قطعة أرض ، حقل ، حديقة ، مزرعة عنب أولا وقبل كل شيء ، عليك أن تولي اهتماما لحالة تطوير الأرض التي ستشتريها.توقيت خطة التقسيم ، حقيقة أنه متوافق مع الجزء العلوي من نطاق خطط أن لديها خطة التقسيم الذي يتناسب مع الغرض الخاص بك ، الشروط والقيود المنصوص عليها في خطة تقسيم تبرز بوصفها أول الأشياء التي ينبغي النظر فيها.إذا كنت ستقوم بعملية شراء من موقع لديه بالفعل خطة تقسيم المناطق ، عملك سهل نسبيا وخال من المخاطر. قد يكون الأمر متروك لكم للحصول على طرد من خلال فحص الخطط اللازمة. لكن الأمور معقدة قليلا إن كنت ستشتري أرضا لا تملك خطة تقسيم أولا وقبل كل شيء ، يجب أن تكون الأرض مقدمة الطريق المساحي ، إذا لم تكن هناك جبهة غير مناسبة للبناء. طريقة لاتخاذ frontage من المساحية الطريق على النحو التالي: أولا دمج مع آخر الجزء الأمامي من الطريق ، ثم 5000 متر مربع في الحجم 25 مترا الحالي المساحية الطريق لتوفير حالة من الواجهة يجب أن تكون مفصولة. وفيما يتعلق بالأراضي ذات واجهة الطريق المساحي ، هناك حد أقصى للتشييد يبلغ 250 مترا مربعا في أماكن تتجاوز 000 5 متر مربع و5 في المائة في أماكن تقل عن 000 5 متر مربع."التي أجابت. وقال: "كن حذرا من أن تكون تحت تأثير المضاربة عند شراء الأراضي بالقرب من مراكز القرى.وهناك دائما خطر فتح الحقول التي تباع بأسعار مرتفعة للتشييد في مناطق أو مواقع أو مستجمعات مياه مغلقة. وتقع سلطة الموافقة على خطة المدن الكبرى في بلدية العاصمة. لا تنخدع بالمضاربة حول الأرض التي لم تمرر خطة تطوير البلدية. لأنه يكفي سكان القرية إلى الحصول على إذن من الزعيم فقط, حتى لو كانت القرى والأحياء المباني قد لا يكون تصريح الإقامة و رخصة البناء. في شكل معلومات 1-يجب أن يكون شراء الأرض نسخة من سند الملكية والقطر. الحصول على القطر وحالة تقسيم الأراضي من دائرة رسم الخرائط التابعة لمديرية المناطق البلدية. تأكد من أن وثيقة القطر مؤرخة حديثا. 2-التحقيق فيما إذا كان السند يخص شخصا أو مساهما في مكتب تسجيل الأراضي المعني. إذا كان هناك حالة مزرية مع الأسهم الأخرى في سجل السندات تحقق. 3-التحقيق فيما إذا كانت هناك أية قيود أو عقبات تحول دون بيع سجل الأراضي. وقد يحول هذا التقييد دون شراء حقوق الارتفاق أو استخدامها. 4 - الممتلكات (الأراضي السكنية ، والأراضي التجارية ، والأراضي الصناعية ، والميدان ، وما إلى ذلك)) في 1/1000 و 1/5000 نطاق التقسيم تطبيق خطط البلدية تقسيم المديرية حيث تقع الأرض) التحقيق ما لديك. 5-التحقق من بيانات مثل مقدار موقع البناء ، والسابقة (كمية استخدام الحيز الأرضي) و hmax(الحد الأقصى لارتفاع المبنى الذي يمكن بناؤه). كثافة البناء أكثر قيمة من الأرض 6-التحقيق فيما إذا كان تاريخ ترخيص البناء جديدا وصلاحية الترخيص من دائرة ترخيص إدارة المناطق البلدية. 7-التخطيط لكيفية حماية الأراضي في المناطق الفقيرة من الغزو. 8-التحقيق في استثمارات كبيرة (مثل المترو والسكك الحديدية الجديدة الشرايين, الطرق, المستشفيات, الخ.) التي تخطط في محيط الأرض. والاستثمارات في الأراضي في المناطق التي يتوقع أن تزداد فيها كثافة الحياة في المستقبل تبشر بالخير. 9-تفضل الأراضي المربعة هندسيا. ولكن إذا كانت الحبكة مستطيلة ، فإنه يجعل من الأسهل لبناء مستطيل سميك. إبق بعيدا عن trapezoidal ومؤامرات دائرية. إحذر من الرموز الأرضية في إسطنبول ، أرضيات الطابق السفلي تحت الرمز بشكل خاص غير مدرجة في emsale. في هذه الحالة ، حتى لو كانت كثافة البناء 2.5 ، 1 ٪ أكثر مساحة البناء سيتم اكتسابها بفضل الأقبية. 11-ينبغي النظر في الهيكل الجيولوجي للأرض. ومن الصعب أن تكون الأراضي العائمة منتجا استثماريا.
8 12.000m²
Marmaris,Den 20 Km Uzaklıkta Denize Sıfır Satılık Butik Otel 20 Oda
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1040
SatılıkButik Otel
$ 6.000.000
MARMARIS'DE SATILIK EMLAK Güzel Marmaris, Dalaman Uluslararası Havalimanı'na yaklaşık 100 km uzaklıkta, yaklaşık 1 saat 20 dakika süren, geniş açık yeşil manzaraların harika manzarasına sahip olan dik yamaçlı bir dağ yolunun altındaki Muğla ilinin tatil beldesi. tatilin ilk bakışını ve Akdeniz'in soluk soluğunu nereden buluyorsunuz ki nefesinizi alacak. Eski bir balıkçı köyü olan bugün büyük bir liman kenti olan devasa bir doğal liman ve yat marinası ve çok popüler bir sahil bölgesi olan Canlı bir atmosfer ve muhteşem Türkiye'nin güney kıyısındaki birçok kıyı bölgesi gibi iklimi var. Yörenin tam karşısında, İçmeler, Turunç ve Selimye gibi birkaç daha sakin tatil beldesi ile dolaşırken, birçok canlı bar ve gece kulübü, birkaç su parkı, bir kumsalla dolu uzun kumlu kumsalları ile her yaşa uygun bir şeyler sunuyor. Marmaris'teki kalıcı sakinlerin çoğu, plajlara yakın olan modern dairelerden, tatil merkezinin gürültüsünden uzaklaşıp, övünmek için şanslı olan Marmaris'in doğal yeşil yamacıyla çevrili geniş lüks villalara evlerini satın almışlardır. alan ve açık mavi Akdeniz manzaralı muhteşem manzarası. İklim Marmaris'teki hava, tam günışığı ve yüksek sezon boyunca yüksek sıcaklıklarda olduğu, bazı günlerde neredeyse 50 dereceye ulaşabildiği halde bazıları çok sıcak olsa da, ziyaretçilerin çoğu erken ya da geç bölümlerde ziyaret etmeyi tercih ederler. Güneş'ten gelen ısı çok daha rahat işlemek için. Marmaris'teki kışlar çok hafif olmasına rağmen, Marmaris dağların eteklerinde oturduğu için bazı bölgeler su basmaya eğilimli olduğunda, bazen ufak keskin yağmurlu ve şiddetli yağışlarla muazzam miktarda yağmur yağıyor. Sahiller Marmaris'teki plajlar, biraz daha az kalabalık olmasına rağmen, biraz genişlemesine rağmen çok geniş olmadıkları için yaz yüksekliğinde oldukça kalabalıklaşabilir ve çoğu Banana sürmek, ringo, jet ile geniş bir su sporları sunacak kayak, su kayağı ve çok daha fazlasına sahip olmakla birlikte yakınlardaki İçmeler plajına çıkarsanız hafifçe eğimli kumları ve sığ suyu ile daha geniş ve daha az kalabalık bir plaj bulacaksınız. Marmaris fırsatları Marmaris, kaç yaşında ve genç olursanız olun, her yaş için mükemmel süratli ve süratli su parkları, mükemmel alışveriş olanakları, derin deniz dalışı, dinlendirici günlük turlarla tenha koylarda durup keyif alarak denizin tadını çıkarmaya hazır yol boyunca güzel barbekü öğle yemeği, günbatımı tekne turları da dağların arkasında setleri önce düşen güneşi kovalayan tekneler ile amazing. Eğer biraz daha maceracı iseniz, off-road cip safarileri, dağlarla at binme turları veya Dalaman Nehri boyunca rafting beyaz su ile baş edebilirsiniz ve daha kültürel fikirli olabilmeniz için bir Marmaris köyü turu rezervasyonu yapabilir ve geleneksel Türk köy yaşamı ve Marmaris bölgesinin ve güzel çevresinin çok daha fazlasını görmek, sadece şehrin tur acentelerinin dükkanlarından birine girip tüm etkinlikleri ve turları görmek için bir haftadan daha uzun bir süre gerekebilir! Marmaris'te mülk satın alınabilecek yerler Marmaris'te mülk satın almayı seçerken, satın alma nedeninize bağlıdır, Marmaris'teki yatırım mülklerini seçerken, ziyaretçilerinizin kasaba merkez bölgelerine yönlendirmesi tavsiye edilir; çünkü ziyaretçiler, ziyaretçilerin çoğu tatil konaklama yerlerini aradıkları için kolayca ulaşabilirler. plajlar ve kasabalar gece hayatı ve aktivite. Bölgeyi iyi bilen düzenli ziyaretçilerin merkezden biraz daha uzakta bir tatil evi satın almayı seçebilecekleri, daha sessiz ve daha rahat Amutalan bölgesinde plajlardan geri döndükleri söylenebilir; ancak bu alanlar halen sakinleri için Armutalan Ayrıca, gurbetçilerin birçoğu ile popülerdir ve oldukça büyük bir yerleşim alanıdır. Marmaris'e hareket etmeyi seçenler, Armutalan gibi olanaklardan dolayı daha sessiz alanlar seçiyorlar ve çoğu zaman kış için birkaç yer kapanmasına rağmen, çoğu zaman tüm yıl boyunca faal olan merkeze yakın konumdalar. Marmaris eteklerinde meşgul tatil bölgelerinden uzakta yaşamak ve Bozburun, İçmeler, Selimiye ve Hisarönü gibi köylerde daha eski yaşam tarzlarının tadını çıkarmak için bazıları aynı ismin canlı tatil beldesi ile karıştırılmamalıdırlar. yakınlardaki Fethiye bölgesinde), bu bölgelerden bazıları kapalı sezon aylarında oldukça terkedilebilir, bu nedenle Marmaris bölgesinden dolaşmak için bir araba önerilir. Marmaris'te mülk için gerekli bütçe İstediğiniz mülkiyet ve yaşam biçimine bağlı olarak seçilen alana ve alana bağlı olacaktır; ancak satış için merkezi Marmaris mülklerinin genellikle yatırımcıların arayan veya yüksek kira getirileri ile arandığından, premium fiyat etiketleri ile birlikte bulacağını göreceksiniz. Deniz manzaralı Lüks Marmaris mülkleri bir çok bölgede yüksek fiyatlarla gösterilecek, mütevazi bütçelerde olanlar için Amutalan alanını araştırmak en iyisidir, çünkü Marmaris değeri ile ünlü olmasa da fiyatlar biraz daha düşük olacaktır para için gayrimenkul.  
16-20 Arası 6.000m²
Marmaris,Den 40 Km Uzaklıkta Denize Sıfır Satılık 30 Oda Butik Otel
YATIRIMA UYGUN
Emlak No: 1041
SatılıkButik Otel
$ 10.000.000
About Marmaris Ancient and modern modern day chic and traditional port combines all kinds of sailing bursts in Marmaris. This Riviera style Resort has palm Fred Promenade and a modern Marina, as well as busy beaches and water sports. With the Grand Bazaar of the Old City is a haven for shopaholics, and the choice of nightlife is endless. This Cosmopolitan resort is well established in the location for the rich and famous, due to the Marina which is home to running private yachts and fishing boats. Much of the city centre is closed to traffic and is full of Sunday and bazaars. Marmaris offers spacious accommodation ranging from small hostels to luxury 5-star hotels. Many hotels have private beaches and swimming pools. Its climate is very mild in winter, with spring and autumn providing an excellent holiday weather. July and August could be as hot as 42 degrees Celsius. The health is excellent. Ahu Hetman Hospital has many experienced doctors who speak English. They'll want a private hospital and proof of insurance. Dentists are modern and well equipped. Pharmacies sell the most drugs over the counter without a prescription and pharmacist will be happy to help you with minor ailments. BEACH The long narrow sand and shingle beach are busy with sun worshippers., you can also enjoy various water activities if you enjoy being more active. There are lots of restuarants and bars along the beaches. SHOPPING Shopping in Marmaris is an experience in its own right. Leather goods, gold, carpets and clothing and is very reasonably priced. Sunday Friday is a must for visitors, there's also a large open-air market where prices are cheaper than the bazaar! NIGHTLIFE The nightlife in Marmaris is very varied and cosmopolitan. Each recipe has hundreds of bars and nightclubs. The world-famous Bar Street consists of bars and nightclubs one after the other. Whatever your taste for music, you can find it here until 4 a.m. Marmaris Über Marmaris Alte und moderne moderne chic und traditionelle Hafen kombiniert alle Arten von Segeln platzt in Marmaris. Dieses Resort im Riviera-Stil verfügt über palm Fred Promenade und einen modernen Yachthafen sowie geschäftige Strände und Wassersport. Mit dem großen Basar der Altstadt ist eine Oase für shopaholics, und die Wahl des Nachtlebens ist endlos. Dieses Kosmopolitische resort ist gut in der Lage für die reichen und berühmten etabliert, aufgrund der Marina, die Heimat von privaten Yachten und Fischerbooten ist. Ein Großteil der Innenstadt ist für den Verkehr gesperrt und ist voll von Sonntag und Basaren. Marmaris bietet geräumige Unterkünfte von kleinen hostels bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-hotels. Viele hotels haben private Strände und Schwimmbäder. Sein Klima ist im winter sehr mild, mit Frühling und Herbst bietet ein ausgezeichnetes urlaubswetter. Juli und August könnten bis zu 42 Grad heiß sein. Die Gesundheit ist ausgezeichnet. Ahu Hetman Krankenhaus, hat viele erfahrene ärzte, die Englisch sprechen. Sie wollen ein privates Krankenhaus und einen Versicherungsnachweis. Zahnärzte sind modern und gut ausgestattet. Apotheken verkaufen die meisten Medikamente ohne Rezept über den Tresen und Apotheker hilft Ihnen gerne bei kleineren Beschwerden. STRAND Der lange schmale sand-und Kiesstrand ist mit Sonnenanbetern besetzt., Sie können auch verschiedene Wasseraktivitäten genießen, wenn Sie aktiver sind. Es gibt viele restuarants und bars entlang der Strände. SHOPPING Einkaufen in Marmaris ist ein Erlebnis für sich. Lederwaren, gold, Teppiche und Kleidung und ist sehr preiswert. Sonntag Freitag ist ein muss für Besucher, es gibt auch einen großen open-air-Markt wo die Preise sind billiger als der Basar! NACHTLEBEN Das Nachtleben in Marmaris ist sehr vielfältig und weltoffen. Jedes Rezept hat Hunderte von bars und Diskotheken. Die weltberühmte Bar Street besteht aus bars und Nachtclubs nacheinander. Was auch immer Ihr Musikgeschmack ist, Sie finden ihn hier bis 4 Uhr morgens. Marmaris О Мармарисе Древний и современный современный стильный и традиционный порт сочетает в себе взрывы всех видов парусного спорта в Мармарисе. Этот курортный отель Riviera style располагает набережной Палм-Фред и современной пристанью для яхт, а также оживленными пляжами и водными видами спорта. Это рай для шопоголиков с Гранд-Базаром старого города, и выбор ночной жизни бесконечен. Этот космополитический курорт был хорошо расположен в месте для богатых и известных, из-за пристани для яхт, которая является домом для частных яхт и рыбацких лодок. Большая часть центра города закрыта для движения и заполнена воскресеньями и базарами. Мармарис предлагает просторные номера от небольших хостелов до роскошных 5-звездочных отелей. Во многих отелях есть частные пляжи и бассейны. Климат очень мягкий зимой, весна и осень обеспечивают отличную праздничную атмосферу. Июль Август и август могут быть очень теплыми до 42 градусов по Цельсию. Здоровье отличное. Аху Гетман больница имеет очень опытных врачей, говорящих по-английски. Им понадобится частная больница и страховое доказательство. Стоматологи современные и хорошо оборудованы. Аптеки продают большинство лекарств на внебиржевом счетчике, и фармацевт будет рад помочь вам с незначительными недугами. ПЛЯЖ Длинный узкий песок и пляж гальки заняты поклонниками солнца., вы также можете наслаждаться различными водными видами деятельности, если вы можете наслаждаться более активным. На пляжах много ресторанов и баров. ТОРГОВЛЯ Шоппинг в Мармарисе-это собственный опыт. Кожаные изделия, золото, ковер и одежда и очень разумные цены. Пятница воскресенье является обязательным для посетителей, в пятницу также есть большой рынок под открытым небом где цены дешевле базара! НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Ночная жизнь в Мармарисе очень разнообразна и космополитична. Каждый рецепт имеет сотни баров и ночных клубов. Всемирно известный бар-стрит состоит из баров и ночных клубов один за другим. Независимо от вашего музыкального вкуса, вы можете найти его здесь до 4 утра. Мармарис عن مارماريس الميناءالقديمالحديثالقدمالمحدثالأنيق والتقليديجمع بين كل أنواع الإنفجارات البحرية في مارماريس. منتجع "ريفييرا" هذا به متنزه "بالم فريد" و "مارينا" حديثة بالإضافة إلى الشواطئ المزدحمة و رياضة المياه مع السوق الكبير للمدينة القديمة هو ملاذ للمتسوقين ، واختيار الحياة الليلية لا نهاية له. هذا المنتجع العالمي مستقر جيدا في موقع الأغنياء والمشاهير ، بسبب مارينا الذي هو موطن لتشغيل اليخوت الخاصة وقوارب الصيد. ومعظم مراكز المدينة مغلقة أمام حركة المرور ومليئة بالأحد وبازارات. مارماريس تقدم مساكن واسعة تتراوح بين بيوت صغيرة والفنادق الفاخرة 5 نجوم. ولدى العديد من الفنادق شواطئ خاصة وبرك سباحة. ومناخها معتدل جدا في الشتاء ، حيث يوفر الربيع والخريف طقسا ممتازا للعطلات. يوليو وأغسطس يمكن أن يكون حار مثل 42 درجة مئوية. الصحة ممتازة. مستشفى (آهو هيتمان) لديه العديد من الأطباء ذوي الخبرة الذين يتحدثون الإنجليزية سيريدون مستشفى خاص ودليل على التأمين أطباء الأسنان عصريون ومجهزون جيدا الصيدليات تبيع أكثر الأدوية على المنضدة بدون وصفة طبية والصيدلي سيكون سعيد لمساعدتك بالأمراض البسيطة. الشاطئ الرمال الطويلة الضيقة وشاطئ (شينغل)مشغولان بعبادة الشمس, يمكنك أيضا الاستمتاع بالعديد من الأنشطة المائية إذا كنت تستمتع بكونك أكثر نشاطا. هناك الكثير من المسترجعات والحانات على طول الشواطئ. التسوق التسوق في مارماريس هو تجربة في حد ذاتها. السلع الجلدية والذهب والسجاد والملابس بأسعار معقولة جدا. يوم الأحد يوم الجمعة يجب أن يكون للزوار ، وهناك أيضا سوق كبيرة في الهواء الطلق حيث الأسعار أرخص من السوق! nightlife حياة الليل في مارماريس متنوعة جدا وعالمية. كل وصفة لها مئات الحانات والنوادي الليلية. the world-famous bar street consists of bars and nights one after the other. مهما كان ذوقك للموسيقى يمكنك أن تجده هنا حتى الرابعة صباحا marmaris
Özel Belgeli21-30 Arası 1.500m²
Marmaris,Den 40 Km Uzaklıkta Denize Sıfır Satılık Butik Otel İskelesi Mevcut
ÖNE ÇIKAN
Emlak No: 1042
SatılıkButik Otel
$ 8.000.000
Oturma İzni Türkiye'yi seviyorum ve onu evinizde yapmak ister misiniz? Öyleyse bir Oturma İzni için başvurmanız gerekecek. Bunlar Türkiye Evleri için en iyi ipuçları ve ikamet izni başvuru prosedürünün kılavuzu olup, Türkiye genelindeki yerel ofisler başvuru sürecinde size yardımcı olabilir. Türk Ruhsatı İzni Hangi izin? Uzun Vade İkamet İzni, yurtdışında 12 aylık bir süre zarfında 120 günden fazla olmayan bir oturma izninde sekiz yıllık süreleri olan herkes için uygundur. Kısa Süreli İzinler, en fazla iki yıl geçerlidir ve pasaport, artı 60 gün için uygulanan izin süresi boyunca geçerli olmalıdır. (12 ay içinde Türkiye'den 120 gün iptal kararı kaldırıldı) Aile İkamet İzni üç yıla kadar olan maksimum süre için geçerlidir ve bir aile ikamet izine dahil edilecek (18 yaşın altındaki) çocuk miktarında herhangi bir sınır yoktur ve tüm pasaportlar uygulanan izin süresince geçerli olmalıdır Artı 60 gün boyunca. (Herhangi bir 12 ay içinde 180 gün Türkiye dışında kalan karar kaldırıldı) Öğrenci Yurttaşı İzni, 12 aya kadar kullanılabilir ve yalnızca ebeveyn veya yasal vasinin verdiği bir izin belgesi ile verilir. Ikamet izni kartı Uzatabilir miyim? Öncelikle hangi tür uzantıların uygulanabileceğini öğrenmek için https://e-ikamet.goc.gov.tr web sitesini ziyaret edin . "Uzatma Başvurusu" seçeneğini kullanabilirsiniz ve bulunduğunuz bölgede bulunuyorsanız, gerekli başvuru formlarını postalamanızı veya yerel İkame ofisinizi ziyaret etmeniz yeterlidir. Hangi belgelere ihtiyacım var? Mevcut, geçerli bir turist veya ikamet vizesi / izni. Pasaportunuz, belirtilen süre boyunca artı 60 gün süreyle geçerli başvuru süresince geçerlidir; en son giriş vizesi sayfasının rengindeki fotokopiler ve ana pasaport ayrıntıları sayfası. Biyometrik boyutlandırma ile uyumlu, pasaport boyutunda en az 6 fotoğraf (daha fazlasını elde etmek için en iyisi). 65 yaş altı her başvuran için zorunlu sağlık sigortası. Türkiye'deki adres kanıtı, yerel yönetiminiz Nufus bürosundan edinilebilir. Bir Aile İzni başvurusunda bulunuyorsanız, 65 yaşın altındaki tüm aile bireylerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası için başvuran izin için yeterli ve sürdürülebilir kaynaklar gösterecek bir evlilik lisansı veya belgesi gerekecektir. İşlem nedir? E-Ikamet web sitesini ziyaret edin ve https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresine gidin ve çevrimiçi başvuru formunu doldurun. Öncelikle, mevcut tüm izinleri veya diğer tüm durumlarda "İlk Uygulama" nı yeniliyorsanız Uzantı Uygulaması sekmesini seçin. En yakın DGMM ofisi ile randevu alın ve ihtiyaç duyduğunuz izin türünü seçin. Kırmızı vurgulanan alanlar doldurulmalı, ancak siyah alanlar da uygulamayı hızlandırmaya yardımcı olacaktır. İşlemi tamamladıktan sonra, başvurunuzu onaylayan bir ekran gösterilecek ve güvenli bir şekilde tutulması gereken bir başvuru referans numarası verilecektir. '' Oturma İzni Başvuru Belgesi '' bağlantısını tıklayın ve sizinle birlikte DGMM ofisinde randevu alabilmek için yazdırın. Başvuru ücretleri, GOC / DGMM Ofislerinde veya HALKBANK'ın bir kolunda veya yerel Vergi Dairesine (Vergi Dairesi) ödenebilir. Ödemenizin '' Ikamet kartı '' (veya Ikamet vergi) ödemesine kabul edilip edilmediğinden emin olmak için ödeme yaparken vergi numaranıza ve vergi referans numarasına (9069) ihtiyacınız olacak. Ikamet izni cüzdan En iyi ipuçları İngiliz vatandaşlığı İngiltere altında listelenmiştir. Granting Country, ülkenizdir. Hibe Belgesi, pasaport veren hükümetin bölümünün adıdır. Örneğin HM Passport Office UK. Yüklediğiniz fotoğraf standart bir pasaport fotoğrafı ve Biyometrik profile uymalıdır. Başvurunuzu teyit eden sayfayı yazdırın. Yalnızca bir rehber olduğuna lütfen dikkat edin, en son başvuru işlemi ve güncel bilgiler için lütfen https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresini ziyaret edin. تصريح الإقامة أنا أحب الديك الرومي و هل تريد أن تجعله منزلك ؟ إذا عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة هذه هي النصائح العليا لمنازل تركيا ودليل إجراءات طلب تصريح الإقامة ، والمكاتب المحلية في جميع أنحاء تركيا يمكن أن تساعدك في عملية تقديم الطلبات. الترخيص التركي أي إذن؟ ويحق الحصول على تصاريح الإقامة الطويلة الأجل لأي شخص يحصل على تصاريح إقامة لمدة ثماني سنوات لا تتجاوز 120 يوما خلال فترة 12 شهرا في الخارج. وتطبق التصاريح القصيرة الأجل لمدة أقصاها سنتان ويجب أن تقدم طلبا للحصول على جواز السفر ، بالإضافة إلى فترة الإجازة المطبقة لمدة 60 يوما. (12 شهرا في تركيا) الأسرة تصريح الإقامة ينطبق لمدة أقصاها ثلاث سنوات و لا يوجد حد على كمية من الأطفال (تحت سن 18) ليتم تضمينها في عائلة تصريح الإقامة وجميع جوازات السفر يجب أن يكون ساري المفعول طوال مدة الترخيص التطبيقية بالإضافة إلى 60 يوما. (أزيل أي 12 شهرا في 180 يوما من قرار تركيا)) ويمكن استخدام تصريح طالب الجنسية لمدة تصل إلى 12 شهرا ولا يصدر إلا بترخيص يصدره الوالد أو الوصي القانوني. بطاقة تصريح الإقامة هل يمكنني تمريرها؟ أولا لمعرفة أي أنواع التمديدات يمكن تطبيقها https://e-ikamet.goc.gov.tr زور الموقع يمكنك استخدام خيار "تطبيق التمديد" وإذا كنت في منطقتك ، مجرد إرسال استمارات الطلب المطلوبة أو زيارة مكتبك المحلي البديل. ما هي الوثائق التي أحتاجها؟ a current, visa / resident or resident permit. وجواز سفركم صالح لفترة محددة تزيد على 60 يوما خلال فترة تقديم الطلب الحالية ؛ ونسخ مصورة بلون أحدث صفحة لتأشيرة الدخول وصفحة التفاصيل الرئيسية لجوازات السفر. متوافق مع القياس الحيوي ، على الأقل 6 صور في حجم جواز السفر (أفضل للحصول على المزيد). التأمين الصحي الإجباري لكل طالب دون سن الخامسة والستين. دليل العنوان في تركيا متاح من مكتب نفوس في حكومتكم المحلية. إذا كنت التقدم بطلب للحصول على الأسرة تصريح, سوف تحتاج إلى رخصة الزواج أو الشهادة التي سوف تظهر موارد كافية ومستدامة مقدم الطلب رخصة سارية التأمين الصحي التي تغطي جميع أفراد الأسرة تحت سن 65. ما هي العملية ؟ visit the e-residence website and https://e-ikamet.goc.gov.tr اذهب واملأ استمارة الطلب على الانترنت أولا ، اختر لسان طلب التمديد إذا كنت تجدد كل الصلاحيات الموجودة أو" التطبيق الأول " في جميع الحالات الأخرى. حدد موعدا مع أقرب مكتب "دي جي إم" واختر نوع الإذن الذي تحتاجه. وينبغي ملء المناطق الحمراء البارزة ، ولكن المناطق السوداء ستساعد أيضا على تسريع التطبيق. بعد إكمال العملية ، ستعرض شاشة تؤكد طلبك وسيعطى رقم مرجعي للتطبيق ، والذي ينبغي أن يبقى آمنا. انقر على وصلة وثيقة طلب تصريح الإقامة وطبعها لتحديد موعد معك في مكتب dgmm. ويمكن دفع رسوم الطلبات في مكاتب الحكومة / وزارة شؤون المرأة والطفل أو في ذراع من مصرف هالكبانك أو إلى مكتب الضرائب المحلي (مكتب الضرائب). وستحتاج إلى رقم ضرائبك ورقم مرجعك الضريبي (9069) عندما تدفع للتأكد من قبول دفعتك إلى "بطاقة الإقامة" (أو ضريبة الإقامة). محفظة تصريح الإقامة أفضل نصائح وهو مدرج تحت الجنسية البريطانية في المملكة المتحدة. بلد (غرانت)هي بلدك وشهادة المنحة هي اسم إدارة الحكومة التي أصدرت جواز السفر. () على سبيل المثال hm passport office uk. الصورة التي سترفعها يجب أن تناسب صورة جواز سفر قياسية وشخصية بيومترية. اطبع الصفحة التي تؤكد طلبك يرجى ملاحظة أن هناك دليل واحد فقط, للحصول على أحدث التطبيقات العملية ما يصل إلى أحدث المعلومات يرجى https://e-ikamet.goc.gov.tr / زيارة. Вид На Жительство Любите Турцию и хотите сделать ее дома? Тогда вам придется подать заявку на вид на жительство. Это лучшие советы для домов в Турции и руководство по процедуре подачи заявления на получение вида на жительство, а местные офисы по всей Турции могут помочь вам в процессе подачи заявки. Разрешение Турецкой Лицензии Какие разрешения? Долгосрочный вид на жительство подходит для тех, у кого есть восьмилетний срок в виде вида на жительство за границей, который составляет не более 120 дней в течение 12 месяцев. Краткосрочные разрешения действительны не более двух лет, а паспорт должен применяться в течение периода разрешения, применяемого в течение плюс 60 дней. (Отменено решение об отмене 120 дней из Турции в течение 12 месяцев) Семейный вид на жительство действителен в течение максимального периода до трех лет, и нет ограничений на количество детей, которые будут включены в семейный пропуск на жительство (в возрасте до 18 лет), и все паспорта должны быть действительны в течение срока, в течение которого применяется разрешение плюс 60 дней. (Любое решение, оставленное за пределами Турции 180 дней в течение 12 месяцев, было удалено) Разрешение студенческого гражданина доступно до 12 месяцев и выдается только с разрешением, предоставленным родителем или законным опекуном. Разрешение на проживание Можно я передам? Прежде всего, чтобы узнать, какие типы расширений можно применить https://e-ikamet.goc.gov.tr посетите веб-сайт . Вы можете использовать опцию "заявка на продление", и если вы находитесь в своем регионе, вам просто нужно отправить необходимые формы заявки или посетить местный офис замещения. Какие документы мне нужны? Текущая, действительная туристическая или резидентная виза / разрешение. Ваш паспорт действителен в течение указанного периода плюс действительный срок подачи заявки в течение 60 дней; ксерокопии в цвете последней страницы въездной визы и главной страницы паспортных данных. Совместимость с биометрическим размером, по крайней мере, 6 фотографий в размере паспорта (лучше всего получить больше). Обязательное медицинское страхование для каждого заявителя в возрасте до 65 лет. Доказательство адреса в Турции, ваше местное правительство может быть получено из Бюро Nufus. Если вы подаете заявку на получение разрешения на семью, вам понадобится лицензия на брак или свидетельство, в котором будут указаны достаточные и устойчивые ресурсы для получения разрешения на подачу заявки на действительное медицинское страхование, охватывающее всех членов семьи в возрасте до 65 лет. Что такое процесс? Посетите веб-сайт электронной резиденции и https://e-ikamet.goc.gov.tr зайдите в/ адрес и заполните онлайн-заявку. Во-первых, если вы обновляете все доступные разрешения или во всех других случаях "первое приложение", выберите вкладку "приложение расширения". Запишитесь на прием в ближайший офис DGMM и выберите тип разрешения, который вам нужен. Поля, выделенные красным цветом, должны быть заполнены, но черные области также помогут ускорить реализацию. После завершения процесса отобразится экран, подтверждающий ваше приложение, и будет предоставлен ссылочный номер приложения, который должен быть надежно сохранен. Нажмите ссылку "справка о вид на жительство" и распечатайте ее, чтобы записаться на прием в офис DGMM с вами. Плата за подачу заявки может быть выплачена в офисах GOC / DGMM или в отделении Народного банка или в местной налоговой службе (налоговой службе). Вам понадобится Ваш налоговый номер и номер налоговой справки (9069) при оплате, чтобы убедиться, что ваш платеж принят для оплаты "карты проживания" (или налога на проживание). Разрешение на проживание кошелек Лучшие советы Британское гражданство указано под Великобританией. Страна грантинга-ваша страна. Свидетельство о гранте-это имя главы правительства, выдавшего паспорт. Например, Hm Passport Office UK. Фотография, которую вы загрузили, должна соответствовать стандартной фотографии паспорта и биометрическому профилю. Распечатайте страницу, подтверждающую вашу заявку. Только руководство, пожалуйста, обратите внимание, что последний процесс подачи заявления и актуальную информацию https://e-ikamet.goc.gov.tr посетите сайт. Aufenthaltserlaubnis Ich Liebe die Türkei und möchten Sie es zu Hause machen? Dann müssen Sie eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Dies sind die top-Tipps für die Türkei Häuser und der Leitfaden für die Aufenthaltsgenehmigung Bewerbungsverfahren, und lokale Büros in der Türkei können Sie mit dem Bewerbungsprozess helfen. Türkische Lizenzerlaubnis Welche Erlaubnis? Langzeitaufenthaltsgenehmigungen sind für jeden, der acht Jahre auf einer Aufenthaltserlaubnis hat, die nicht mehr als 120 Tage während eines 12-Monats-Zeitraums im Ausland beträgt, zulässig. Kurzfristige Genehmigungen gelten für maximal zwei Jahre und müssen für den Pass beantragen, plus die Dauer des Urlaubs für 60 Tage beantragt. (12 Monate in der Türkei 120 Tage der Annullierung Entscheidung entfernt) Die Familien-Aufenthaltserlaubnis gilt für eine Höchstdauer von bis zu drei Jahren und es gibt keine Begrenzung für die Menge der Kinder (unter 18 Jahren), die in eine Familien-Aufenthaltserlaubnis aufgenommen werden, und alle Pässe müssen für die Dauer der beantragten Erlaubnis Plus für 60 Tage gültig sein. (Alle 12 Monate in 180 Tagen außerhalb der Türkei Entscheidung entfernt) Eine studentische bürgererlaubnis kann bis zu 12 Monate in Anspruch genommen werden und wird nur mit einer vom Elternteil oder Vormund ausgestellten Erlaubnis erteilt. Aufenthaltskarte Kann ich es weitergeben? Zuerst, um herauszufinden, welche Arten von Erweiterungen angewendet werden können https://e-ikamet.goc.gov.tr besuchen Sie die website . Wenn Sie in Ihrer Nähe sind, senden Sie einfach die erforderlichen Anmeldeformulare oder besuchen Sie Ihr lokales substitutionsbüro. Welche Dokumentation brauche ich? Ein Aktuelles, gültiges Touristen-oder Aufenthaltsvisum / Erlaubnis. Ihr Reisepass ist gültig für den angegebenen Zeitraum plus 60 Tage während des aktuellen bewerbungszeitraums; Fotokopien in der Farbe der letzten einreisevisumseite und der wichtigsten passdetailseite. Kompatibel mit biometrischen Größen, mindestens 6 Fotos in passgröße (am besten, um mehr zu bekommen). Obligatorische Krankenversicherung für jeden Antragsteller unter 65 Jahren. Der Adressnachweis in der Türkei ist im Nufus-Büro Ihrer lokalen Regierung erhältlich. Wenn Sie eine familiengenehmigung beantragen, benötigen Sie eine Heiratsurkunde oder eine Heiratsurkunde, die ausreichende und nachhaltige Ressourcen für die Zulassung des Antragstellers für eine gültige Krankenversicherung für alle Familienmitglieder unter 65 Jahren aufzeigt. Was ist der Prozess? Besuchen Sie die E-residence website und https://e-ikamet.goc.gov.tr / gehen Sie zu und füllen Sie das Online-Bewerbungsformular aus. Wählen Sie zuerst die Registerkarte "Anwendung erweitern" aus, wenn Sie alle vorhandenen Berechtigungen oder "erste Anwendung" in allen anderen Fällen erneuern. Vereinbaren Sie einen Termin mit dem nächsten DGMM-Büro und wählen Sie die Art der Erlaubnis, die Sie benötigen. Rot markierte Bereiche sollten ausgefüllt werden, aber schwarze Bereiche helfen auch, die Anwendung zu beschleunigen. Nach Abschluss des Prozesses wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihre Bewerbung bestätigt, und eine anwendungsreferenznummer wird angegeben, die sicher aufbewahrt werden sollte. Klicken Sie auf den link "Aufenthaltstitel" und drucken Sie ihn aus, um einen Termin mit Ihnen im DGMM-Büro zu vereinbaren. Anmeldegebühren können an GOC / dgmm Büros oder einem arm der Halkbank oder an Das lokale Finanzamt (Finanzamt) bezahlt werden. Sie benötigen Ihre Steuernummer und Ihre Steuernummer (9069), wenn Sie zahlen, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlung auf eine "Aufenthaltskarte" (oder Aufenthaltssteuer) Zahlung akzeptiert wird. Aufenthaltsgenehmigung Brieftasche Beste Tipps Es ist unter der britischen Staatsbürgerschaft UK aufgeführt. Grant-Land ist Ihr Land. Die zuschussbescheinigung ist der name der regierungsabteilung, die den Pass ausgestellt hat. Zum Beispiel HM-Passport-Office in Großbritannien. Das Foto, das Sie hochladen, muss ein Standard-Passfoto und biometrisches Profil passen. Drucken Sie die Seite, die Ihre Bewerbung bestätigt. Bitte beachten Sie, dass es nur einen Leitfaden gibt, für den neuesten Bewerbungsprozess und aktuelle Informationen bitte https://e-ikamet.goc.gov.tr / Besuch. Residence Permit I love Turkey and would you like to make it your home? Then you'll have to apply for a residence permit. These are the top tips for Turkey homes and the guide to the residence permit application procedure, and local offices across Turkey can help you with the application process. Turkish License Permit What permission? Long-term residency permits are eligible for anyone who has eight-year periods on a residence permit that is no more than 120 days during a 12-month period abroad. Short-term permits apply for a maximum of two years and must apply for the passport, plus the period of leave applied for 60 days. (12 months in Turkey 120 days of cancellation decision removed) The family residence permit applies for a maximum period of up to three years and there is no limit on the amount of children (under the age of 18) to be included in a family residence permit and all passports must be valid for the duration of the permit applied Plus for 60 days. (Any 12 months in 180 days remaining outside of Turkey decision removed) A student citizen's permit can be used for up to 12 months and is issued only with a permit issued by the parent or legal guardian. Residence permit card Can I pass it on? First to find out which types of extensions can be applied https://e-ikamet.goc.gov.tr visit the website . You can use the "extension application" option and if you are in your area, simply mail the required application forms or visit your local substitution office. What documentation do I need? A current, valid tourist or resident visa / permit. Your passport is valid for the specified period of time plus 60 days during the current application period; photocopies in the color of the most recent entry visa page and the main passport details page. Compatible with biometric sizing, at least 6 photos in passport size (best to get more). Compulsory health insurance for every applicant under 65. Proof of address in Turkey is available from the Nufus Office of your local government. If you apply for a family permit, you will need a marriage license or certificate that will show sufficient and sustainable resources for the applicant's permit for a valid health insurance covering all family members under the age of 65. What is the process? Visit the E-residence website and https://e-ikamet.goc.gov.tr / go to and fill out the online application form. First, select the extension application tab if you are renewing all existing permissions or "first application" in all other cases. Make an appointment with the nearest DGMM office and choose the type of permission you need. Red highlighted areas should be filled in, but black areas will also help speed up the application. After completing the process, a screen confirming your application will be shown and an application reference number will be given, which should be kept safe. Click the "residence permit application Document" link and print it to make an appointment with you at the DGMM office. Application fees can be paid at GOC / dgmm offices or an arm of Halkbank or to the Local Tax Office (Tax Office). You will need your tax number and tax reference number (9069) when you pay to make sure that your payment is accepted to a "residence card" (or residence tax) payment. Residence permit wallet Best tips It is listed under British citizenship UK. Grant Country is your country. The grant certificate is the name of the Department of government that issued the passport. For example HM Passport Office UK. The photo you upload must fit a standard passport photo and biometric profile. Print the page confirming your application. Please note that there is only one guide, for the latest application process and up-to-date information please https://e-ikamet.goc.gov.tr / visit. verblijfsvergunning Ik hou van kalkoen en wil je er je thuis van maken? Dan moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Dit zijn de top tips voor Turkse huizen en De Gids Voor de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning, en lokale kantoren in heel Turkije kunnen u helpen met de aanvraagprocedure. Turkse Vergunning Welke toestemming? Langdurige verblijfstitels komen in aanmerking voor iedereen met een verblijfstitel van acht jaar die niet meer dan 120 dagen bedraagt gedurende een periode van twaalf maanden in het buitenland. De kortstondige vergunning geldt voor ten hoogste twee jaar en moet een aanvraag voor het paspoort indienen, vermeerderd met de duur van het verlof gedurende 60 dagen. (12 maanden in Turkije 120 dagen van annuleringsbesluit ingetrokken) De gezinstitel geldt voor een periode van maximaal drie jaar en er is geen limiet voor het aantal kinderen (jonger dan 18 jaar) dat in een gezinstitel moet worden opgenomen en alle paspoorten moeten geldig zijn voor de duur van de aangevraagde vergunning Plus 60 dagen. (Elk 12 maanden van 180 dagen buiten Turkije besluit ingetrokken) De vergunning van een student kan maximaal 12 maanden worden gebruikt en wordt alleen afgegeven met een door de ouder of voogd afgegeven vergunning. Verblijfstitel Mag ik het doorgeven? Eerst uitzoeken welke extensies kunnen worden toegepast https://e-ikamet.goc.gov.tr bezoek de website . U kunt gebruik maken van de optie "extension application" en als u in uw omgeving bent, mail dan gewoon de vereiste aanvraagformulieren of bezoek uw lokale substitutiekantoor. Welke documentatie heb ik nodig? Een geldig visum / geldige verblijfsvergunning voor toeristen of ingezetenen. Uw paspoort is geldig voor de gespecificeerde periode plus 60 dagen tijdens de huidige aanvraagperiode; fotokopieën in de kleur van de meest recente inreisvisum pagina en de belangrijkste paspoortgegevens pagina. Compatibel met biometrische sortering, ten minste 6 foto ' s in paspoortgrootte (het beste om meer te krijgen). Verplichte ziektekostenverzekering voor iedere aanvrager jonger dan 65 jaar. Het bewijs van het adres in Turkije is verkrijgbaar bij het Nufus kantoor van uw lokale overheid. Als u een gezinsvergunning aanvraagt, heeft u een huwelijksvergunning of-certificaat nodig die voldoende en duurzame middelen bevat voor de vergunning van de aanvrager voor een geldige ziektekostenverzekering die alle gezinsleden onder de 65 jaar dekt. Wat is het proces? Bezoek de website van e-residence en https://e-ikamet.goc.gov.tr / ga naar en vul het online aanvraagformulier in. Ten eerste, selecteer het uitbreidingstabblad als u alle bestaande permissies of "eerste toepassing" in alle andere gevallen vernieuwt. Maak een afspraak met het dichtstbijzijnde dgmm kantoor en kies het type toestemming dat u nodig hebt. Rood gemarkeerde gebieden moeten worden ingevuld, maar zwarte gebieden zullen ook helpen versnellen van de toepassing. Na het voltooien van het proces, zal een scherm worden getoond dat uw toepassing bevestigt en zal een referentienummer van de toepassing worden gegeven, die veilig moet worden gehouden. Klik op de link" verblijfstitel aanvraagformulier " en print het af om een afspraak met u te maken bij het dgmm kantoor. Aanvraagkosten kunnen worden betaald bij de kantoren van de GOC / dgmm of een tak van de Halkbank of bij het plaatselijke belastingkantoor (belastingkantoor). U heeft uw fiscaal nummer en fiscaal referentienummer (9069) nodig wanneer u betaalt om ervoor te zorgen dat uw betaling wordt geaccepteerd aan een "verblijfskaart" (of woonbelasting) betaling. Portefeuille verblijfstitel Beste tips Het is opgenomen in de Britse citizenship UK. Grant land is jouw land. Het subsidiebewijs is de naam van het ministerie dat het paspoort heeft afgegeven. Bijvoorbeeld HM Passport Office UK. De foto die u upload moet passen bij een standaard paspoortfoto en biometrisch profiel. Print de pagina die uw aanvraag bevestigt. Houd er rekening mee dat er slechts één gids is voor het laatste aanmeldingsproces en actuele informatie. https://e-ikamet.goc.gov.tr bezoek.
Özel Belgeli31-40 Arası 6.000m²
Toplam 1 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.
1

Menü